Aleksa Ivanović za “Vijesti”: Spremni smo za izbore

Državna izborna komisija (DIK) može da sprovede sve radnje iz svoje nadležnosti, koje su uslov za održavanje fer i slobodnih izbora, rekao je njen predsjednik Aleksa Ivanović.On je u intervjuu „Vijestima“ rekao da nema rješenja za sporenje između opozicije i vlasti, bez poštovanja odluka koje su u skladu sa vladavinom prava.„Ne želim biti pretenciozan van svojih ovlašćenja, ali uporno podsjećam na dobro poznat princip, da se politička moralnost mjeri nivoom poštovanja vladavine prava i ljudskih prava“, kazao je Ivanović odgovarajući na pitanje vjeruje li da ima uslova za održavanje lokalnih i parlamentarnih izbora, s obzirom na nezavršen proces reforme izbornog zakonodavstva.On je rekao i da je potrebna profesionalizacija DIK-a, koja bi se ogledala u novom zakonskom rješenju o većem broju profesionalaca, što je i preporuka OSCE/ODIHR.

  • Državna izborna komisija je duže vrijeme bila na meti kritika zbog netransparentnosti i nepravilnosti, a predsjednički izbori su okončani u spornoj atmosferi kad se nije znalo ima li kvoruma. Šta ste preduzeli da se to više ne desi?

Pitanje podizanja nivoa transparentnosti i samim tim, povećanja povjerenja u rad DIK-a, je od prvog dana u prioritetima mojih planova. Ali ne radi se samo o planovima, već i sprovedenim konkretnim radnjama o kojima postoje očigledni dokazi. Naime, od prvog dana je prisutna otvorenost prema medijima. Na upite medija u vezi sa aktuelnim dešavanjima, vezanim za rad DIK-a, odgovore sam davao u primjerenim rokovima, jer javnost treba da zna pravovremeno. Web stranica Komisije se ažurira dnevno i na stranici se nalaze sve odluke koje Komisija usvaja, informa-cije o sjednicama sa dnevnim redom, informacije o aktivnostima i sastancima sa domaćim institucijama, NVO, predstavnicima stranih organizacija i ambasada. Insistiram na radu i pripremama za uspješno sprovođenje izbornih radnji iz naše nadležnosti, kad god oni budu, znajući da je garant uspjeha poštovanje zakona i drugih propisa i pravila, ali i kvalitetna komunikacija sa svim članovima Komisije, koja podrazumijeva i suštinski kvalitetan sadržaj, ali formalnost u postupanju. Sve ovo za cilj i rezultat treba da ima sprečavanje nepravilnosti, povećanje transparentnsti i stvaranje većeg povjerenja u rad DIK-a.

  • Državna izborna komisija se ranije suočila sa problemom masovnog falsifikovanja potpisa. Da li ste ovaj put spre-mni da to preduprijedite?

DIK je u saradnji sa OSCE razvila novo softversko rješenje za praćenje izlaznosti i rezultata glasanja na dan izbora čiji je sastavni dio i modul za provjeru potpisa podrške birača koji su svojim potpisom podržali neku od izbornih lista. Ovim softverskim rješenjem se identifikuje i potpisivanje za dvije ili više lista.

  • U prethodnom sazivu Komisije bilo je takođe spornih situacija sa opunomoćenim predstavnicima članova Komisije, odnosno njihovim zamjenicima. Kako planirate da uvedete red jer se ranije gotovo nije znalo ko dolazi na sjednicu, može li jedan član imati više zamjenika, da li je to regulisano nekim pravilnikom?

Pozitivnim zakonodavstvom je propisano da proglašene izborne liste imaju pravo odrediti opunomoćene predstavnike u sastav Državne izborne komisije, koji učestvuju u njenom radu i punovažno odlučuju 20 dana prije održavanja izbora. Obaveza Komisije je i da zaključkom poimenično utvrdi lica koja postaju njeni članovi. Kada su u pitanju zamjenici, definisano je da član može imati zamjenika, što znači da se radi o jednom licu, kao i da ova lica mogu prisustvovati sjednicama i učestvovati u radu Komisije samo u slučaju spriječenosti, odnosno odsustva člana. Pomenuti zaključci kojima su poimenično utvrđena imena lica biće objavljivani na veb sajtu Državne izborne komisije, kako bi svi zainteresovani subjekti, kao i cjelokupna javnost u svakom trenutku znali broj članova, ali i personalni sastav Komisije. Takođe, mediji, NVO, političke partije i međunarodne organizacije, kao i svi zainteresovani pojedinci moći će ovu informaciju da dobiju i upitom Državnoj izbornoj komisiji imajući u vidu da mi je opredjeljenje da u radu njegujemo responsivan odnos. Povećanje transparentnosti i u ovom dijelu imperativ je kojim ćemo nastojati da otklonimo sve moguće sumnje odnosno sporne situacije koje pominjete, kao i da afirmišemo profesionalizam i integritet izborne administracije.

