20. avgust 2012.

S A O P Š T E NJ E

Dana 20. avgusta 2012 godine, počinje da teče rok za predaju Državnoj izbornoj komisiji izbornih lista za izbor poslanika u Skupštini Crne Gore.

Saglasno članu 46 Zakona o izboru odbornika i poslanika, uz izbornu listu podnosioci izborne liste dostavljaju sledeću dokumentaciju:

  1. pisana izjava kandidata da prihvata kandidaturu;
  2. potvrda o biračkom pravu za svakog kandidata sa izborne liste;
  3. potvrda o prebivalištu svakog kandidata;
  4. spisak sa potpisima birača koji podržavaju izbornu listu;
  5. pisana saglasnost o prihvatanju nosioca liste, ako je to uključeno u naziv liste;
  6. odluka nadležnog organa političke partije kojom je verifikovao izbornu listu;
  7. izborna prijava;
  8. osnivački i programski akt;
  9. ako dvije ili više političkih partija podnesu koalicionu izbornu listu, obavezne su dostaviti i sporazum.

Rok za predaju izbornih listi, ističe 19. septembra 2012 godine u 24:00 sati.

PREDSJEDNIK
Ivan Kalezić