14.oktobar 2012.

U vezi sa pojavom anketiranja birača nakon izvršenog glasanja, koje se vrši od strane pojedinih nevladinih organizacija Državna izborna komisija zauzela je stav i tim povodom daje

S A O P Š T E NJ E

Birača niko ne može primorati niti od njega zahtijevati da saopšti za koga je glasao, niti je dužan da daje odgovor na postavljeno pitanje ako ne želi.
Svi koji birača primoravaju, odnosno od njega zahtijevaju da se, suprotno njegovoj volji, izjasni za koga je glasao, podliježu krivičnoj odgovnosti u skladu sa zakonom.
Anketa se ne može vršiti u zgradi u kojoj se glasa i njenom dvorištu, odnosno na udaljenosti manjoj od 50 metara od biračkog mjesta.

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

12. oktobar 2012. godine

OPŠTINSKA IZBORNA KOMISIJA

Na osnovu člana 32 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Službeni list RCG”, br. 4/98, 5/98, 17/98, 14/00, 18/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06 i “Službeni list CG”, broj 46/11), a u cilju obezbjeđivanja tajnosti glasanja na biračkim mjestima, Državna izborna komisija daje

P R E P O R U K U
organima za sprovođenje izbora

Na biračkim mjestima na kojima je instaliran video nadzor, u toku izbornog dana (14.oktobar 2012. godine), obezbijediti da isti bude van funkcije, isključivanjem ili prekrivanjem kamera.

                                                                                       SEKRETAR
Milisav Ćorić