Na osnovu člana 109 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Službeni list RCG”, br. 4/98, 5/98, 17/98, 14/00, 18/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06 i “Službeni list CG”, broj 46/11, 14/14, 47/14 i 12/16), Državna izborna komisija, odlučujući o Prigovoru političke partije Demokratska Crna Gora broj 01/577 od 20. oktobra 2016. godine, podnijetom na Odluku Opštinske izborne komisije Nikšić, broj 174 od 18.10.2016. godine, na sjednici održanoj 21. oktobra 2016. godine u 14 sati, donijela je

R J E Š E NJ E

Usvaja se Prigovor političke partije Demokratska Crna Gora broj 01/577 od 20. oktobra 2016. godine i poništava Odluka Opštinske izborne komisije Nikšić broj 174 od 18.10. 2016. godine.

Na osnovu člana 32 i 109 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Službeni list RCG”, br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02 i 48/06 i “Službeni list CG”, broj 46/11, 14/14, 47/14 i 12/16), Državna izborna komisija odlučujući po Prigovoru Božidara Vujičića iz Budve, od 19.10.2016. godine, na rješenje Opštinske izborne komisije Budva, broj 233/2 od 16.10.2016. godine, zbog povrede biračkog prava birača, na sjednici održanoj dana 19.10.2016. godine u 12:30 časova, donijela je

R J E Š E NJ E

Odbija se Prigovor Božidara Vujičića iz Budve, od 19.10.2016. godine, na rješenje Opštinske izborne komisije Budva, broj 233/2 od 16.10.2016. godine, zbog povrede biračkog prava birača, kao neosnovan.

Na osnovu člana 32 i 109 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Službeni list RCG”, br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02 i 48/06 i “Službeni list CG”, broj 46/11, 14/14, 47/14 i 12/16), Državna izborna komisija odlučujući po Prigovoru Božidara Vujičića iz Budve, od 19.10.2016. godine, na rješenje Opštinske izborne komisije Budva, broj 234/2 od 16.10.2016. godine, zbog povrede biračkog prava birača, na sjednici održanoj dana 19.10.2016. godine u 12:30 časova, donijela je

R J E Š E NJ E

Odbija se Prigovor Božidara Vujičića iz Budve, od 19.10.2016. godine, na rješenje Opštinske izborne komisije Budva, broj 234/2 od 16.10.2016. godine, zbog povrede biračkog prava birača, kao neosnovan.

Na osnovu člana 32 i 109 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Službeni list RCG”, br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02 i 48/06 i “Službeni list CG”, broj 46/11, 14/14, 47/14 i 12/16), Državna izborna komisija odlučujući po Prigovoru Miloša Ivanovića iz Budve, od 19.10.2016. godine, na rješenje Opštinske izborne komisije Budva, broj 239/2 od 16.10.2016. godine, zbog povrede biračkog prava birača, na sjednici održanoj dana 19.10.2016. godine u 12:30 časova, donijela je

R J E Š E NJ E

Odbija se Prigovor Miloša Ivanovića iz Budve, od 19.10.2016. godine, na rješenje Opštinske izborne komisije Budva, broj 239/2 od 16.10.2016. godine, zbog povrede biračkog prava birača, kao neosnovan.

Na osnovu člana 32 i 109 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Službeni list RCG”, br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02 i 48/06 i “Službeni list CG”, broj 46/11, 14/14, 47/14 i 12/16), Državna izborna komisija odlučujući po Prigovoru Miloša Ivanovića iz Budve, od 19.10.2016. godine, na rješenje Opštinske izborne komisije Budva, broj 240/2 od 16.10.2016. godine, zbog povrede biračkog prava birača, na sjednici održanoj dana 19.10.2016. godine u 12:30 časova, donijela je

R J E Š E NJ E

Odbija se Prigovor Miloša Ivanovića iz Budve, od 19.10.2016. godine, na rješenje Opštinske izborne komisije Budva, broj 240/2 od 16.10.2016. godine, zbog povrede biračkog prava birača, kao neosnovan.