Opunomoćeni predstavnik predsjedničkog kandidata Mila Đukanovića

Na osnovu člana 31 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Službeni list RCG”, br. 4/98, 5/98, 17/98, 14/00, 18/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06 i “Službeni list CG”, broj 46/11,14/14, 47/14,12/16, 60/17 i 10/18), a u vezi sa članom 9 Zakona o izboru Predsjednika Crne Gore “Službeni list CG” 17/07, 8/09 i 12/16) Državna izborna komisija donijela je

Z A K LJ U Č A K

1.Utvrđuje se da VERA MIJATOVIĆ, diplomirani pravnik, postaje član Državne izborne komisije u proširenom sastavu, kao opunomoćeni predstavnik kandidata za Predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića.

2. Član Komisije iz tačke 1. ovog zaključka učestvovaće u radu Državne izborne komisije i punovažno odlučivati počev od 26. marta 2018. godine.