Odluka o raspisivanju republičkog referenduma o državno-pravnom statusu Republike Crne Gore

Na osnovu člana 81 tačka 6 Ustava Republike Crne Gore i člana 4 Zakona o referendumu o državno-pravnom statusu Republike Crne Gore (»Službeni list RCG«, br. 12/06), Skupština Republike Crne Gore, na drugoj sjednici prvog redovnog zasijedanja u 2006. godini, dana 2. marta 2006. godine, donijela

 

O D L U K U

O RASPISIVANJU REPUBLIČKOG REFERENDUMA O DRŽAVNO-PRAVNOM

STATUSU REPUBLIKE CRNE GORE

 

  1. Raspisuje se republički referendum o državno-pravnom statusu Republike Crne Gore.
  2. Građani Republike Crne Gore će se na republičkom referendumu izjasniti odgovarajući na pitanje: »Želite li da Republika Crna Gora bude nezavisna država sa punim međunarodno-pravnim subjektivitetom«.
  3. Referendum će se održati 21. maja 2006. godine.
  4. Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u »Službenom listu Republike Crne Gore«.

 

SU-SK Broj 01-178/2

 Podgorica, 2. marta 2006. godine

 

SKUPŠTINA REPUBLIKE CRNE GORE

 

 

PREDSJEDNIK

Ranko Krivokapić

02/03/2006