O komisiji

Vizija i misija

Vizija i misija u izradi

Sastav komisije
Prošireni sastav Komisije

2020
 1. Aleksandar MITROVIĆ

Socijaldemokrate - Ivan Brajović - Mi odlučujemo DOSLJEDNO

 1. Mensur BOŠNJAK

Bošnjačka stranka - Ispravno - Rafet Husović

 1. Lazar VLAOVIĆ

HGI. SVIM SRCEM ZA CRNU GORU!

 1. Denis GLOGIĆ

SDP - JAKA CRNA GORA!

 1. Pavle JOKIĆ

HRVATSKA REFORMSKA STRANKA CRNE GORE – HRS

 1. Milan DODEROVIĆ

dr Dritan Abazović – Crno na bijelo – dr Srđan Pavićević – (Građanski pokret URA, Stranka pravde i pomirenja, Grupe birača CIVIS i nezavisni intelektualci) – Građani!

 1. Ahmet Aloshi

Albanska Koalicija „Jednoglasno“ Demokratska Partija, Demokratska Unija Albanaca i Demokratski Savez u Crnoj Gori - Koalicioni shqiptar „Bashkë nji za“ Partia Demokratike, Unioni Demokratik i Shqiptarëve dhe Lidhja Demokratike në Mal të Zi

 1. Vera MIJATOVIĆ

Odlučno za Crnu Goru! DPS – Milo Đukanović

 1. Miloš GILJEN

ЗА БУДУЋНОСТ ЦРНЕ ГОРЕ – Демократски фронт (Нова српска демократија, Покрет за промјене, Демократска народна партија), Социјалистичка народна партија Црне Горе, Права Црна Гора, Уједињена Црна Гора, Радничка партија, Партија удружених пензионера и инвалида Црне Горе, Југословенска комунистичка партија Црне Горе, Српска радикална странка, Странка пензионера инвалида и социјалне правде Црне Горе

 1. Gëzim HAXHIBETI

ALBANSKA LISTA – Genci Nimanbegu, Nik Gjeloshaj

LISTA SHQIPTARE – Genci Nimanbegu, Nik Gjeloshaj

 1. Nikola PLAMENAC

ALEKSA BEČIĆ - MIODRAG LEKIĆ - "MIR JE NAŠA NACIJA" - DEMOKRATE - DEMOKRATSKA CRNA GORA - DEMOS – PARTIJA PENZIONERA INVALIDA I RESTITUCIJE - GRAĐANSKI POKRET NOVA LJEVICA

2018
 1. Božidar ČARMAK

Opunomoćeni predstavnik kandidata za predsjednika Crne Gore Marka Milačića

 1. Nikola JOVANOVIĆ

Opunomoćeni predstavnik kandidata za predsjednika Crne Gore Mladena Bojanića

 1. Ervin HODŽIĆ

Opunomoćeni predstavnik kandidata za predsjednika Crne Gore Hazbije Kalača

 1. Vladimir MILIČKOVIĆ

Opunomoćeni predstavnik kandidata za predsjednika Crne Gore Vasilija Miličkovića

 1. Sava AŠANIN

Opunomoćeni predstavnik kandidata za predsjednika Crne Gore Dobrila Dedeića

 1. Bojan ZEKOVIĆ

Opunomoćeni predstavnik kandidata za predsjednika Crne Gore dr Draginje Vuksanović

 1. Vera MIJATOVIĆ

Opunomoćeni predstavnik kandidata za predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića

2016
 1. Valon DASHARAMI

ALBANCI ODLUČNO FORCA-DUA-AA (SHQIPTARËT TË VENDOSUR FORCA-UDSH-ASH)

 1. Sandra BUGARIN

SDP – RANKO KRIVOKAPIĆ – DRŽAVA SVIMA

 1. Ahmet ALOSHI

ALBANSKA KOALICIJA „SA JEDNIM CILJEM“ DP, GI, DS U CG I PERSPEKTIVA (KOALICIONI SHQIPTAR „ME NJË QËLLIM“ DP-IQ-LD NË MZ DHE PERSPEKTIVA)

