Na osnovu člana 109 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Službeni list RCG”, br. 4/98, 5/98, 17/98, 14/00, 18/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06 i “Službeni list CG”, broj 46/11, 14/14 i 47/14), Državna izborna komisija, odlučujući o Prigovoru Socijaldemokratske partije Crne Gore – OO SDP Andrijevica broj 143-2016 od 21.09. 2016. godine podnijetom protiv Rješenja Opštinske izborne komisije Andrijevica broj 15 od 19.09.2016. godine, na sjednici održanoj 30. septembra 2016. godine u 12 sati, donijela je

R J E Š E NJ E

Odbacuje se Prigovor Socijaldemokratske partije Crne Gore OO SDP Andrijevica broj 143-2016 od 21.09.2016. godine, podnijet protiv Rješenja Opštinske izborne komisije Andrijevica broj 15 od 19.09.2016. godine, kao neblagovremen.

Na osnovu člana 13 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Službeni list RCG”, br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02 i 48/06 i “Službeni list CG”, broj 46/11, 14/14, 47/14 i 12/16), Državna izborna komisija objavljuje

KALENDAR
Rokova za sprovođenje izbornih radnji na izborima za izbor poslanika u Skupštinu Crne Gore koji će se održati 16. oktobra 2016. godine