Mišljenje DIK na zahtjev OIK Bar

Državna izborna komisija, na sjednici održanoj 5. septembra 2020.godine, razmotrila je Zahtjev Opštinske izborne komisije Bar, kojim je traženo mišljenje da li je OIK Bar u obavezi, da na zahtjev političkih partija koje su učestvovale na proteklim parlamentarnim izborima, dostavi kopiju izvoda iz biračkog spiska po biračkim mjestima u Opštini Bar.

U vezi sa navedenim, Državna izborna komisija, daje sljedeće

 

M I Š LJ E NJ E

 

Članom 77 Zakona o izboru odbornika i poslanika propisano je da „Predstavnici podnosilaca izbornih lista i kandidati za odbornike i poslanike imaju pravo uvida u izborni materijal, a naročito u izvode iz biračkih spiskova, zapisnike biračkog odbora, zapisnike izbornih komisija i glasačke listiće. Uvid se vrši u službenim prostorijama izborne komisije, kao i kod organa kod kojih se izborni materijal nalazi.

Otvaranje omota sa izbornim materijalom i otvaranje koverti sa glasačkim listićima vrši opštinska izborna komisija u stalnom sastavu, u prisustvu ovlašćenog predstavnika podnosioca zahtjeva za uvid u izborni materijal.

Nakon izvršenog uvida u izborni materijal, izborni materijal se pakuje i pečatira na način utvrđen u članu 91 ovog zakona.

Na zahtjev podnosioca izborne liste organi kod kojih se nalazi izborni materijal dužni su da odobre njegovo fotokopiranje o trošku podnosioca zahtjeva.

Uvid u izborni materijal može se obaviti u roku od sedam dana od dana održavanja izbora.

Izborna komisija je dužna da najkasnije četiri sata po dostavljanju zahtjeva omogući uvid u izborni materijal podnosiocu izborne liste koji je dostavio zahtjev.

Uvid u izborni materijal i njegovo fotokopiranje, nakon isteka roka iz stava 5 ovog člana, može ostvariti parlamentarna stranka na osnovu podnijetog zahtjeva“.

Iz navedenog člana proizilazi da je opštinska izborna komisija dužna da odobri fotokopiranje izbornog materijala ovlašćenim podnosiocima zahtjeva.