 1. Branimir ČAĐENOVIĆ

ALTERNATIVA CRNA GORA

 1. Nebojša MITRIĆ

POZITIVNA CRNA GORA – DARKO PAJOVIĆ – JER VOLIM CRNU GORU

 1. Nikola DEDEIĆ

SIGURNIM KORAKOM! DPS - MILO ĐUKANOVIĆ

 1. Branka RATKOVIĆ

HRVATSKA GRAĐANSKA INICIJATIVA – HGI OD SRCA

 1. Veljko VUJOVIĆ

MR ALEKSA BEČIĆ – DEMOKRATE – POBJEDE, A NE PODJELE

 1. Savo ŠOFRANAC

VELIKA KOALICIJA – KLJUČ – DEMOS, SNP, URA – NAJBOLJE ZA CRNU GORU

 1. Stefan LEKOVIĆ

SRPSKA STRANKA – PROF DR MILOVAN ŽIVKOVIĆ

 1. Aleksandra MUGOŠA

STRANKA PENZIONERA, INVALIDA I SOCIJALNE PRAVDE CRNE GORE – DR SMAJO ŠABOTIĆ „ZA BOLJI STANDARD PENZIONERA I RAZVOJ SJEVERA CRNE GORE“

 1. Bafte MAVRIĆ

LISTA DEMOKRATSKOG SAVEZA ALBANACA (LISTA E LIDHJES DEMOKRATIKE TË SHQIPTARËVE)

 1. Milan MAROVIĆ

„DEMOKRATSKI FRONT – MI ILI ON“ - (NOVA SRPSKA DEMOKRATIJA, POKRET ZA PROMJENE, DEMOKRATSKA NARODNA PARTIJA CRNE GORE, RADNIČKA PARTIJA, DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA, POKRET ZA PLJEVLJA, SRPSKA RADIKALNA STRANKA, JUGOSLOVENSKA KOMUNISTIČKA PARTIJA CRNE GORE, PARTIJA UDRUŽENIH PENZIONERA I INVALIDA CRNE GORE I GRUPA BIRAČA – OTPOR BEZNAĐU)

 1. Hidajet KALAČ

BOŠNJAČKA STRANKA – RAFET HUSOVIĆ – NAŠA SNAGA

 1. Bora TODOROVIĆ

BOŠNJAČKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA U CRNOJ GORI – HAZBIJA KALAČ

 1. Aleksandar JOVIĆEVIĆ

SOCIJALDEMOKRATE CRNE GORE – IVAN BRAJOVIĆ – DOSLJEDNO

 1. Petar DRAŠKOVIĆ

STRANKA SRPSKIH RADIKALA – „CRNU GORU U SIGURNE RUKE“

Stručna služba

Stručna služba u izradi

Poslovnik o radu

Na osnovu člana 32 stav 1 tačka 15a Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", broj 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06 i 56/06 i "Službeni list CG", br. 46/11, 14/14 i 47/14), Državna izborna komisija, na sjednici održanoj 20.02.2015. godine, donijela je

POSLOVNIK
O RADU DRŽAVNE IZBORNE KOMISIJE
("Službeni list Crne Gore", br. 008/15 od 27.02.2015)

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Ovim poslovnikom uređuju se prava i dužnosti predsjednika, sekretara i članova Državne izborne komisije (u daljem tekstu: Komisija), odlučivanje i način rada, javnost rada, kao i druga pitanja od značaja za rad Komisije.

Sva pitanja koja se odnose na rad Komisije, a koja nijesu uređena ovim poslovnikom, mogu se urediti posebnom odlukom ili zaključkom Komisije, u skladu sa ovim poslovnikom.

Član 2

Izrazi koji se u ovom poslovniku koriste za fizička lica u muškom rodu podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.

Član 3

Komisija ima status pravnog lica.

Sjedište Komisije je u Podgorici.

Član 4

Komisija ima pečat i štambilj, sadržine i oblika određenog zakonom.

II PRAVA I DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA, SEKRETARA I ČLANOVA KOMISIJE

Član 5

Predsjednik Komisije predstavlja i zastupa Komisiju, rukovodi radom Komisije, saziva sjednice Komisije, predlaže dnevni red i predsjedava sjednicama, stara se o pravilnoj primjeni ovog poslovnika, potpisuje odluke i druge akte Komisije, priprema i podnosi zahtjev za obezbjeđenje budžetskih sredstava za rad Komisije, odgovara za finansijsko i materijalno poslovanje Komisije i podnosi izvještaj o korišćenju sredstava Komisije, obavlja i druge poslove utvrđene ovim poslovnikom.

