e-mail:

komisija@dik.co.me

sekretar@dik.co.me

portparol@dik.co.me

* * *

brojac poseta

Ukupno posjeta od 07.04.2013 godine

 

 

 

 

 


Na osnovu člana 32 stav 1 tačka 12 i člana 99 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 5/98, 17/98, 14/00, 18/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06 i “Službeni list CG”, br. 46/11, 14/14, 47/14, 12/16), Državna izborna komisija

                                                                                         

JAVNO OBJAVLJUJE UKUPNE REZULTATE IZBORA ZA POSLANIKE U SKUPŠTINU CRNE GORE


Na osnovu člana 98 stav 2 Zakona o izboru odbornika i poslanika („Službeni list RCG“, br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02 i 48/06 i „Službeni list CG“, broj 46/11, 14/14,  47/14 i 12/16), Državna izborna komisija, na sjednici održanoj 29. oktobra 2016. godine, utvrdila je

 

KONAČNE REZULTATE ZA IZBOR POSLANIKA U SKUPŠTINU CRNE GORE

 


Na osnovu člana 92 stav 5 Zakona o izboru odbornika i poslanika („Službeni list RCG“, br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02 i 48/06 i „Službeni list CG“ broj 46/11, 14/14, 47/14 i 12/16), Državna izborna komisija na sjednici održanoj 18. oktobra 2016. godine, utvrdila je

 

PRIVREMENE REZULTATE

ZA IZBOR POSLANIKA U SKUPŠTINU CRNE GORE

 


Obavještenje medijima
 

Državna izborna komisija će se na dan izbora, 16. oktobra 2016. godine, obratiti medijskim subjektima u Plavoj Sali Skupštine Crne Gore u sljedećim terminima: 8:00 h, 10:00 h, 13:00 h, 16:00 h, 19:00 h i 21:00 h.

Predstavnici medija biće obavještavani o procesu glasanja i procentu izlaznosti birača na glasanje.


Postupak za akreditovanje medija koji će izvještavati o izborima koji će se održati 16. oktobra 2016. godine


Na osnovu člana 109 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 5/98, 17/98, 14/00, 18/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06 i “Službeni list CG”, broj 46/11, 14/14 i 47/14), Državna izborna komisija, odlučujući o Prigovoru pravnog zastupnika izborne liste „Uzdignimo Budvu“ – Grupa građana, od 12.10.2016. godine, podnijetom na postupanje Opštinske izborne komisije Budva prilikom utvrđivanja i proglašenja Izborne liste za izbor odbornika SO Budva naziva Građanska akcija – Vujičić dr Božidar, na sjednici odžanoj 12. oktobra 2016. godine u 13 sati, donijela je

 R J E Š E NJ E

            Odbacuje se Prigovor pravnog zastupnika izborne liste „Uzdignimo Budvu“ – Grupa građana podnijet na postupanje Opštinske izborne komisije Budva prilikom utvrđivanja i proglašenja Izborne liste za izbor odbornika SO Budva naziva Građanska akcija – Vujičić dr Božidar, kao neblagovremen.


Na osnovu člana 109 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 5/98, 17/98, 14/00, 18/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06 i “Službeni list CG”, broj 46/11, 14/14, 47/14 i 12/16), Državna izborna komisija, odlučujući o Prigovoru političke partije Demokratska Crna Gora, broj 01/539 od 10.10.2016. godine, radi poništenja akta – obavještenja Opštinske izborne komisije Budva broj 118/2 od 08.10. 2016. godine, na sjednici održanoj 12. oktobra 2016. godine, donijela je   

R J E Š E NJ E

            Odbija se Prigovor političke partije Demokratska Crna Gora, broj 01/539 od 10.10.2016. godine, kao neosnovan.


Na osnovu člana 109 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 5/98, 17/98, 14/00, 18/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06 i “Službeni list CG”, broj 46/11, 14/14 i 47/14), Državna izborna komisija, odlučujući o Prigovoru Socijaldemokratske partije Crne Gore – OO SDP Andrijevica broj 143-2016 od 21.09. 2016. godine podnijetom protiv Rješenja Opštinske izborne komisije Andrijevica broj 15 od 19. godine  09. 2016. godine, na sjednici odžanoj 30.septembra 2016. godine u 12 sati, donijela je

R J E Š E NJ E

             Odbacuje se Prigovor Socijaldemokratske partije Crne Gore OO SDP Andrijevica broj     143-2016 od 21.09. 2016. godine, podnijet protiv Rješenja Opštinske izborne komisije Andrijevica broj 15 od 19. 09. 2016. godine, kao neblagovremen.


Državna izborna komisija na sjednici od 12. oktobra 2016. godine donijela je sljedeće

MIŠLJENJE

Glasački listić na kojem su dopisani ime i prezime ili inicijali glasača smatraće se nevažećim glasačkim listićem, a sva ostala dopisivanja na glasačkom listiću biće predmet odlučivanja biračkog odbora.


PRIRUČNIK ZA OBUKU BIRAČKIH ODBORA

DORACAK PËR TRAJNIMIN E KËSHILLAVE ZGJEDHOR


S A O P Š T E NJ E

 Štampanje glasačkih listića za izbor poslanika u Skupštinu Crne Gore na izborima koji će se održati 16. oktobra 2016. godine, počeće 8. oktobra 2016. godine u Štampariji „Obod“ Cetinje. Planirano je da štampanje počne u 7 sati.

Proces štampanja mogu pratiti po jedan predstavnik domaćih i međunarodnih nevladinih organizacija i drugih međunarodnih organizacija i ovlašćeni predstavnici stranih država, kojima je Državna izborna komisija izdala službeno ovlašćenje za posmatranje izbora, kao i predstavnici medija.

Zahtjev za izdavanje posebnog ovlašćenja za prisustvovanje procesu štampanja glasačkih listića podnosi se Državnoj izbornoj komisiji na adresu Novaka Miloševa 8 ili na mail adresu komisija@dik.co.me danas 7. oktobra do 19 časova.


Na osnovu člana 19 Zakona o biračkom spisku („Službeni list CG“, broj 10/14 i 20/15), Državna izborna komisija

O B J A V LJ U J E

broj birača u Crnoj Gori, po jedinicama lokalne samouprave i po biračkim mjestima


Zaključak Državne izborne komisije


Žrijebom utvrđeni redosljed izbornih lista na zbirnoj izbornoj listi -

PARLAMENTARNI IZBORI 2016

 

1

ALBANCI  ODLUČNO FORCA-DUA-AA SHQIPTARËT TË VENDOSUR FORCA-UDSH-ASH  

2

SDP – Ranko Krivokapić – Država svima

3

Albanska koalicija „SA JEDNIM CILJEM“ DP, GI, DS u CG i Perspektiva Koalicioni Shqiptar „ME NJË QËLLIM“ DP-IQ-LD në MZ dhe Perspektiva   

4

ALTERNATIVA CRNA GORA

5

„POZITIVNA CRNA GORA – DARKO PAJOVIĆ – JER VOLIM CRNU GORU“

6

Sigurnim korakom! DPS - Milo Đukanović

7

Hrvatska građanska inicijativa – HGI od srca  

8

MR ALEKSA BEČIĆ – DEMOKRATE – POBJEDE, A NE PODJELE

9

„VELIKA KOALICIJA – KLJUČ – DEMOS, SNP, URA – NAJBOLJE ZA CRNU GORU“

10

Srpska stranka – prof dr Milovan Živković

11

Stranka penzionera, invalida i socijalne pravde Crne Gore – dr Smajo Šabotić „Za bolji standard penzionera i razvoj sjevera Crne Gore“

