Odluka o obrazovanju Službe Državne izborne komisije

Na osnovu člana 34 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Sl. list RCG”, br. 4/98, 5/98, 17/98, 14/00, 18/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06 i 56/06 i “Sl. list CG”, broj 46/11), Državna izborna komisija, na sjednici održanoj 5. marta 2012. godine, donijela je

ODLUKA

O OBRAZOVANJU SLUŽBE DRŽAVNE IZBORNE KOMISIJE

(“Službeni list Crne Gore”, br. 017/12 od 27.03.2012)

Član 1

Za vršenje stručnih i administrativnih poslova u Državnoj izbornoj komisiji obrazuje se Služba Državne izborne komisije (u daljem tekstu: Služba).

Član 2

Služba vrši poslove koji se odnose na:

– pripremu sjednica Državne izborne komisije (u daljem tekstu Komisija) i materijala koji su predmet odlučivanja;

– pripremu predloga akata (odluke, rješenja, zaključci, uvjerenja, pravila, mišljenja, uputstva, itd.) čije je donošenje u nadležnosti Komisije;

– praćenje realizacije odluka Komisije;

– pripremu akata komisije u elektronskoj formi i pisanom oblilku za objavljivanje u “Službenom listu CG” i na web stranici Komisije;

– uređivanje i ažuriranje web stranice Komisije, javno objavljivanje izvještaja i podataka na web stranici koji su u nadležnosti Komisije u skladu sa zakonom;

– pripremu akata za slobodni pristup informacijama;

– vođenje knjigovodstvene i računovodstvene evidencije, praćenje utroška sredstava opredijeljenih za rad Državne izborne komisije;

– kancelarijske i poslove arhive za potrebe Komisije;

– i druge poslove utvrđene zakonom i drugim propisima u nadležnosti Komisije.

Član 3

Službom rukovodi sekretar Državne izborne komisije.

Član 4

Organizacija poslova i rad službe uređuje se aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji službe.

Član 5

Na status i druga prava zaposlenih u službi primjenjuju se propisi koji se odnose na državne službenike i namještenike.

Član 6

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom listu Crne Gore”.

Broj 87

Podgorica, 5.mart 2012. godine

Državna izborna komisija

Predsjednik

Ivan Kalezić, s.r.

Sekretar

Milisav Ćorić, s.r.

Prilog

Naziv Veličina Tip
Odluka o obrazovanju Službe Državne izborne komisije 200.37 Kb pdf
05/03/2012