Predsjednik Komisije ima zakonom utvrđena prava i dužnosti starješine državnog organa u pogledu prava, obaveza i odgovornosti državnih službenika i namještenika koji obavljaju stručne i administrativne poslove u Komisiji (u daljem tekstu: Služba Komisije).

Predsjednik Komisije odobrava raspolaganje sredstvima na računu Komisije, a u njegovom odsustvu sekretar Komisije.

Član 6

Sekretar Komisije rukovodi Službom Komisije, predlaže akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Službe Komisije, pomaže predsjedniku Komisije u organizaciji rada Komisije i stara se o pripremi sjednica i materijala, vodi zapisnik sa sjednice, stara se o sprovođenju odluka i zaključaka Komisije, stara se o pravilnoj primjeni zakona kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti i zakona kojim se uređuje tajnost podataka, obavlja i druge poslove po nalogu Komisije i predsjednika Komisije.

U okviru rukovođenja Službom Komisije, sekretar Komisije obavlja sljedeće poslove: raspoređuje poslove zaposlenima, obezbjeđuje funkcionalno jedinstvo u obavljanju srodnih i međusobno povezanih poslova, pruža stručnu pomoć zaposlenima za obavljanje najsloženijih poslova iz nadležnosti Komisije, prati punu angažovanost zaposlenih i maksimalno korišćenje njihovih stručnih znanja i radnih sposobnosti, podnosi prijedlog za pokretanje disciplinskog postupka protiv zaposlenog.

Član 7

Član Komisije ima pravo i dužnost da: učestvuje u radu i odlučivanju Komisije, inicira razmatranje pitanja koja su u nadležnosti Komisije, čuva povjerljive podatke u skladu sa zakonom i aktima Komisije, čuva ugled i dostojanstvo Komisije, bude pravovremeno i redovno obavještavan o pitanjima o kojima odlučuje Komisija, ostvari uvid u svu dokumentaciju kojom raspolaže Komisija, u slučaju spriječenosti prisustvovanja zakazanoj sjednici blagovremeno obavijesti sekretara Komisije, obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i ovim poslovnikom.

Članovi Komisije imaju pravo na naknadu za rad u Komisiji, koju Komisija utvrđuje posebnom odlukom.

III ODLUČIVANJE I NAČIN RADA KOMISIJE

Član 8

Komisija radi i odlučuje na sjednici.

Sjednicu Komisije saziva i predlaže dnevni red predsjednik Komisije, po sopstvenoj inicijativi ili na zahtjev najmanje tri člana stalnog sastava Komisije.

Komisija se saziva i materijal za sjednicu dostavlja članovima Komisije najkasnije 24 sata prije vremena održavanja sjednice, a po potrebi Komisija se može sazvati telefonskim putem ili na drugi odgovarajući način, a saziv i materijal dostaviti na samoj sjednici.

Izuzetno, kada odlučuje po zahtjevu za popunu upražnjenog poslaničkog mjesta, Komisija može na predlog predsjednika Komisije i bez održavanja sjednice odlučiti na osnovu pribavljene saglasnosti većine članova Komisije, izjašnjavanjem elektronskim putem ili putem faksa, s tim što se to na prvoj narednoj sjednici Komisije zapisnički konstatuje. Saglasnost članova pribavlja sekretar Komisije.

Član 9

Komisija može da radi i odlučuje ako sjednici prisustvuje više od polovine članova, odnosno zamjenika članova Komisije u stalnom, odnosno proširenom sastavu.

Član 10

Predsjednik Komisije otvara sjednicu i utvrđuje da li postoji potrebna većina za rad i odlučivanje.

Nakon otvaranja sjednice, predsjednik Komisije otvara raspravu o predlogu dnevnog reda.

Prije utvrdjivanja dnevnog reda, član Komisije ima pravo da predloži izmjene i dopune dnevnog reda.

Član 11

Po utvrđivanju dnevnog reda pristupa se usvajanju zapisnika sa prethodne sjednice.

Član Komisije može staviti primjedbe na zapisnik i tražiti da se u njemu izvrše odgovarajuće izmjene.

O primjedbi na zapisnik Komisija odlučuje glasanjem.

Nakon usvajanja zapisnika, prelazi se na raspravu i odlučivanje po utvrđenom dnevnom redu.

Član 12

Član Komisije može govoriti o jednoj tački dnevnog reda kada zatraži i dobije riječ od predsjednika Komisije, ali ne duže od pet minuta, a primjedbe, ispravke pogrešnih navoda i komentari na izlaganje drugog učesnika sjednice, ne mogu trajati duže od tri minuta.

