Odbačen prigovor birača Aleksandra Abramovića na utvrđivanje konačnih rezultata u opštini Kolašin kao nedozvoljen

Na osnovu člana 109 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Službeni list RCG”, br. 4/98, 5/98, 17/98, 14/00, 18/00, 73/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06 i “Službeni list CG”, broj: 46/11, 14/14, 47/14, 12/16, 60/17, 10/18 i 109/20), odlučujući po Prigovoru birača Vladimira Abramovića broj: 587 na utvrđivanje rezultata glasanja za odbornike na biračkim mjestima u opštini Kolašin od 14.11.2022. godine, podnijetom Državnoj izbornoj komisiji 16.11.2022. godine u 1:16 sati, Državna izborna komisija na sjednici održanoj 16. novembra 2022. godine u 19:00 sati, donijela je

R J E Š E NJ E

Odbacuje se Prigovor birača Vladimira Abramovića broj: 587 od 16.11.2022. godine na utvrđivanje rezultata glasanja za odbornike na biračkim mjestima u opštini Kolašin od 14.11.2022. godine  kao nedozvoljen.