12

„Lista Demokratskog saveza Albanaca - Lista e Lidhjes Demokratike të Shqiptarëve“

13

„DEMOKRATSKI FRONT – MI ILI ON“ -  (Nova srpska demokratija, Pokret za promjene, Demokratska narodna partija Crne Gore, Radnička partija, Demokratska srpska stranka, Pokret za Pljevlja, Srpska radikalna stranka, Jugoslovenska komunistička partija Crne Gore, Partija udruženih penzionera i invalida Crne Gore i Grupa birača – Otpor beznađu)

14

BOŠNJAČKA STRANKA – RAFET HUSOVIĆ – NAŠA SNAGA  

15

Bošnjačka Demokratska Zajednica u Crnoj Gori – Hazbija Kalač

16

„Socijaldemokrate Crne Gore – Ivan Brajović – Dosljedno“  

17

Stranka srpskih radikala – „Crnu Goru u sigurne ruke“   


Na osnovu člana 112 stav 2 Zakona o izboru odbornika i poslanika („Službeni list RCG“, br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i „Službeni list CG“, broj 46/11, 14/14, 47/14 i 12/16), Državna izborna komisija, na sjednici od 06.09.2016. godine, donijela je

O D L U K U

O raspoređivanju sredstava opštinskim izbornim komisijama i visini naknade članovima organa za sprovođenje izbora


Na osnovu člana 32 Zakona o izboru odbornika i poslanika („Službeni list RCG“, br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02 i 48/06 i “Službeni list CG”, broj 46/11, 14/14 i 47/14 i 12/16) i tačke 3 Pravilnika o procedurama i kriterijumima za izbor i angažovanje trenera i edukatora za obuku članova biračkih odbora i odluke Komisije od 12.09.2016. Državna izborna komisija objavljuje

 J A V N I   P O Z I V

Za izbor edukatora za obuku članova biračkih odbora


Na osnovu člana 32 stav 1 tačka 2 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 5/98, 17/98, 14/00, 18/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06 i “Službeni list CG”, broj 46/11, 14/14, 47/14 I 12/16), Državna izborna komisija, razmatrajući zahtjev za davanje mišljenja Opštinske izborne komisije Tivat od 05.09.2016. godine, na sjednici održanoj 07.09.2016. godine, daje sljedeće  

M I Š LJ E NJ E


Na osnovu člana 32 stav 1 tačka 2 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 5/98, 17/98, 14/00, 18/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06 i “Službeni list CG”, broj 46/11, 14/14, 47/14 I 12/16), Državna izborna komisija, razmatrajući zahtjev za davanje mišljenja Opštinske izborne komisije Mojkovac br.01-19 od 06.09.2016. godine, na sjednici održanoj 07.09.2016. godine, daje sljedeće   

M I Š LJ E NJ E


Saopštenje za javnost

Objavljeno 10.09.2016. godine


Povodom u javnosti iznijetih različitih stavova u vezi sa primjenom odredaba Zakona o izboru odbornika i poslanika („Službeni list RCG“, br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 31/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06 i "Sl. list CG", broj 46/11 i 14/14) koje se odnose na identifikaciju birača putem lične karte, Državna izborna komisija, na sjednici održanoj 06.09.2016. godine, daje

MIŠLJENJE
o primjeni odredaba Zakona o izboru odbornika i poslanika
koje se odnose na identifikaciju birača putem lične karte


Na osnovu člana 111b stav 1 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Sl. list RCG”, br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i 56/06 i „Službeni list CG“, broj 46/11, 14/14, 47/14 i 12/16) i zahtjeva Centar za demokratiju i ljudska prava  od 29.08.2016. godine, Državna izborna komisija, izdaje

SLUŽBENO OVLAŠĆENJE

za posmatranje izbora za izbor poslanika u Skupštinu Crne Gore koji će se održati 16.
oktobra 2016. godine


Na osnovu člana 32 Zakona o izboru odbornika i poslanika („Službeni list RCG“, br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02 i 48/06 i “Službeni list CG”, broj 46/11, 14/14 i 47/14 i 12/16), Državna izborna komisija, na sjednici održanoj 18.07.2016. godine, donijela jeP R A V I L N I K
o procedurama i kriterijumima za izbor i angažovanje trenera i edukatora za obuku članova biračkih odbora
 

Objavljeno 01.09.2016. godine


Na osnovu člana 32 Zakona o izboru odbornika i poslanika („Službeni list RCG“, br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02 i 48/06 i “Službeni list CG”, broj 46/11, 14/14 i 47/14 i 12/16) i tačke 3 Pravilnika o procedurama i kriterijumima za izbor i angažovanje trenera i edukatora za obuku članova biračkih odbora i odluke Komisije od 31.08.2016. Državna izborna komisija objavljuje


J A V N I   P O Z I V
Za izbor edukatora za obuku članova biračkih odbora

Objavljeno 01.09.2016. godine


Na osnovu člana 111b stav 1 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Sl. list RCG”, br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i 56/06 i „Službeni list CG“, broj 46/11, 14/14, 47/14 i 12/16) i zahtjeva Centra za monitoring i istraživanje br. 336/16 od 26.08. 2016. godine, Državna izborna komisija, izdaje

SLUŽBENO OVLAŠĆENJE

za posmatranje izbora za izbor poslanika u Skupštinu Crne Gore koji će se održati 16. oktobra 2016. godine  


Na osnovu člana 111b stav 1 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Sl. list RCG”, br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i 56/06 i „Službeni list CG“, broj 46/11, 14/14, 47/14 i 12/16) i zahtjeva Centra za monitoring i istraživanje br. 310/16 od 20.07. 2016. godine, Državna izborna komisija, izdaje

SLUŽBENO OVLAŠĆENJE

za posmatranje izbora za izbor poslanika u Skupštinu Crne Gore koji će se održati 16. oktobra 2016. godine 


Na osnovu člana 111b stav 1 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Sl. list RCG”, br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i 56/06 i „Službeni list CG“, broj 46/11, 14/14, 47/14 i 12/16) i zahtjeva Centra za demokratsku tranziciju br. 031-07/16 od 18.07. 2016. godine, Državna izborna komisija, izdaje

SLUŽBENO OVLAŠĆENJE

za posmatranje izbora za izbor poslanika u Skupštinu Crne Gore koji će se održati 16. oktobra 2016. godine 


Na osnovu člana 111b stav 1 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Sl. list RCG”, br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i 56/06 i „Službeni list CG“, broj 46/11, 14/14, 47/14 i 12/16) i zahtjeva Mreže za afirmaciju nevladinog sektora br. 22838/07 od 12.07. 2016. godine, Državna izborna komisija, izdaje

SLUŽBENO OVLAŠĆENJE

za posmatranje izbora za izbor poslanika u Skupštinu Crne Gore koji će se održati 16. oktobra 2016. godine


