Mišljenje na zahtjev predsjednice OIK Kolašin

Državna izborna komisija, na sjednici održanoj 27. januara 2023. godine, razmotrila je Zahtjev za davanje mišljenja broj: 59 od 26.01.2023.godine. Zahtjevom je traženo mišljenje Državne izborne komisije da li su za verifikaciju mandata kandidata sa izborne liste “GRUPA BIRAČA – ZA NAŠ KOLAŠIN – DR MOMČILO VUKČEVIĆ” potrebne izjave kandidata za odbornike sa ove liste pod rednim brojevima 5,6 i 7 kako bi se kandidatkinji pod rednim brojem 8 Gospavi Vujisić verifikovao mandat.

U vezi sa navedenim, Državna izborna komisija, daje sljedeće

M I Š LJ E NJ E