Državna izborna komisija, na sjednici održanoj 16. maja 2018. godine, razmotrila je Zahtjev za mišljenje Demokratske Crne Gore broj 683/3 od 15.05.2018.godine.

U vezi sa navedenim, Državna izborna komisija, daje pojašnjenje Mišljenja broj 683/2 od 14.05.2018.godine:

Preuzmi dokument

Državna izborna komisija na sjednici od 12. oktobra 2016. godine donijela je sljedeće

MIŠLJENJE

Glasački listić na kojem su dopisani ime i prezime ili inicijali glasača smatraće se nevažećim glasačkim listićem, a sva ostala dopisivanja na glasačkom listiću biće predmet odlučivanja biračkog odbora.

Državna izborna komisija na sjednici održanoj 30. septembra 2016. godine

ZAKLJUČILA

je da:

1. Kandidat sa liste poslanika ne može biti predsjednik biračkog odbora ili zamjenik predsjednika,

2. Kandidat sa liste poslanika ne može biti predstavnik ili zamjenik opunomoćenog predstavnika i

3. Kandidat sa liste poslanika ne može biti posmatrač na biračkim mjestima.

Državna izborna komisija, na sjednici održanoj 07.09.2016. godine, daje sljedeće

M I Š LJ E NJ E

Saglasno članu 4, 38 i 42 Zakona o izboru odbornika i poslanika grupa birača ima isti tretman i prava kao politička partija u smislu ostvarivanja prava na predlaganje predsjednika biračkih odbora po osnovu rezultata (broja odbornika u Skupštini opštine) ostvarenih na prethodnim izborima.
Broj predsjednika biračkih odbora koji pripada političkoj partiji, odnosno grupi birača, saglasno članu 35 stav 2 Zakona o izboru odbornika i poslanika, određuje se pojedinačno za svaku političku partiju (grupu birača), na osnovu broja osvojenih mandata na prethodnim izborima, tj. broju mandata osvojenih na izborima nezavisno da li su nastupali u okviru koalicije ili pojedinačno. Pravo na kandidate za predsjednike biračkih odbora imaju one političke partije, ili grupe birača, koje su učestvovale na izborima i imaju odbornike u odgovarajućoj skupštini na osnovu ostvarenih rezultata na izborima.
Kod imenovanja stalnog sastava biračkih odbora članom 35 stav 4 je definisano da se imenuje po jedan predstavnik dvije opozicione političke partije koje su dobile najveći broj mandata, što znači da se utvrđuje pravo političkim partijama ili grupama birača pojedinačno po broju mandata koje imaju u skupštini opštine, a ne kao izbornim listama, odnosno koalicijama. Grupa birača ima pravo na predstavnike u stalni sastav biračkih odbora ukoliko je jedna od dvije opozicione partije (grupe birača) po broju osvojenih mandata na prethodnim izborima, posmatrano pojedinačno.

Državna izborna komisija, razmatrajući zahtjev za davanje mišljenja Opštinske izborne komisije Tivat od 05.09.2016. godine, na sjednici održanoj 07.09.2016. godine, daje sljedeće

M I Š LJ E NJ E

Zakonom o izboru odbornika i poslanika, članom 20 i 25, propisani su uslovi koje treba da ispunjava kao i procedure za imenovanje predsjednika, sekretara, članova stalnog sastava i opunomoćenih predstavnika i njihovih zamjenika u opštinskim izbornim komisijama.
Osim biračkog prava, vrste i stepena obrazovanja i uslova da članu organa za sprovođenje izbora prestaje funkcija prihvatanjem kandidature za odbornika i poslanika, Zakon nije propisao druga ograničenja, pa ni prebivalište na teritoriji opštine kao uslov za imenovanje.
Iz navedenih razloga, Državna izborna komisija smatra da prebivalište na području konkretne opštine nije uslov za imenovanje nekog lica u sastav opštinske izborne komisije ukoliko su ispunjeni ostali uslovi propisani Zakonom.