Saopštenje

Državne izborne komisije nakon 43. sjednice održane 26. avgusta 2016. godine


O P E R A T I V N I   I Z B O R N I   P L A N

Parlamentarni izbori u Crnoj Gori
16. oktobar 2016. godine


Na osnovu člana 32 stav 1 tačka 16 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02 i 48/06 i "Službeni list CG", broj 46/11, 14/14 i 47/14 I 12/16), Državna izborna komisija, na sjednici održanoj 09.08.2016. godine, donijela je

 Pravilnik o načinu i postupku vršenja kontrole biračkog spiska


Na osnovu člana 109 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 5/98, 17/98, 14/00, 18/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06 i “Službeni list CG”, broj 46/11, 14/14, 47/14 i 12/16), Državna izborna komisija, odlučujući o prigovoru političke partije Socijaldemokrate Crne Gore - OO Pljevlja, broj 1/16 od 10. 08. 2016. godine, protiv Rješenja Opštinske izborne komisije Pljevlja broj 01-16 od 03.08. 2016. godine, na sjednici održanoj 13.08.2016. godine u 14 sati, donijela je

R J E Š E NJ E

            Odbija se Prigovor političke partije Socijaldemokrate Crne Gore - OO Pljevlja, broj 1/16 od 10.08.2016. godine, protiv Rješenja Opštinske izborne komisije Pljevlja broj 01-16 od 03.08. 2016. godine, kao neosnovan.


Na osnovu člana 32 Zakona o izboru odbornika i poslanika („Službeni list RCG“, br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02 i 48/06 i “Službeni list CG”, broj 46/11, 14/14 i 47/14 i 12/16) i tačke 3 Pravilnika o procedurama i kriterijumima za izbor i angažovanje trenera i edukatora za obuku članova biračkih odbora, Državna izborna komisija objavljuje

J A V N I  P O Z I V

Za izbor trenera za obuku edukatora i članova biračkih odbora

Objavljeno 12.08.2016. godine


Saopštenje sa sjednice Državne izborne komisije održane 11.08.2016. godine

Objavljeno 12.08.2016. godine


U cilju informisanja zainteresovanih političkih subjekata Državna izborna komisija podsjeća da je objavljeno Uputstvo o postupku davanja potpisa birača za podršku izbornoj listi za izbor odbornika-poslanika

Objavljujemo izvod iz Obrasca PB-1 za davanje potpisa birača za podršku izbornoj listi za izbor poslanika u Skupštinu Crne Gore, na izborima koji će se održati 16. oktobra 2016. godine

Objavljujemo izvod iz Obrasca PB-1 za davanje potpisa birača za podršku izbornoj listi za izbor odbornika u skupštinu opštine, na izborima koji će se održati 16. oktobra 2016. godine


Za potvrđivanje izborne liste potreban 4.091 potpis


Državna izborna komisija objavljuje

ISPRAVKU JAVNOG POZIVA


Na osnovu člana 32 Zakona o izboru odbornika i poslanika („Službeni list RCG“, br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02 i 48/06 i “Službeni list CG”, broj 46/11, 14/14 i 47/14 i 12/16) i tačke 3 Pravilnika o procedurama i kriterijumima za izbor i angažovanje trenera i edukatora za obuku članova biračkih odbora, Državna izborna komisija objavljuje

J A V N I  P O Z I V

Za izbor trenera za obuku edukatora i članova biračkih odbora


U prethodnih sedam dana, od objavljivanja odluke o raspisivanju izbora, na analitičkoj kartici Državne izborne komisije nije bilo promjena, niti su davani putni nalozi.


Na osnovu člana 13 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02 i 48/06 i “Službeni list CG”, broj 46/11, 14/14, 47/14 i 12/16), Državna izborna komisija objavljuje

KALENDAR

Rokova za sprovođenje izbornih radnji na izborima za izbor poslanika u Skupštinu Crne Gore koji će se održati 16. oktobra 2016. godine


Saopštenje

Dana 01. juna 2016. godine Državna izborna komisija je održala sastanak sa predsjednicima opštinskih izbornih komisija na temu „Aktivnosti i obaveze OIK u pripremama za predstojeće parlamentarne izbore i implementaciju izmijenjenih propisa iz oblasti izbornog zakonodavstva“.

Ocijenjeno je da pred organima za sprovođenje izbora stoje vrlo značajne i obimne obaveze i aktivnosti, te da će organizovanje i sprovođenje edukacija članova biračkih odbora i opunomoćenih predstavnika izbornih lista biti vrlo zahtjevan posao.

Zaključeno je da se u toku mjeseca juna izvrši edukacija članova i zamjenika članova opštinskih izbornih komisija kako bi iste bile adekvatno osposobljene za složene aktivnosti i obaveze na pripremi i organizaciji parlamentarnih izbora.


Saopštenje za javnost

Delegacija Državne izborne komisije Crne Gore, u saradnji sa misijom OEBS-a u Crnoj Gori i Albaniji, boravila je u posjeti  Centralnoj izbornoj komisiji Albanije, 9. i 10. maja 2016. godine.

Pored razmjene iskustava koja se tiču izborne prakse, poseban osvrt i pažnja je posvećena sprovođenju procedura za angažovanje edukatora, koji nijesu iz reda izbornih organa, za potrebe edukacije članova opštinskih izbornih komisija i biračkih odbora. Tokom boravka prezentovan je način vršenja edukacije od strane Centralne izborne komisije Albanije.

Konstatovana je potreba za daljom saradnjom, koja će se i u narednom periodu nastaviti, kao podsticaj razvijanju vidova komunikacije između Državne izborne komisije Crne Gore i Centralne izborne komisije Albanije, kao i između izbornih komisija u regionu. 


Saopštenje za medije

Povodom izbora, održanih 17. aprila 2016. godine, za izbor odbornika u Skupštinu opštine Tivat Državna izborna komisija je sprovela sve svoje nadležnosti u skladu sa novim izbornim zakonodavstvom.

Komisiji je podnesen jedan prigovor koji je odbijen kao neosnovan.

U skladu sa procedurama, elektronski uređaji za identifikaciju birača su, od strane Opštinske izborne komisije Tivat, vraćeni Državnoj izbornoj komisiji i do narednih izbora biće skladišteni kod Ministarstva unutrašnjih poslova.

Državna izborna komisija je konstatovala da je Opštinska izborna komisija Tivat ostvarila sve svoje nadležnosti u skladu sa zakonom, uključujući obezbjeđivanje visokog stepena osposobljenosti članova biračkih odbora u Tivtu za rad na uređajima, kao i sprovođenja same procedure glasanja.

Državna izborna komisija će iskoristiti iskustva stečena na izborima za izbor odbornika u Skupštinu opštine Tivat u cilju daljeg jačanja programa edukacije namijenjenog izbornim organima kako bi uspješno implementirali izborno zakonodavstvo na predstojećim parlamentarnim izborima.

Državna izborna komisija radi na pripremi plana edukacije ostalih opštinskih izbornih komisija u Crnoj Gori, nakon čega slijedi program obuke biračkih odbora za parlamentarne izbore. O složenosti ovog poduhvata dovoljno govori i činjenica da je potrebno edukovati oko 12000 lica, kao i opunomoćene predstavnike izbornih lista. Komisija će u narednom periodu biti posvećena proširenju postojećeg plana i programa edukacije u svim opštinama u Crnoj Gori.


