Kalendar rokova za sprovođenje izbornih radnji

Na osnovu člana 13 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Službeni list RCG”, br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02 i 48/06 i “Službeni list CG”, broj 46/11, 14/14, 47/14 i 12/16), Državna izborna komisija objavljuje

KALENDAR
Rokova za sprovođenje izbornih radnji na izborima za izbor poslanika u Skupštinu Crne Gore koji će se održati 16. oktobra 2016. godine