NOVINE u izbornom procesu u skladu sa komentarima ODIHR-a (saopštenje sa 34. i 35. sjednice)

U cilju daljeg unapređenja izbornog ambijenta u skladu sa međunarodnim izbornim standardima, Državna izborna komisija je uz podršku ODIHR-a pristupila analizi i izmjeni više podzakonskih akata. Najznačajnije novine koje su propisane odnose na sljedeća pitanja:

  1. U cilju dalje tranparentnosti izbornog postupka, Državna izborna komisija je propisala da se svi zapisnici o radu biračkih odbora ubuduće objavljuju na web stranicama opštinskih izbornih komisija u opštinama gdje se održavaju izbori. Na taj način svi zainteresovani politički subjekti, ali i građani imaće uvid u najznačajniji dokument koji se tiče rada biračkog odbora.
  2. Podzakonskim aktima koji su mijenjani i dopunjavani precizirano je da se posmatračima omogućava da prisustvuju praćenju rada organa za sprovođenje izbora i prije otvaranja biračkog mjesta. To znači da posmatrači mogu prisustvovati i pripremnim radnjama na otvaranju biračkog mjesta. Dosadašnjim odredbama ovo pitanje nije bilo precizirano, te se izmjenama nedvosmisleno propisuje da je birački odbor dužan omogućiti prisustvo posmatrača i ovoj fazi izbornog postupka.
  3. U cilju preciziranja na koji način se ostvaruje uvid u izborni materijal i u cilju dosljedne i ujednačene prakse, Državna izborna komisija je propisala da se zahtjev za uvid u izborni materijal podnosi neposredno nadležnoj izbornoj komisiji u pisanoj formi. Na taj način izbjegava se svaka proizvoljnost u tumačenju koji je preduslov da bi se ostvario uvid u izborni materijal.

Osim usaglašavanja sa ODIHR-ovim preporukama, Državna izborna komisija je usvojila novi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Službi Državne izborne komisije. Ubuduće će Služba DIK-a biti podijeljena na dvije organizacione jedinice, a predviđeno je da ima 22 izvršioca. Na taj način biće kadrovski ojačana, što je takođe jedna od preporuka međunarodnih organizacija koje su pratile izbore.

22/06/2022