Procedura glasanja u skladu sa novim izbornim zakonodavstvom (VIDEO)


S A O P Š T E Nj E

Državna izborna komisija javno objavljuje broj birača u Opštini Tivat, na izborima za izbor odbornika u Skupštinu opštine Tivat koji će se održati 17. aprila 2016. godine.

Saopštenje

Rješenje o zaključivanju biračkog spiska za lokalne izbore u opštini Tivat


Na osnovu člana 32 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 5/98, 17/98, 14/00, 18/00, 9/01, 41/02, 46/02 45/04, 48/06, 56/06 i "Službeni list CG", broj 46/11, 14/14, 47/14 i 12/16) i tačke 1, podtačka 1.1 stav 6 Pravila o radu biračkih odbora (“ Službeni list CG” br.9/16), Državna izborna komisija, na sjednici od 06. aprila 2016. godine, donijela je

Instrukcije
o načinu preuzimanja, čuvanja i vraćanja kvalifikovanih elektronskih certifikata (eToken-a)


S A O P Š T E Nj E

Državna izborna komisija je, u petak, 18. marta, na sastanku sa Opštinskom izbornom komisijom Tivat predstavila Plan i program edukacije organa za sprovođenje izbora. Plan je donesen uz ekspertsku saradnju sa OEBS-om. Sastanku su prisustvovali članovi i zamjenici iz svih političkih partija zastupljenih u sastavu opštinske izborne komisije. Edukacija je izvršena predstavljanjem Plana i programa edukacije organa za sprovođenje izbora u Power point prezentaciji, kao i testiranjem elektronskog uređaja za identifikaciju birača na realnim podacima, provlačenjem ličnih dokumenata prisutnih članova komisije. Državna izborna komisija je preporučila opštinskoj komisiji da sugeriše političkim subjektima da birački odbori budu formirani u što kraćem roku, kako bi se ostavilo dovoljno vremena za edukaciju, ne čekajući zadnji zakonski rok od 10 dana prije izbora. Sastanak je protekao u konstruktivnoj atmosferi, a svi članovi i zamjenici opštinske izborne komisije pokazali su visok stepen upućenosti u izbornu tematiku i interesovanja za upoznavanje sa novinama u izbornom zakonodavstvu. Takođe je preporučeno da OIK sačini Plan edukacije biračkih odbora i sprovede medijsku kampanju u cilju vršenja provjera od strane birača u vezi sa biračkim mjestom, kao i načinom funkcionisanja elektronskog uređaja za identifikaciju birača. Podijeljene su i brošure koje je sačinila Državna izborna komisija, u kojima su objedinjeni svi podzakonski akti, kao i Uputstvo o radu elektronskog uređaja za identifikaciju birača i Etički kodeks za članove organa za sprovođenje izbora.


Inovirana pravila i uputstva za sprovođenje izbornih radnji koje je Državna izborna komisija usvojila nalaze u rubrici regulativa / uputstva i pravila


S A O P Š T E Nj E

Državna izborna komisija je na 21. sjednici održanoj 08. februara 2016. godine razmatrala Nacrt Pravila o određivanju i uređenju biračkih mjesta i o mjerama kojima se obezbjeđuje tajnost glasanja, koji objavljuje radi upoznavanja zainteresovane javnosti, a eventualne sugestije mogu se dostaviti Državnoj izbornoj komisiji do 10.02.2016. godine do 16:00h, na adresu Novaka Miloševa br. 8 ili na e-mail komisija@dik.co.me

Pravila o određivanju i uređenju biračkih mjesta i o mjerama kojima se obezbjeđuje tajnost glasanja


S A O P Š T E Nj E

Državna izborna komisija je na 20. sjednici održanoj 22. januara 2016. godine razmatrala nacrte podzakonskih akata, koje objavljuje radi upoznavanja zainteresovane javnosti, a eventualne sugestije mogu se dostaviti Državnoj izbornoj komisiji do 26.01.2016. godine do 17:00h, na adresu Novaka Miloševa br. 8 ili na e-mail komisija@dik.co.me 

Pravila o radu biračkih odbora

Pravila o glasanju putem pisma

Uputstvo o sadržini i obliku obrazaca u postupku predlaganja kandidata za izbor odbornika i poslanika


 

Na osnovu člana 6 stav 7 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja („Službeni list CG“, br. 52/14), Državna izborna komisija, na sjednici održanoj 18.marta 2015. godine, donijela je

 

P R A V I L A

o načinu obračunavanja i izvještavanja o nenovčanim prilozima

političkim subjektima


Na osnovu člana 42 stav 2 Zakona finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja („Sl. list CG“, br. 52/14) Državna izborna komisija, na sjednici održanoj 18. marta 2015. godine, donijela je

U P U T S T V O

o sadržini izvještaja o prilozima pravnih i fizičkih lica

političkim subjektima u toku izborne kampanje


CRNA GORA
državna izborna komisija

Broj 17  

Podgorica,  27. januar 2015. godine

 

 

S A O P Š T E NJ E

 

         

Državna izborna komisija podsjeća političke subjekte da su, shodno članu 12 stav 3 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja (“Službeni list Crne Gore” broj 52/14), dužni da do kraja januara 2015. godine, donesu odluku o visini članarine za tekuću godinu i istu dostave Komisiji. 

Politički subjekti koji članarinu, kao izvor finansiranja, ne planiraju za 2015. godinu, su obavezni da u propisanom roku o istom obavijeste Komisiju.

          Nepostupanje po članu 12 stav 3 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja povlači prekršajnu odgovornost.


MIŠLJENJE

u vezi sa primjenom elektronske indetifikacije birača

na izborima raspisanim prije 1. novembra 2014. godine


CRNA GORA

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

 Broj 447/2

Podgorica, 31.05. 2014. godine

 

           Na osnovu čl. 32 i 109 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06 i “Službeni list CG”, broj 46/11 i 14/14)), Državna izborna komisija, odlučujući o prigovoru Koalicije za evropski Danilovgrad – Milo Đukanović broj 59, podnijetom 30. 05. 2014. godine, protiv Rješenja Opštinske izborne komisije Danilovgrad broj 182 od 29. maja 2014. godine, na sjednici odžanoj 31. 05. 2014. godine u 11 sati, donijela je

 

R J E Š E NJ E 

            Odbacuje se Prigovor Izborne liste Koalicija za evropski Danilovgrad – Milo Đukanović broj 59, podnijet 30. 05. 2014. godine, protiv Rješenja Opštinske izborne komisije Danilovgrad broj 182 od 29. maja 2014. godine, kao nedozvoljen.


CRNA GORA

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

Broj 446/2

Podgorica, 31.05. 2014. godine

 

            Na osnovu čl. 32 i 109 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06 i “Službeni list CG”, broj 46/11 i 14/14)), Državna izborna komisija, odlučujući o prigovoru Koalicije za evropski Danilovgrad – Milo Đukanović broj 61, podnijetom 30. 05. 2014. godine, protiv Rješenja Opštinske izborne komisije Danilovgrad broj 184 od 29. maja 2014. godine, na sjednici odžanoj 31. 05. 2014. godine u 11 sati, donijela je

 

R J E Š E NJ E 

            Odbacuje se Prigovor Izborne liste Koalicija za evropski Danilovgrad – Milo Đukanović broj 61, podnijet 30. 05. 2014. godine, protiv Rješenja Opštinske izborne komisije Danilovgrad broj 184 od 29. maja 2014. godine, kao nedozvoljen.


