Kalendar rokova za sprovođenje izbornih radnji

Na osnovu člana 13 stav 2 Zakona o izboru odbornika i poslanika („Službeni list Republike Crne Gore“, br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i „Službeni list Crne Gore“, br. 46/11, 14/14, 47/14,12/16, 60/17 i 10/18) , Državna izborna komisija objavljuje

 

KALENDAR

rokova za sprovođenje izbornih radnji na izborima za izbor poslanika u Skupštinu Crne Gore koji će se održati 30. avgusta 2020.godine

 

 

– Predsjednik  Crne Gore donio je Odluku o raspisivanju izbora za poslanike u Skupštini Crne Gore br. 01-1212 od 20.06. 2020. godine.

 

– Skupština Crne Gore posebnom odlukom obrazuje Odbor za praćenje primjene Zakona o izboru odbornika i poslanika u dijelu koji se odnosi na medije najkasnije u roku od deset dana od dana raspisivanja izbora za poslanike (član 64 b Zakona o izboru odbornika i poslanika),

Rok: Najkasnije 30. juna 2020. godine do 24 časa.

 

– Nadležni organ javnog emitera i komercijalni i neprofitni emiteri dužni su donijeti i

učiniti dostupnim javnosti pravila kojima se uređuje predstavljanje podnosilaca izbornih lista najkasnije u roku od deset dana od dana raspisivanja izbora (čl. 55 i 64 Zakona o izboru odbornika i poslanika),

Rok: Najkasnije 30. juna 2020. godine do 24 časa.

 

– Političke partije registrovane u Crnoj Gori, koalicija političkih partija ili grupa birača koja želi da učestvuje na izborima dostavlja Državnoj izbornoj komisiji izbornu listu za izbor poslanika u Skupštinu Crne Gore najranije 20 dana od dana raspisivanja izbora (član 46 Zakona o izboru odbornika i poslanika),

Rok: 11. jul 2020. godine.

a najkasnije 25 dana prije dana određenog za održavanje izbora,

Rok: 4. avgust 2020.godine do 24 sata.

 

– Biračka mjesta određuje opštinska izborna komisija na predlog organa nadležnog za vođenje biračkog spiska najkasnije 20 dana prije dana održavanja izbora (član 65 Zakona o izboru odbornika i poslanika),

Rok: Najkasnije 9. avgusta 2020. godine do 24 časa.

 

– Podnosilac potvrđene izborne liste odrediće svog opunomoćenog predstavnika u prošireni sastav Državne izborne komisije koji može da učestvuje i punovažno odlučuje 20 dana prije dana određenog za održavanje izbora (član 31 Zakona o izboru odbornika i poslanika),

Rok: Najranije 10. avgusta 2020. godine.

 

– Rješenje koje političke partije imaju pravo da predlože predstavnike u stalni sastav biračkog odbora opštinska izborna komisija dužna je donijeti najkasnije 15 dana prije dana održavanja izbora (član 35a stav 1 Zakona o izboru odbornika i poslanika),

Rok: Najkasnije 14. avgusta 2020. godine do 24 časa.

 

– U roku od 15 dana prije dana održavanja izbora u programima radio-difuznih servisa i drugih medija nije dozvoljeno objavljivanje rezultata ispitivanja javnog mnjenja, drugih istraživanja i analiza u vezi sa opredjeljenjem birača u pogledu procjene rezultata izbora (član 63 stav 1 Zakona o izboru odbornika i poslanika),

Rok: Od 15. avgusta 2020. godine.

 

–  Državna izborna komisija zbirnu izbornu listu javno objavljuje najkasnije 15 dana prije dana određenog za održavanje izbora (član 49 Zakona o izboru odbornika i poslanika),

 Rok: 14. avgust 2020. godine do 24 časa.

 

– Birački odbor imenuje se za svako biračko mjesto najkasnije deset dana prije dana određenog za održavanje izbora (član 35 stav 6 Zakona o izboru odbornika i poslanika),

Rok: Najkasnije 19. avgusta 2020. godine do 24 časa.

 

– Zainteresovani strani posmatrači prijavu za posmatranje izbora podnose ministarstvu nadležnom za vanjske poslove, najkasnije 10 dana prije dana održavanja izbora (član 111g stav 1 Zakona o izboru odbornika i poslanika),

Rok: Najkasnije 19. avgusta 2020. godine do 24 časa.

 

– Opštinska izborna komisija najkasnije deset dana prije dana održavanja izbora oglašava koja su biračka mjesta određena i koji će birači glasati na pojedinom biračkom mjestu (član 65 stav 4 Zakona o izboru odbornika i poslanika),

Rok: Najkasnije 19. avgusta 2020. godine do 24 časa.

