Odbijen Prigovor Časlava Vešovića, predsjednika OO DPS Glavnog grada kao neosnovan

Na osnovu člana 109 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Službeni list RCG”, br. 4/98, 5/98, 17/98, 14/00, 18/00, 73/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06 i “Službeni list CG”, broj: 46/11, 14/14, 47/14, 12/16, 60/17, 10/18 i 109/20), odlučujući po Prigovoru Časlava Vešovića, predsjednika OO DPS Glavnog grada i kandidata za odbornika sa liste Pokret „Svi za naš GRAD“ – dr Ivan Vuković broj: 625 na rad Izborne komisije Glavnog grada, podnijetom Državnoj izbornoj komisiji 03.12.2022. godine u 10:44 sati, Državna izborna komisija na sjednici održanoj 3. decembra 2022. godine započetoj u 11:00 a nastavljenoj u 19:00 sati, donijela je

R J E Š E NJ E

Odbija se Prigovor Časlava Vešovića, predsjednika OO DPS Glavnog grada i kandidata za odbornika sa liste Pokret „Svi za naš GRAD“ – dr Ivan Vuković broj: 625 od 03.12.2022. godine na rad Izborne komisije Glavnog grada, kao neosnovan.