  • Rekli ste ranije da bi dio Državne izborne komisije trebalo da budu predstavnici političkih partija i NVO. U čemu je razlika između sadašnjeg stanja jer oni su već dio DIK-a?

Mislim da sam govorio da je potrebna profesionalizacija DIK-a, koja bi se ogledala u novom zakonskom rješenju o većem broju profesionalaca, ali osim profesionalaca treba biti zastupljen i broj predstavnika političkih partija sa strane vlasti i opozicije. Čini mi se da takav, da ga nazovem kombinovani sistem je bio dio predloga o kojem se razmatralo na nivou radne grupe i u saradnji sa ekspertima OSCE/ODIHR.

  • S obzirom na to da se očekuje raspisivanje lokalnih i državnih izbora, da li vam se obraćaju predstavnici međunarodne zajednice sa upitima, za šta se interesuju?

Sa predstavnicima međunarodne zajednice je bilo razgovora putem konferencijskih aplikacija, iz razloga poštovanja mjera NKT. Imamo interesovanja za održavanje sastanaka, a očekujemo da će postojati interesovanje za rad DIK-a i nadam se podrška unapređenju kvalitetnijeg funkcionisanja DIK-a.

 

Počeli da planiraju edukacije biračkih odbora

  • Da li je Komisija spremna za održavanje parlamentarnih izbora? Kada će početi obuke za članove biračkih odbora?

Spremni smo. Te pripreme se odnose i na više aspekata, od kojih nijesmo zanemarili ni potrebe osoba sa invaliditetom u procesu ostvarenja biračkog prava. Imajući u vidu da je u pitanju izborna godina, Komisija preduzima sve mjere i radnje koje su potrebne za pripremu aktivnosti koje nas očekuju u izbornom procesu. Iako tačan datum održavanja izbora još nije poznat, sa sigurnošću mogu reći da će Komisija dočekati izbore spremno. Tri dana od raspisivanja, utvrdićemo i objaviti izborni kalendar svih rokova za sprovođenje izbornih radnji predviđenih izbornim zakonodavstvom. U njemu će hronološki biti definisane sve aktivnosti koje nas očekuju u izbornom procesu, a istovremeno ovaj dokument služiće kao orijentir za interno planiranje obaveza. Kada su u pitanju edukacije biračkih odbora, njihovo sprovođenje održava se 10 dana prije održavanja izbora jer je tada poznat sastav biračkih odbora. Ipak, sa planiranjem edukacija se već otpočelo i raduje me da će u narednom periodu upravo na ovu temu biti održan seminar za opštinske izborne komisije kojima će predavač biti renomirani međunarodni konsultant. Ova aktivnost organizovana je i podržana od strane Misije OEBS-a u Crnoj Gori, a vrijeme održavanja zavisiće od dinamike normalizacije stanja izazvanog COVIDOM-19. Zadovoljstvo mi je pomenuti da su edukacije u prethodnom izbornom ciklusu bilo ocijenjene kao “generalno pozitivne na svim nivoima” i u Konačnom izvještaju Misije ODIHR-a iz 2018. godine. Bitno je pomenuti da DIK raspolaže bazom trenera i edukatora koji su i u prethodna dva ciklusa obavljali edukacije biračkih odbora. U narednom periodu planiramo organizovati dodatnu obuku za naše trenere i edukatore, kako bi “osvježili” znanje i osigurali da kvalitetno odgovore postavljenim zadacima.

Prilog

Naziv Veličina Tip
Aleksa Ivanović za “Vijesti”: Spremni smo za izbore 5.00 Mb pdf
14/05/2020