 

– Domaće nevladine organizacije zainteresovane za praćenje izbora podnose prijavu Državnoj izbornoj komisiji, najkasnije pet dana prije dana održavanja izbora (član 111b Zakona o izboru odbornika i poslanika),

Rok: 24. avgust 2020. godine do 24 časa.

 

– Izborni materijal od opštinske izborne komisije preuzima predsjednik biračkog odbora najkasnije 48 časova prije dana održavanja izbora (član 75 stav 3 Zakona o izboru odbornika i poslanika),

Rok: 27. avgust 2020. godine do 24 časa.

 

– Izborna propaganda preko medija i javnih skupova odnosno pravo na medijsko praćenje u predizbornoj kampanji prestaje 24 časa prije dana održavanja izbora (čl. 6 i 64a Zakona o izboru odbornika i poslanika),

Rok: 28. avgust 2020. godine u 24 časa.

 

-Po utvrđivanju rezultata glasanja birački odbor će bez odlaganja, a najkasnije u roku od šest časova od časa zatvaranja biračkog mjesta dostaviti opštinskoj izbornoj komisiji izborni materijal, o ona u roku od 12 časova od časa dostavljanja izvještaja sa biračkih mjesta dostavlja izvještaj Državnoj izbornoj komisiji,

– Državna izborna komisija utvrđuje privremene rezultate u roku od 12 časova od časa dostavljanja izvještaja opštinskih izbornih komisija (čl. 91 i 92 Zakona o izboru odbornika i poslanika),

– Državna izborna komisija utvrđuje konačne rezultate izbora za poslanike u roku od 12 časova od isteka roka za podnošenje prigovora odnosno žalbi, odnosno od konačnosti ili izvršnosti odluka donesenih po prigovoru ili žalbi( član 98 Zakona o izboru odbornika i poslanika).

 

-Konačni rezultati izbora za poslanike objavljuju se u „Službenom listu Crne Gore“ najkasnije u roku od 15 dana od dana održavanja izbora (član 99 Zakona o izboru odbornika i poslanika),

Rok: Najkasnije 14. septembra 2020.godine do 24 časa.

 

 

 

ROKOVI KOJI SE ODNOSE NA BIRAČKE SPISKOVE

 

– Ministarstvo unutrašnjih poslova, je dužno da u roku od 48 časova od dana raspisivanja izbora, javno objavi u svim dnevnim listovima koji se izdaju u Crnoj Gori i na svojoj internet stranici numerički tabelarni prikaz podataka o promjenama nastalim u biračkom spisku u cjelini i po jedinicama lokalne samouprave u odnosu na birački spisak po kome su održani prethodni izbori na državnom nivou (član 17 stav 1 Zakona o biračkom spisku),

Rok: 22. jun 2020. godine do 24 časa.

 

– U roku od tri dana od dana raspisivanja izbora Ministarstvo, preko sredstava javnog informisanja i na svom WEB site-u oglašava da izlaže birački spisak, na uvid biračima, i obavještava birače o vremenu i načinu uvida, i mogućnosti da zatraže promjenu podataka upisanih u birački spisak. (član 16 Zakona o biračkom spisku),

Rok: Najkasnije 23. juna 2020. godine do 24 časa.

 

– Ministarstvo unutrašnjih poslova rješenjem zaključuje birački spisak deset dana prije dana određenog za održavanje izbora (član 18 Zakona o biračkom spisku),

Rok: 19. avgust 2020. godine najkasnije do 24 časa.

 

– Ministarstvo unutrašnjih poslova javno objavljuje u roku od 48 časova od dana konačnog zaključenja biračkog spiska u svim dnevnim listovima koji se izdaju u Crnoj Gori i na svojoj internet stranici numerički tabelarni prikaz podataka o promjenama nastalim u biračkom spisku u cjelini i po jedinicama lokalne samouprave o biračima koji su stekli biračko pravo i osnov sticanja tog prava, kao i podatke o licima koja su izgubila biračko pravo i osnov gubitka tog prava (član 17 stav 2 Zakona o biračkom spisku),

Rok: 21. avgust 2020. godine do 24 časa.

 

– Državna izborna komisija u roku od 24 časa od časa prijema rješenja o zaključenju biračkog spiska javno objavljuje broj birača u cjelini, po jedinicama lokalne samouprave i na svakom biračkom mjestu (čl. 18 i 19 Zakona o biračkom spisku),

Rok: Najkasnije 21. avgusta 2020. godine do 24 časa.

Attachments

Name Size Type
Kalendar rokova za sprovođenje izbornih radnji 225.61 Kb pdf