           CRNA GORA

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

Broj 445/2

Podgorica, 31.05. 2014. godine

 

            Na osnovu čl. 32 i 109 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06 i “Službeni list CG”, broj 46/11 i 14/14)), Državna izborna komisija, odlučujući o prigovoru Koalicije za evropski Danilovgrad – Milo Đukanović broj 60, podnijetom 30. 05. 2014. godine, protiv Rješenja Opštinske izborne komisije Danilovgrad broj 183 od 29. maja 2014. godine, na sjednici odžanoj 31. 05. 2014. godine u 11 sati, donijela je

 

R J E Š E NJ E 

            Odbacuje se Prigovor Izborne liste Koalicija za evropski Danilovgrad – Milo Đukanović broj 60, podnijet 30. 05. 2014. godine, protiv Rješenja Opštinske izborne komisije Danilovgrad broj 183 od 29. maja 2014. godine, kao nedozvoljen.


Crna Gora

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

Broj 434/2

Podgorica, 26.05. 2014. godine

   

            Na osnovu čl. 32 i 109 Zakona o izboru odbornika i poslanika (″Službeni list RCG″, br. 4/98, 17/98, 14/00, 18/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06 i ″Službeni list CG″, broj 46/11 i 14/14), Državna izborna komisija, odlučujući o Prigovoru Socijalističke narodne partije Crne Gore, od 25.05. 2014. godine, zbog povrede biračkog prava birača, na sjednici održanoj 26.05. 2014. godine, donijela je

 

R J E Š E NJ E

 

            Odbija se Prigovor Socijalističke narodne partije Crne Gore od 25.05. 2014. godine, zbog povrede biračkog prava birača Dragana Đurovića, kao neosnovan.


Crna Gora

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

Broj 433/2

Podgorica, 26.05. 2014. godine

   

            Na osnovu čl. 32 i 109 Zakona o izboru odbornika i poslanika (″Službeni list RCG″, br. 4/98, 17/98, 14/00, 18/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06 i ″Službeni list CG″, broj 46/11 i 14/14), Državna izborna komisija, odlučujući o Prigovoru Socijalističke narodne partije Crne Gore od 25.05. 2014. godine, zbog povrede biračkog prava birača, na sjednici održanoj 26.05. 2014. godine, donijela je  

 

R J E Š E NJ E

 

            Odbija se Prigovor Socijalističke narodne partije Crne Gore od 25.05. 2014. godine, zbog povrede biračkog prava birača Igora Kljajevića, kao neosnovan.


Crna Gora

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

Broj 432/2

Podgorica, 26.05. 2014. godine

   

            Na osnovu čl. 32 i 109 Zakona o izboru odbornika i poslanika (″Službeni list RCG″, br. 4/98, 17/98, 14/00, 18/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06 i ″Službeni list CG″, broj 46/11 i 14/14), Državna izborna komisija, odlučujući o Prigovoru Građanske inicijative, jednog od podnosioca izborne liste za izbor odbornika u Skupštinu Glavnog grada Podgorica od 25.05. 2014. godine, zbog povrede biračkog prava birača, na sjednici održanoj 26.05. 2014. godine, donijela je

 

R J E Š E NJ E

 

            Odbija se Prigovor Građanske inicijative, jednog od podnosioca izborne liste za izbor odbornika u Skupštinu Glavnog grada Podgorica od 25.05. 2014. godine, zbog povrede biračkog prava birača Igora Kljajevića, kao neosnovan.


Crna Gora

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

Broj 431/2

Podgorica, 26.05. 2014. godine

   

            Na osnovu čl. 32 i 109 Zakona o izboru odbornika i poslanika (″Službeni list RCG″, br. 4/98, 17/98, 14/00, 18/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06 i ″Službeni list CG″, broj 46/11 i 14/14), Državna izborna komisija, odlučujući o Prigovoru Građanske inicijative, jednog od podnosioca izborne liste za izbor odbornika u Skupštinu Glavnog grada Podgorica, od 25.05. 2014. godine, zbog povrede biračkog prava birača, na sjednici održanoj 26.05. 2014. godine, donijela je

 

R J E Š E NJ E

 

            Odbija se Prigovor Građanske inicijative, jednog od podnosioca izborne liste za izbor odbornika u Skupštinu Glavnog grada Podgorica od 25.05. 2014. godine, zbog povrede biračkog prava birača Dragana Đurovića, kao neosnovan.


Crna Gora

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

Broj 430/2

Podgorica, 26.05. 2014. godine

   

            Na osnovu čl. 32 i 109 Zakona o izboru odbornika i poslanika (″Službeni list RCG″, br. 4/98, 17/98, 14/00, 18/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06 i ″Službeni list CG″, broj 46/11 i 14/14), Državna izborna komisija, odlučujući o Prigovoru podnosioca izborne liste Demokratski front od 25.05. 2014. godine, zbog povrede biračkog prava birača, na sjednici održanoj 26.05. 2014. godine, donijela je

 

R J E Š E NJ E

 

            Odbija se Prigovor podnosioca izborne liste Demokratski front od 25.05. 2014. godine, zbog povrede biračkog prava birača Dragana Đurovića, kao neosnovan.


Crna Gora

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

Broj 429/2

Podgorica, 26.05. 2014. godine

   

            Na osnovu čl. 32 i 109 Zakona o izboru odbornika i poslanika (″Službeni list RCG″, br. 4/98, 17/98, 14/00, 18/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06 i ″Službeni list CG″, broj 46/11 i 14/14), Državna izborna komisija, odlučujući o Prigovoru podnosioca izborne liste Demokratski front od 25.05. 2014. godine, zbog povrede biračkog prava birača, na sjednici održanoj 26.05. 2014. godine, donijela je

 

R J E Š E NJ E

 

            Odbija se Prigovor podnosioca izborne liste Demokratski front od 25.05. 2014. godine, zbog povrede biračkog prava birača Igora Kljajevića, kao neosnovan.


Crna Gora

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

Broj 428/2

Podgorica, 26.05. 2014. godine

   

            Na osnovu čl. 32 i 109 Zakona o izboru odbornika i poslanika (″Službeni list RCG″, br. 4/98, 17/98, 14/00, 18/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06 i ″Službeni list CG″, broj 46/11 i 14/14), Državna izborna komisija, odlučujući o Prigovoru političke partije Pozitivna Crna Gora broj 01-1126/2014 od 25.05. 2014. godine, zbog povrede biračkog prava birača, na sjednici održanoj 26.05. 2014. godine, donijela je

 

R J E Š E NJ E

 

            Odbija se Prigovor političke partije Pozitivna Crna Gora broj 01-1126/2014 od 25.05. 2014. godine, zbog povrede biračkog prava birača Dragana Đurovića, kao neosnovan.


