Naredba Ministarstva zdravlja za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa

Na osnovu člana 55 stav 1 tač. 3 i 9 Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti (“Službeni list CG”, br. 12/18 i 64/20), na predlog Instituta za javno zdravlje Crne Gore, Ministarstvo zdravlja donijelo je

 

NAREDBU

ZA PREDUZIMANJE PRIVREMENIH MJERA ZA SPRJEČAVANJE UNOŠENJA U ZEMLJU, SUZBIJANJE I SPRJEČAVANJE PRENOŠENJA NOVOG
KORONAVIRUSA

 

Član 1

Radi sprječavanja unošenja zaraznih bolesti u zemlju, suzbijanja i sprječavanja prenošenja u druge zemlje, kao i zaštitu stanovništva od novog koronavirusa tokom sprovođenja izbora odbornika u skupštine opština: Andrijevica, Budva, Gusinje, Kotor i Tivat i poslanika u Skupštinu Crne Gore, u nedjelju 30. avgusta 2020. godine, u periodu od 7 do 20 časova, moraju se preduzeti dodatne mjere zaštite birača koji:

1) su na osnovu rješenja sanitarne inspekcije, smješteni u karantin ili samoizolaciju:

–  prilikom ulaska u Crnu Goru,

– zbog sumnje da su bili  u kontaktu sa licima oboljelim od novog koronavirusa ili sa licima za koja postoji sumnja da su oboljela od ove bolesti,

– jer imaju pozitivan rezultat PCR testa na novi koronavirus i imaju blage simptome ili su bez simptoma bolesti;

2) se nalaze na bolničkom liječenju zbog infekcije novim koronavirusom; i

3) se nalaze u bolnici radi dijagnostike, liječenja, medicinske rehabilitacije ili zdravstvene njege, koja nije prouzrokovana infekcijom novim koronavirusom.

Član 2

Birači iz člana 1 tačka 1 al. 1 i 2 ove naredbe mogu da izlaze iz karantina ili  porodičnog smještaja ili drugog objekta, radi glasanja na biračkom mjestu,  samo u vremenu potrebnom za glasanje, uz obavezno pridržavanje svih propisanih mjera (nošenje zaštitne maske,  fizička udaljenost od dva metra, dezinfekcija ruku i dr.) u skladu sa preporukama Državne izborne komisije sadržanim u Tehničkim preporukama za održavanje izbora u cilju epidemiološke zaštite birača (u daljem tekstu: Preporuke Državne izborne komisije).

Član 3

Birači iz člana 1 tačka 1 alineja 3 ove naredbe mogu samo da glasaju putem pisma u porodičnom smještaju ili drugom objektu u kojem su smješteni i dužni su da se tokom glasanja obavezno pridržavaju svih propisanih mjera (nošenje zaštitne maske,  fizička udaljenost od dva metra i dr.) u skladu sa Preporukama Državne izborne komisije.

Povjerenici za glasanje van biračkog mjesta (u daljem tekstu: povjerenici), prilikom postupanja po zahtjevu za glasanje putem pisma birača iz stava 1 ovog člana, dužni su da se pridržavaju svih propisanih mjera (fizička udaljenost od dva metra, dezinfekcija ruku, nošenje zaštitne maske i rukavica i jednokratne prekrivke za odijelo i dr.) u skladu sa Preporukama Državne izborne komisije.

Povjerenici, prilikom povratka na biračko mjesto dužni su da se pridržavaju svih propisanih mjera (fizička udaljenost od dva metra, dezinfekcija ruku i koverte sa glasačkim listićem, nošenje zaštitne maske, odlaganje korišćene zaštitne opreme i dr.) u skladu sa Preporukama Državne izborne komisije.

Član 4

Birači iz člana 1 tačka 2 ove naredbe koji glasaju putem pisma u zdravstvenoj ustanovi u kojoj se nalaze na bolničkom liječenju, dužni su da se tokom glasanja obavezno pridržavaju svih propisanih mjera (nošenje zaštitne maske, fizička udaljenost od dva metra, dezinfekcija ruku i dr.) u skladu sa Preporukama Državne izborne komisije.

Povjerenici, prilikom postupanja po zahtjevu za glasanje putem pisma birača iz stava 1 ovog člana, dužni su da se pridržavaju svih propisanih mjera (nošenje zaštitnog odijela, visoko filtracione maske, vizira, rukavica, adekvatne obuće ili zaštite za obuću i dr.) u skladu sa Preporukama Državne izborne komisije.

Povjerenici, prilikom postupanja po zahtjevu za glasanje putem pisma birača iz stava 1 ovog člana u zdravstvenoj ustanovi, dužni su da postupaju u skladu sa propisom kojim se uređuje  način i postupak sprovođenja mjera za sprječavanje i suzbijanje bolničkih infekcija, a po uputstvima prisutnog zdravstvenog radnika.

Član 5

Birači iz člana 1 tačka 3 ove naredbe koji glasaju putem pisma u zdravstvenoj ustanovi u kojoj se nalaze radi dijagnostike, liječenja, medicinske rehabilitacije ili zdravstvene njege, dužni su da se tokom glasanja obavezno pridržavaju svih propisanih mjera (nošenje zaštitne maske,  fizička udaljenost od dva metra, dezinfekcija ruku i dr.) u skladu sa Preporukama Državne izborne komisije.

Povjerenici, prilikom postupanja po zahtjevu za glasanje putem pisma birača iz stava 1 ovog člana, dužni su da se pridržavaju svih propisanih mjera (nošenje zaštitnog ogrtača/mantila, visoko filtracione maske, rukavica i dr.) u skladu sa Preporukama Državne izborne komisije.

Član 6

Nepostupanje po mjerama iz čl. 2 do 5 ove naredbe podliježe krivičnoj odgovornosti, u skladu sa čl. 287 i 302 Krivičnog zakonika Crne Gore.

Član 7

Zadužuju se nadležni državni organi da pojačaju kontrolu poštovanja mjere samoizolacije, u skladu sa ovom naredbom i rješenjima sanitarne inspekcije.

Član 8

Ova naredba stupa na snagu danom objavljivanja u “Službenom listu Crne Gore”.

 

 

Broj: 8-501/20-129/1223

Podgorica,  27. avgusta 2020. godine

Ministar,

dr Kenan Hrapović, s.r.

 

29/08/2020