Na osnovu člana 109 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Službeni list RCG”, br. 4/98, 5/98, 17/98, 14/00, 18/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06 i “Službeni list CG”, broj 46/11, 14/14, 47/14 i 12/16), Državna izborna komisija, odlučujući o Prigovoru Demokratske partije socijalista Crne Gore – Opštinski odbor Budva broj 05-45 od 1.11.2016. godine, podnijetim protiv Rješenje Opštinske izborne komisije Budva, broj 272/2 od 28.10.2016. godine, na sjednici održanoj 2. novembra 2016. godine u 9,30 sati, donijela je

R J E Š E NJ E

Prigovor Demokratske partije socijalista Crne Gore – Opštinski odbor Budva broj 05-45 od 1.11.2016. godine, podnijet protiv Rješenja Opštinske izborne komisije Budva, broj 272/2 od 28.10.2016. godine,  ne usvaja se.

Na osnovu člana 109 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Službeni list RCG”, br. 4/98, 5/98, 17/98, 14/00, 18/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06 i “Službeni list CG”, broj 46/11, 14/14, 47/14 i 12/16), Državna izborna komisija, odlučujući o Prigovoru Demokratske partije socijalista Crne Gore – Opštinski odbor Budva, podnijetim na Rješenje Opštinske izborne komisije Budva, broj 258/2 od 20.10.2016. godine, na sjednici održanoj 24. oktobra 2016. godine u 14 sati, donijela je

R J E Š E NJ E

Prigovor Demokratske partije socijalista Crne Gore – Opštinski odbor Budva, podnijet na Rješenje Opštinske izborne komisije Budva, broj 258/2 od 20.10.2016. godine,  ne usvaja se.

Na osnovu člana 109 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Službeni list RCG”, br. 4/98, 5/98, 17/98, 14/00, 18/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06 i “Službeni list CG”, broj 46/11, 14/14, 47/14 i 12/16), Državna izborna komisija, odlučujući o Prigovoru političke partije Demokratska Crna Gora, podnijetom na Rješenje Opštinske izborne komisije Budva, broj 258/2 od 20.10.2016. godine, na sjednici održanoj 24. oktobra 2016. godine u 14 sati, donijela je

R J E Š E NJ E

Usvaja se Prigovor političke partije Demokratska Crna Gora, podnijet na Rješenje Opštinske izborne komisije Budva, broj 258/2 od 20.10.2016. godine.

Na osnovu člana 109 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Službeni list RCG”, br. 4/98, 5/98, 17/98, 14/00, 18/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06 i “Službeni list CG”, broj 46/11, 14/14, 47/14 i 12/16), Državna izborna komisija, odlučujući o Prigovoru podnosioca izborne liste Albanska koalicija „Sa jednim ciljem“, dostavljenom Državnoj izbornoj komisiji 22.10.2016. godine u 16 časova, radi poništenja Rješenja Opštinske izborne komisije Ulcinj, broj 02-250/2-16 od 20. oktobra 2016. godine, na sjednici održanoj 23. oktobra 2016. godine, donijela je

R J E Š E NJ E

Odbija se Prigovor podnosioca izborne liste Albanska koalicija „Sa jednim ciljem“, broj 64/16 od 20.10 2016. godine, zaveden u Državnoj izbornoj komisiji pod brojem 876 od 22.10.2016. godine, kao neosnovan.

Na osnovu člana 109 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Službeni list RCG”, br. 4/98, 5/98, 17/98, 14/00, 18/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06 i “Službeni list CG”, broj 46/11, 14/14, 47/14 i 12/16), Državna izborna komisija, odlučujući o Prigovoru podnosioca izborne liste Albanska koalicija „Sa jednim ciljem“, dostavljenom Državnoj izbornoj komisiji 22.10.2016. godine u 15,50 časova, radi poništenja Rješenja Izborne komisije Glavnog grada Podgorica, broj IKGG 4498/16 od 19.oktobra 2016. godine, na sjednici održanoj 23. oktobra 2016. godine, donijela je

R J E Š E NJ E

Odbija se Prigovor podnosioca izborne liste Albanska koalicija „Sa jednim ciljem“, zaveden u Državnoj izbornoj komisiji pod brojem 875 od 22.10.2016. godine, kao neosnovan.