Crna Gora

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

Broj 427/2

Podgorica, 26.05. 2014. godine

 

            Na osnovu čl. 32 i 109 Zakona o izboru odbornika i poslanika (″Službeni list RCG″, br. 4/98, 17/98, 14/00, 18/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06 i ″Službeni list CG″, broj 46/11 i 14/14), Državna izborna komisija, odlučujući o Prigovoru političke partije Pozitivna Crna Gora broj 01-1125/2014 od 25.05. 2014. godine, zbog povrede biračkog prava birača, na sjednici održanoj 26.05. 2014. godine, donijela je  

R J E Š E NJ E

 

            Odbija se Prigovor političke partije Pozitivna Crna Gora broj 01-1125/2014 od 25.05. 2014. godine, zbog povrede biračkog prava birača Igora Kljajevića, kao neosnovan.


Crna Gora

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

Broj 425/2

Podgorica, 26.05. 2014. godine

  

            Na osnovu čl. 32 i 109 Zakona o izboru odbornika i poslanika (″Službeni list RCG″, br. 4/98, 17/98, 14/00, 18/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06 i ″Službeni list CG″, broj 46/11 i 14/14), Državna izborna komisija, odlučujući o Prigovoru Željka S.Savovića, nosioca liste Demokratski front – Miodrag Lekić Danilovgrad od 25.05. 2014. godine, protiv Rješenja Opštinske izborne komisije Danilovgrad broj 138/1 od 23. 05. 2014. godine, na sjednici održanoj 26.05. 2014. godine, donijela je

R J E Š E NJ E

 

            Odbija se Prigovor Željka S.Savovića, nosioca liste Demokratski front – Miodrag Lekić Danilovgrad od 25.05. 2014. godin, protiv Rješenja Opštinske izborne komisije Danilovgrad broj 138/1 od 23. 05. 2014. godine kao neosnovan.


Crna Gora

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

              Broj 414/2

Podgorica, 26.05. 2014. godine

 

            Na osnovu člana 29a Zakona o finansiranju političkih partija (“Službeni list Crne Gore” br. 42/11, 60/11, 1/12 i 10/14), Državna izborna komisija, razmatrajući zahtjev za pokretanje postupka za provjeru povreda Zakonom propisanih zabrana, Mreže za afirmaciju nevladinog sektora - MANS, broj 19753/05 od 24.05. 2014. godine, na sjednici održanoj 26.05. 2014. godine, donijela je

  

PRELIMINARNU ODLUKU

 

            1. Pokreće se postupak provjere navoda o postojanju povreda zabrana iz Zakona o finansiranju političkih partija protiv JU Zavod „Komanski most“ iz Podgorice, zbog zapošljavanja u periodu nakon raspisivanja izbora.


Crna Gora

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

              Broj 413/2

Podgorica, 26.05. 2014. godine

 

            Na osnovu člana 29a Zakona o finansiranju političkih partija (“Službeni list Crne Gore” br. 42/11, 60/11, 1/12 i 10/14), Državna izborna komisija, razmatrajući zahtjev za pokretanje postupka za provjeru povreda Zakonom propisanih zabrana, Mreže za afirmaciju nevladinog sektora - MANS, broj 19751/05 od 24.05. 2014. godine, na sjednici održanoj 26.05. 2014. godine, donijela je

 

PRELIMINARNU ODLUKU

 

            1. Pokreće se postupak provjere navoda o postojanju povreda zabrana iz Zakona o finansiranju političkih partija protiv Glavnog grada Podgorica zbog zapošljavanja u periodu nakon raspisivanja izbora.


Crna Gora

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

              Broj 412/2

Podgorica, 26.05. 2014. godine

 

            Na osnovu člana 29a Zakona o finansiranju političkih partija (“Službeni list Crne Gore” br. 42/11, 60/11, 1/12 i 10/14), Državna izborna komisija, razmatrajući zahtjev za pokretanje postupka za provjeru povreda Zakonom propisanih zabrana, Mreže za afirmaciju nevladinog sektora - MANS, broj 19750/05 od 24.05. 2014. godine, na sjednici održanoj 26.05. 2014. godine, donijela je

  

PRELIMINARNU ODLUKU

 

            1. Pokreće se postupak provjere navoda o postojanju povreda zabrana iz Zakona o finansiranju političkih partija protiv JU OŠ „Ratko Žarić“ iz Nikšića zbog zapošljavanja u periodu nakon raspisivanja izbora.


Crna Gora

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

              Broj 411/2

Podgorica, 26.05. 2014. godine

 

            Na osnovu člana 29a Zakona o finansiranju političkih partija (“Službeni list Crne Gore” br. 42/11, 60/11, 1/12 i 10/14), Državna izborna komisija, razmatrajući zahtjev za pokretanje postupka za provjeru povreda Zakonom propisanih zabrana, Mreže za afirmaciju nevladinog sektora - MANS, broj 19752/05 od 24.05. 2014. godine, na sjednici održanoj 26.05. 2014. godine, donijela je

 

PRELIMINARNU ODLUKU

 

            1. Pokreće se postupak provjere navoda o postojanju povreda zabrana iz Zakona o finansiranju političkih partija protiv JP „Komunalne usluge“ iz Pljevalja zbog zapošljavanja u periodu nakon raspisivanja izbora


SLUŽBENO OVLAŠĆENJE

za posmatranje izbora koji će se održati 25. maja 2014. godine 

 

- Broj: 405/2 od 23.05.2014 (Zaključak o ispravci greške - MANS)

- Broj: 397/2 od 20.05.2014 (MANS)

- Broj: 393/2 od 19.05.2014 (MANS)

- Broj: 390/2 od 19.05.2014 (MANS)

- Broj: 388/2 od 19.05.2014 (MANS)

- Broj: 385/2 od 19.05.2014 (MANS)

- Broj: 384/3 od 15.05.2014 (CDT)

- Broj: 384/2 od 15.05.2014 (CDT)

- Broj: 372/2 od 15.05.2014 (MANS)

- Broj: 188/2 od 28.03.2014 (MANS)

- Broj: 171/2 od 26.03.2014 (CDT)


CRNA GORA

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

               Broj 399/1

Podgorica, 22.05. 2014. godine

 

            Na osnovu čl. 32 i 109 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 5/98, 17/98, 14/00, 18/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06 i “Službeni list CG”, broj 46/11 i 14/14), Državna izborna komisija, odlučujući o prigovoru Albanske koalicije Tuzi broj 05/14 od 15.05. 2014. godine, podnešenom protiv Rješenja Izborne komisije Glavnog Grada - Podgorica broj 394/14 od 07.05. 2014. godine, na sjednici odžanoj 22. maja 2014. godine u 11 sati, donijela je

 

R J E Š E NJ E

 

            Odbacuje se Prigovor Albanske koalicije Tuzi broj 05/14 od 15.05. 2014. godine, podnešenom protiv Rješenja Izborne komisije Glavnog Grada - Podgorica broj 394/14 od 07.05. 2014. godine, kao nedozvoljen i neblagovremen.


Crna Gora

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

Broj 387/3

Podgorica, 19.05. 2014. godine

  

            Na osnovu čl. 32 i 109 Zakona o izboru odbornika i poslanika (″Službeni list RCG″, br. 4/98, 17/98, 14/00, 18/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06 i ″Službeni list CG″, broj 46/11 i 14/14), Državna izborna komisija, odlučujući o Prigovoru Socijaldemokratske partije OO Bijelo Polje od 18.05. 2014. godine, protiv Rješenja OIK Bijelo Polje br. 139/14 od 14. 05. 2014. godine, na sjednici održanoj 19.05. 2014. godine, donijela je

 

R J E Š E NJ E

 

            Odbija se Prigovor Socijaldemokratske partije OO Bijelo Polje od 18.05. 2014. godine, protiv Rješenja OIK Bijelo Polje br. 139/14 od 14. 05. 2014. godine, kao neosnovan.