Član 13

Predsjednik Komisije se stara o održavanju reda na sjednici.

Član 14

Komisija odlučuje većinom glasova ukupnog broja članova u stalnom, odnosno proširenom sastavu.

Član 15

O sjednici Komisije vodi se zapisnik.

Zapisnik sadrži: datum, vrijeme i mjesto održavanja sjednice, imena prisutnih i odsutnih članova, imena lica koja po pozivu prisustvuju sjednici, predloženi i usvojeni dnevni red sjednice, osnovne podatke o toku sjednice, učesnicima u raspravi, datim predlozima i donijetim odlukama i zaključcima na sjednici sa rezultatima glasanja.

Član Komisije koji je izdvojio mišljenje po pojedinoj tački dnevnog reda, može zahtijevati da se bitni navodi njegovog izlaganja unesu u zapisnik.

Usvojeni zapisnik potpisuju predsjednik Komisije i sekretar Komisije.

Član 16

U toku izbornog procesa o sjednicama Komisije obavještavaju se domaće i međunarodne organizacije kojima je Komisija izdala ovlašćenje za praćenje izbora.

Član 17

Radi proučavanja pojedinih pitanja iz svog djelokruga, izrade predloga akata, izvještaja i drugih dokumenata, Komisija može obrazovati radno tijelo iz reda članova Komisije i drugih lica.

Odlukom o formiranju radnog tijela Komisija određuje sastav, zadatak, dužnosti i prava, način rada, sredstva i vrijeme za realizaciju postavljenog zadatka.

IV JAVNOST RADA

Član 18

Komisija obezbjeđuje javnost rada objavljivanjem akata i podataka od značaja za sprovođenje izbora na internet stranici Komisije i u "Službenom listu Crne Gore", kao i izdavanjem saopštenja i organizovanjem konferencija za štampu.

Komisija može imati portparola, kojeg na predlog predsjednika Komisije određuje Komisija iz stalnog sastava Komisije.

Konferenciju za štampu Komisije može održati predsjednik i sekretar Komisije ili član Komisije iz stalnog sastava Komisije kojeg odredi Komisija.

Član 19

Na internet stranici Komisije objavljuju se opšti akti Komisije, izvještaji o rezultatima izbora, informacije o održanim sjednicama Komisije i saopštenja za javnost, izvještaji i dokumentacija čije je objavljivanje obavezno u skladu sa zakonom, kao i druge informacije i dokumenta koji nastaju u radu ili u vezi sa radom Komisije, a od značaja su za informisanje javnosti.

V SLUŽBA KOMISIJE

Član 20

Stručne i administrativne poslove u Komisiji obavlja Služba Komisije, za potrebe predsjednika, sekretara i članova Komisije.

Član 21

Unutrašnja organizacija, sistematizacija radnih mjesta i stručni i administrativni poslovi koji se obavljaju u Komisiji utvrđuju se aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Službe Komisije.

VI ČUVANJE DOKUMENTACIJE

Član 22

U Komisiji se vodi djelovodni protokol, sređuje i čuva dokumentacija (arhivska građa Komisije), sa kojom se postupa u skladu sa propisima.

Član 23

U arhivi Komisije obezbjedjuje se čuvanje izbornih akata, izvještaja o rezultatima izbora sa izbornim materijalima, izvještaja i dokumentacije koja se Komisiji dostavlja u skladu sa zakonom i drugih materijala u vezi sa radom Komisije.

O čuvanju pečata i štambilja stara se sekretar Komisije.

VII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 24

Do formiranja Službe Komisije, stručne i administrativne poslove za potrebe Komisije obavljaju određeni stručni, administrativni i drugi radnici koje angažuje Komisija, na predlog predsjednika Komisije i sekretara Komisije, a koji, po potrebi, mogu prisustvovati sjednici Komisije.

Član 25

Stupanjem na snagu ovog poslovnika prestaje da važi Poslovnik o radu Državne izborne komisije broj 39 od 28.01.2013. godine ("Službeni list Crne Gore", broj 06/13).

Član 26

Ovaj poslovnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Broj: 82
Podgorica, 20.02.2015. godine

Državna izborna komisija

Predsjednik,

Budimir Šaranović, s.r.

Poslovnik o radu Državne izborne komisije (PDF)