Na osnovu člana 109 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Službeni list RCG”, br. 4/98, 5/98, 17/98, 14/00, 18/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06 i “Službeni list CG”, broj 46/11, 14/14, 47/14 i 12/16), Državna izborna komisija, odlučujući o Prigovoru Socijalističke narodne partije Crne Gore – Opštinski odbor SNP Andrijevica podnijetom na Rješenje Opštinske izborne komisije Andrijevica broj 68/1 od 16.10.2016. godine, na sjednici održanoj 17. oktobra 2016. godine u 16 sati, donijela je

R J E Š E NJ E

Odbija se Prigovor Socijalističke narodne partije Crne Gore – Opštinski odbor Andrijevica podnijet na Rješenje Opštinske izborne komisije Andrijevica broj 68/1 od 16.10.2016. godine, kao neosnovan.

Na osnovu člana 109 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Službeni list RCG”, br. 4/98, 5/98, 17/98, 14/00, 18/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06 i “Službeni list CG”, broj 46/11, 14/14 i 47/14), Državna izborna komisija, odlučujući o Prigovoru pravnog zastupnika izborne liste „Uzdignimo Budvu“ – Grupa građana, od 12.10.2016. godine, podnijetom na postupanje Opštinske izborne komisije Budva prilikom utvrđivanja i proglašenja Izborne liste za izbor odbornika SO Budva naziva Građanska akcija – Vujičić dr Božidar, na sjednici održanoj 12. oktobra 2016. godine u 13 sati, donijela je

R J E Š E NJ E

Odbacuje se Prigovor pravnog zastupnika izborne liste „Uzdignimo Budvu“ – Grupa građana podnijet na postupanje Opštinske izborne komisije Budva prilikom utvrđivanja i proglašenja Izborne liste za izbor odbornika SO Budva naziva Građanska akcija – Vujičić dr Božidar, kao neblagovremen.

Na osnovu člana 109 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Službeni list RCG”, br. 4/98, 5/98, 17/98, 14/00, 18/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06 i “Službeni list CG”, broj 46/11, 14/14, 47/14 i 12/16), Državna izborna komisija, odlučujući o Prigovoru političke partije Demokratska Crna Gora, broj 01/539 od 10.10.2016. godine, radi poništenja akta – obavještenja Opštinske izborne komisije Budva broj 118/2 od 08.10.2016. godine, na sjednici održanoj 12. oktobra 2016. godine, donijela je

R J E Š E NJ E

Odbija se Prigovor političke partije Demokratska Crna Gora, broj 01/539 od 10.10.2016. godine, kao neosnovan.

Na osnovu člana 109 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Službeni list RCG”, br. 4/98, 5/98, 17/98, 14/00, 18/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06 i “Službeni list CG”, broj 46/11, 14/14 i 47/14), Državna izborna komisija, odlučujući o Prigovoru Socijaldemokratske partije Crne Gore – OO SDP Andrijevica broj 143-2016 od 21.09. 2016. godine podnijetom protiv Rješenja Opštinske izborne komisije Andrijevica broj 15 od 19.09.2016. godine, na sjednici održanoj 30. septembra 2016. godine u 12 sati, donijela je

R J E Š E NJ E

Odbacuje se Prigovor Socijaldemokratske partije Crne Gore OO SDP Andrijevica broj 143-2016 od 21.09.2016. godine, podnijet protiv Rješenja Opštinske izborne komisije Andrijevica broj 15 od 19.09.2016. godine, kao neblagovremen.