Građanima koji svoje biračko pravo ostvaruju u Nikšiću obezbijediti nesmetan dolazak u Nikšić u nedjelju 14. marta

Državna izborna komisija uputila je dopis Ministarstvu unutrašnjih poslova i Ministarstvu zdravlja u vezi ostvarivanja biračkog prava na predstojećim izborima za izbor odbornika u Skupštinu opštine Nikšić.

Državna izborna komisija u skladu sa nadležnostima propisanim Zakonom o izboru odbornika i poslanika ukazuje sljedeće:

Organi državne uprave dužni su da obezbijede svim građanima koji svoje biračko pravo ostvaruju u opštini Nikšić nesmetan dolazak u Nikšić i povratak iz Nikšića u mjesto boravišta, dana 14.03.2021.godine kada se održavaju lokalni izbori.

Polazeći od Ustavom garantovanog biračkog prava koje je propisano članom 45 Ustava Crne  Gore:“ Pravo da bira i da bude biran ima državljanin Crne Gore koji je navršio 18 godina života i ima najmanje dvije godine prebivališta u Crnoj Gori. Biračko pravo se ostvaruje na izborima. Biračko pravo je opšte i jednako. Izbori su slobodni i neposredni, a glasanje je tajno“ i člana 11 stav 2 Zakona o izboru odbornika i poslanika koji propisuje: „Pravo da bira i da bude biran za odbornika ima birač koji je navršio 18 godina života, koji ima prebivalište u Crnoj Gori najmanje dvije godine i koji ima prebivalište u opštini, odnosno gradskoj opštini, kao izbornoj jedinici“ neophodno je obezbijediti nesmetano ostvarivanje biračkog prava sa potrebnim identifikacionim dokumentom (lična karta ili pasoš).

Navedeno naglašavamo s obzirom da jedan broj građana Nikšića ima boravište u drugim mjestima Crne Gore (zaposleni, studenti, penzioneri i ostali) a prebivalište im se nalazi u Nikšiću gdje su i upisani u birački spisak.

Prilog

Naziv Veličina Tip
Dopis Ministarstvu unutrašnjih poslova 192.34 Kb pdf
Dopis Ministarstvu zdravlja 268.92 Kb pdf
12/03/2021