Na osnovu člana 87 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 5/98, 17/98, 14/00, 18/00, 9/01, 41/02, 46/02 45/04, 48/06, 56/06 i "Službeni list CG", br. 46/11 i 14/14), Državna izborna komisija, na sjednici od 16. maja 2014. godine, donijela je

 

O D L U K U

 

o utvrđivanju biračkih mjesta, sastavu biračkih odbora i načinu glasanja za birače koji su u pritvoru ili koji izdržavaju kaznu zatvora za izbor odbornika u Skupštinu Glavnog grada Podgorica, odbornika u Skupštinu Gradske opštine Golubovci i Skupštinu Gradske opštine Tuzi i odbornika u skupštine opština: Bar, Bijelo Polje, Gusinje, Danilovgrad, Žabljak, Kolašin, Plav, Plužine, Pljevlja, Rožaje i Šavnik, na izborima koji će se održati 25. maja2014. godine.


Crna Gora

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

Broj  303/2

Podgorica, 22. 04. 2014. godine

 

          Na osnovu člana 32 stav 1 tačka 2 Zakona o izboru odbnornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 5/98, 17/98, 14/00, 18/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06 i “Službeni list CG”, broj 46/11 i 14/14), Državna izborna komisija, razmatrajući zahtjev za davanje mišljenja Izborne komisije Glavnog grada Podgorica, na sjednici održanoj 22.04. 2014. godine, daje sljedeće

  

M I Š LJ E NJ E

 

Saglasno Uputstvu o postupku i organizaciji davanja potpisa birača za podršku izbornoj listi za izbor odbornika i poslanika i sadržini i obliku obrasca za davanje potpisa birača („Službeni list CG“, broj 15/14), nadležna izborna komisija nakon podnošenja obavještenja za prikupljanje potpisa podrške birača radi podnošenja izborne liste, otvara knjigu potpisa birača za podršku izbornoj listi.

Ispunjenost uslova iz člana 43 Zakona o izboru odbornika i poslanika, koja se tiču prava političkih partija ili grupa birača, odnosno izbornih lista koje predstavljaju manjinski narod ili manjinsku nacionalnu zajednicu, cijeni se prilikom utvrđivanja i proglašenja izborne liste, imajući u vidu odredbe Ustava, zakona i podatke nadležnog organa za statistiku u vezi zastupljenosti određenog manjinskog naroda ili manjinske nacionalne zajednice naznačenog u izbornoj prijavi ili nazivu izborne liste o procentualnom učešću tog manjinskog naroda, odnosno manjinske nacionalne zajednice u ukupnom stanovništvu na državnom nivou i na teritoriji opštine, Glavnog grada, odnosno Prijestonice, prema podacima sa posljednjeg popisa stanovništva.

 

PREDSJEDNIK             

  Ivan Kalezić 


Crna Gora

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

Broj  301/2

Podgorica, 22. 04. 2014. godine

  

          Na osnovu člana 32 stav 1 tačka 2 Zakona o izboru odbnornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 5/98, 17/98, 14/00, 18/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06 i “Službeni list CG”, broj 46/11 i 14/14), Državna izborna komisija, razmatrajući zahtjev za davanje mišljenja Opštinske izborne komisije Pljevlja, na sjednici održanoj 22.04. 2014. godine, daje sljedeće

 

 M I Š LJ E NJ E

  

Ukoliko je podnosilac koalicione izborne liste politička partija ili grupa birača koja ima poslanika u Skupštini Crne Gore, izborna lista za izbor odbornika, odnosno poslanika, može biti utvrđena i bez potpisa podrške birača i u slučajevima kada je u pitanju izborna lista koju čine i političke partije ili grupe birača koje nemaju poslanika u Skupštini Crne Gore. Naziv i druga prava i obaveze podnosilaca koalicione izborne liste uređuju se sporazumom koji se istovremeno sa izbornom listom dostavlja nadležnoj izbornoj komisiji radi utvrđivanja i proglašenja.

 

PREDSJEDNIK             

  Ivan Kalezić


Crna Gora

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

Broj  294/2

Podgorica, 22. 04. 2014. godine

 

           Na osnovu člana 32 stav 1 tačka 2 Zakona o izboru odbnornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 5/98, 17/98, 14/00, 18/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06 i “Službeni list CG”, broj 46/11 i 14/14), Državna izborna komisija, razmatrajući zahtjev za davanje mišljenja Opštinske izborne komisije Bar, na sjednici održanoj 22.04. 2014. godine, daje sljedeće

  

M I Š LJ E NJ E

 

Politička partija ili grupa birača koja je konstituent koalicione izborne liste koja je osvojila mandat u 25 sazivu Skupštine Crne Gore nema obavezu prikupljanja potpisa podrške birača izbornoj listi radi utvrđivanja i proglašenja izborne liste na izborima za odbornike u skupštinama opština koji će se održati 25. maja 2014. godine.

Potvrdu koja politička partija ili grupa birača ima poslanika u Skupštini Crne Gore izdaje Skupština Crne Gore na obrascu PG-8 propisanim Uputstvom o sadržini i obliku obrazaca u postupku predlaganja kandidata za izbor odbornika i poslanika. („Službeni list CG“, broj 18/14).

 

PREDSJEDNIK             

              Ivan Kalezić 


ANALITIČKA KARTICA DIK


Crna Gora

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

              Broj 250/5

Podgorica, 09.04. 2014. godine

  

            Na osnovu člana 29a stav 6 Zakona o finansiranju političkih partija (“Službeni list Crne Gore” br. 42/11, 60/11, 1/12 i 10/14), Državna izborna komisija, razmatrajući zahtjev za pokretanje postupka za provjeru povreda Zakonom propisanih zabrana, Mreže za afirmaciju nevladinog sektora MANS, broj 18854/04 od 01.04. 2014. godine i izjašnjenja Zavoda za zapošljavanje Crne Gore i Montenegro airlines, na sjednici održanoj 09. 04. 2014. godine, donijela je

 

O D L U K U

 

            Utvrđuje se da Zavod za zapošljavanje Crne Gore i Montenegro airlines, nijesu izvršili povredu odredbi člana 21 Zakona o finansiranju političkijh partija.


  Crna Gora

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

              Broj 249/5

Podgorica, 09.04. 2014. godine

  

            Na osnovu člana 29a stav 6 Zakona o finansiranju političkih partija (“Službeni list Crne Gore” br. 42/11, 60/11, 1/12 i 10/14), Državna izborna komisija, razmatrajući zahtjev za pokretanje postupka za provjeru povreda Zakonom propisanih zabrana, Mreže za afirmaciju nevladinog sektora MANS, broj 18855/04 od 01.04. 2014. godine i izjašnjenja Zavoda za zapošljavanje Crne Gore i Ministarstva ekonomije, na sjednici održanoj 09. 04. 2014. godine, donijela je

 

O D L U K U

 

            Utvrđuje se da Zavod za zapošljavanje Crne Gore i Ministarstvo ekonomije, nijesu izvršili povredu odredbi člana 21 Zakona o finansiranju političkijh partija.


