Odbijen Prigovor HGI-Svim srcem za Kotor izjavljen na Izvještaj o rezultatima izbora za odbornike u SO Kotor

Na osnovu člana 109 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Službeni list RCG”, br. 4/98, 5/98, 17/98, 14/00, 18/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06 i “Službeni list CG”, broj 46/11, 14/14, 47/14,12/16, 60/17 i 10/18), Državna izborna komisija, odlučujući o Prigovoru podnijetom u 13:32 sati  od strane podnosioca izborne liste HGI-Svim srcem za Kotor, Ljiljane Velić broj 752 od 11.09.2020.godine, izjavljenom na Izvještaj o rezultatima izbora za odbornike u Skupštinu opštine Kotor broj 02-22/20-179 od 11.09.2020.godine, na sjednici održanoj 12. septembra 2020. godine u 12 sati, donijela je

R J E Š E NJ E

Odbija se Prigovor podnosioca izborne liste HGI-Svim srcem za Kotor, Ljiljane Velić broj 752 od 11.09.2020.godine, izjavljen na Izvještaj o rezultatima izbora za odbornike u Skupštinu opštine Kotor broj 02-22/20-179 od 11.09.2020.godine, kao neosnovan.