Biračima kojima je istekao rok važenja ličnih dokumenata treba omogućiti biračko pravo na izborima

Državna izborna komisija, na sjednici održanoj 12. avgusta 2020. godine, razmotrila je Zahtjev Demokratske Crne Gore, kojim je traženo mišljenje da li će birač kao što je to slučaj bio i do sada, svoj identitet moći dokazati i biračko pravo ostvariti, na osnovu lične karte u skladu sa važećim Zakonom o ličnoj karti, a kojoj javnoj ispravi je istekao rok važenja.
U vezi sa navedenim, Državna izborna komisija, daje sljedeće

M I Š LJ E NJ E

Članom 80 Zakona o izboru odbornika i poslanika propisano je da birač saopštava biračkom odboru svoje ime i prezime a identitet dokazuje ličnom kartom ili pasošem. Takođe, propisano je, da birač ne može glasati bez podnošenja dokaza o svom identitetu.
Članom 68b, između ostalog, propisano je da je birač prilikom dolaska na biračko mjesto dužan da preda ličnu kartu ili pasoš predsjedniku biračkog odbora a da predsjednik biračkog odbora elektronskom identifikacijom pronalazi birača u elektronskom i odštampanom izvodu iz biračkog spiska.
Imajući u vidu naprijed navedene odredbe, Komisija je mišljenja da biračima kojima je istekao rok važenja ličnih dokumenata treba omogućiti biračko pravo na izborima za izbor poslanika u Skupštinu Crne Gore koji će se održati 30.avgusta 2020.godine, budući da je suština korišćenja ličnog dokumenta na biračkom mjestu utvrđivanje identiteta birača i sprovođenje elektronske identifikacije birača.

Prilog

Naziv Veličina Tip
Mišljenje lične karte 206.30 Kb pdf