Na osnovu člana 74 st. 3 i 4 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Službeni list RCG”, br. 4/98, 5/98, 17/98, 14/00, 18/00, 9/01, 41/02, 46/02 45/04, 48/06, 56/06 i “Službeni list CG”, br. 46/11, 14/14, 47/14,12/16, 60/17 i 10/18) a u vezi sa članom 9 Zakona o izboru Predsjednika Crne Gore “Službeni list CG” 17/07, 8/09 i 12/16), Državna izborna komisija, na sjednici održanoj 05.04.2018. godine, donijela je

O D L U K U
o broju glasačkih listića i broju rezervnih listića za sprovođenje izbora za Predsjednika Crne Gore, koji će se
održati 15. aprila 2018. godine

Odluka o potrebnom broju potpisa

Na osnovu člana 32 Zakona o izboru odbornika i poslanika („Službeni list Republike Crne Gore“, br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i „Službeni list Crne Gore“, br. 46/11, 14/14, 47/14,12/16 i 60/17) i člana 4 Zakona o izboru Predsjednika Crne Gore („Službeni list Crne Gore“, broj 17/07, 8/09 i 12/16), Državna izborna komisija, na sjednici održanoj 22.01.2018.godine, donijela je

O D L U K U

o potrebnom broju potpisa birača za podršku kandidatu za Predsjednika Crne Gore

Utvrđuje se da je 7.933 potpisa birača, najmanji broj za podršku kandidatu za Predsjednika Crne Gore na izborima koji će se održati 15. aprila 2018. godine.

Odluka o raspisivanju izbora za Predsjednika Crne Gore

Na osnovu člana 89 stav 2 Ustava Crne Gore i člana 2 Zakona o izboru Predsjednika Crne Gore (“Službeni list Crne Gore”, br. 17/07 i 12/16), Predsjednik Skupštine Crne Gore, dana 19. januara 2018. godine, donosi

ODLUKA

O RASPISIVANJU IZBORA ZA PREDSJEDNIKA CRNE GORE