Na osnovu člana 109 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Službeni list RCG”, br. 4/98, 5/98, 17/98, 14/00, 18/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06 i “Službeni list CG”, broj 46/11, 14/14, 47/14 i 12/16), Državna izborna komisija, odlučujući o Prigovoru Velike koalicije Ključ – Opštinski odbor SNP Nikšić, podnijetom na Odluku Opštinske izborne komisije Nikšić, broj 174 od 18.10.2016. godine, na sjednici održanoj 19. oktobra 2016. godine u 12 sati, donijela je

R J E Š E NJ E

Odbija se Prigovor Velike koalicije Ključ – Opštinskog odbora Socijalističke narodne partije Crne Gore -Nikšić podnijet na Odluku Opštinske izborne komisije Nikšić broj 174 od 18.10.2016. godine, kao neosnovan.