Crna Gora

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

              Broj 248/5

Podgorica, 09.04. 2014. godine

  

            Na osnovu člana 29a stav 6 Zakona o finansiranju političkih partija (“Službeni list Crne Gore” br. 42/11, 60/11, 1/12 i 10/14), Državna izborna komisija, razmatrajući zahtjev za pokretanje postupka za provjeru povreda Zakonom propisanih zabrana, Mreže za afirmaciju nevladinog sektora MANS, broj 18856/04 od 01.04. 2014. godine i izjašnjenja Zavoda za zapošljavanje Crne Gore i JU Sportsko-rekreativni centar - Bar, na sjednici održanoj 09. 04. 2014. godine, donijela je

 

O D L U K U

 

            Utvrđuje se da Zavod za zapošljavanje Crne Gore i JU Sportsko-rekreativni centar - Bar, nijesu izvršili povredu odredbi člana 21 Zakona o finansiranju političkijh partija.


Crna Gora

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

              Broj 247/5

Podgorica, 09.04. 2014. godine

  

            Na osnovu člana 29a stav 6 Zakona o finansiranju političkih partija (“Službeni list Crne Gore” br. 42/11, 60/11, 1/12 i 10/14), Državna izborna komisija, razmatrajući zahtjev za pokretanje postupka za provjeru povreda Zakonom propisanih zabrana, Mreže za afirmaciju nevladinog sektora MANS, broj 18857/04 od 01.04. 2014. godine i izjašnjenja Zavoda za zapošljavanje Crne Gore i JU OŠ “Bratstvo jedinstvo” Bar, na sjednici održanoj 09. 04. 2014. godine, donijela je

 

O D L U K U

 

            Utvrđuje se da Zavod za zapošljavanje Crne Gore i JU OŠ “Bratstvo jedinstvo” Bar, nijesu izvršili povredu odredbi člana 21 Zakona o finansiranju političkijh partija.


Crna Gora

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

              Broj 246/5

Podgorica, 09.04. 2014. godine

  

            Na osnovu člana 29a stav 6 Zakona o finansiranju političkih partija (“Službeni list Crne Gore” br. 42/11, 60/11, 1/12 i 10/14), Državna izborna komisija, razmatrajući zahtjev za pokretanje postupka za provjeru povreda Zakonom propisanih zabrana, Mreže za afirmaciju nevladinog sektora MANS, broj 18858/04 od 01.04. 2014. godine i izjašnjenja Zavoda za zapošljavanje Crne Gore i JZU Opšta bolnica Bijelo Polje, na sjednici održanoj 09. 04. 2014. godine, donijela je

 

O D L U K U

 

            Utvrđuje se da Zavod za zapošljavanje Crne Gore i JZU Opšta bolnica Bijelo Polje, nijesu izvršili povredu odredbi člana 21 Zakona o finansiranju političkijh partija.


Crna Gora

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

              Broj 245/5

Podgorica, 09.04. 2014. godine

  

            Na osnovu člana 29a stav 6 Zakona o finansiranju političkih partija (“Službeni list Crne Gore” br. 42/11, 60/11, 1/12 i 10/14), Državna izborna komisija, razmatrajući zahtjev za pokretanje postupka za provjeru povreda Zakonom propisanih zabrana, Mreže za afirmaciju nevladinog sektora MANS, broj 18859/04 od 01.04. 2014. godine i izjašnjenja Zavoda za zapošljavanje Crne Gore i JU Viša stručna škola Policijska akademija Danilovgrad, na sjednici održanoj 09. 04. 2014. godine, donijela je

 

O D L U K U

 

            Utvrđuje se da Zavod za zapošljavanje Crne Gore i JU Viša stručna škola Policijska akademija Danilovgrad, nijesu izvršili povredu odredbi člana 21 Zakona o finansiranju političkijh partija.


Crna Gora

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

              Broj 244/5

Podgorica, 09.04. 2014. godine

  

            Na osnovu člana 29a stav 6 Zakona o finansiranju političkih partija (“Službeni list Crne Gore” br. 42/11, 60/11, 1/12 i 10/14), Državna izborna komisija, razmatrajući zahtjev za pokretanje postupka za provjeru povreda Zakonom propisanih zabrana, Mreže za afirmaciju nevladinog sektora MANS, broj 18861/04 od 01.04. 2014. godine i izjašnjenja Zavoda za zapošljavanje Crne Gore i “Javno preduzeće vodovod i kanalizacija” Kolašin, na sjednici održanoj 09. 04. 2014. godine, donijela je

 

O D L U K U

 

            Utvrđuje se da Zavod za zapošljavanje Crne Gore i “Javno preduzeće vodovod i kanalizacija” Kolašin, nijesu izvršili povredu odredbi člana 21 Zakona o finansiranju političkijh partija.


Crna Gora

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

              Broj 243/5

Podgorica, 09.04. 2014. godine

  

            Na osnovu člana 29a stav 6 Zakona o finansiranju političkih partija (“Službeni list Crne Gore” br. 42/11, 60/11, 1/12 i 10/14), Državna izborna komisija, razmatrajući zahtjev za pokretanje postupka za provjeru povreda Zakonom propisanih zabrana, Mreže za afirmaciju nevladinog sektora MANS, broj 18860/04 od 01.04. 2014. godine i izjašnjenja Zavoda za zapošljavanje Crne Gore i JU OŠ “Milosav Koljenšić” Danilovgrad, na sjednici održanoj 09. 04. 2014. godine, donijela je

 

O D L U K U

 

            Utvrđuje se da Zavod za zapošljavanje Crne Gore i JU OŠ “Milosav Koljenšić” Danilovgrad, nijesu izvršili povredu odredbi člana 21 Zakona o finansiranju političkijh partija.


  Crna Gora

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

              Broj 242/5

Podgorica, 09.04. 2014. godine

 

             Na osnovu člana 29a stav 6 Zakona o finansiranju političkih partija (“Službeni list Crne Gore” br. 42/11, 60/11, 1/12 i 10/14), Državna izborna komisija, razmatrajući zahtjev za pokretanje postupka za provjeru povreda Zakonom propisanih zabrana, Mreže za afirmaciju nevladinog sektora MANS, broj 18862/04 od 01.04. 2014. godine i izjašnjenja Zavoda za zapošljavanje Crne Gore i JZU Dom zdravlja Kolašin, na sjednici održanoj 09. 04. 2014. godine, donijela je

 

O D L U K U

 

            Utvrđuje se da Zavod za zapošljavanje Crne Gore i JZU Dom zdravlja Kolašin, nijesu izvršili povredu odredbi člana 21 Zakona o finansiranju političkijh partija.


Crna Gora

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

              Broj 241/5

Podgorica, 09.04. 2014. godine

  

            Na osnovu člana 29a stav 6 Zakona o finansiranju političkih partija (“Službeni list Crne Gore” br. 42/11, 60/11, 1/12 i 10/14), Državna izborna komisija, razmatrajući zahtjev za pokretanje postupka za provjeru povreda Zakonom propisanih zabrana, Mreže za afirmaciju nevladinog sektora MANS, broj 18863/04 od 01.04. 2014. godine i izjašnjenja Zavoda za zapošljavanje Crne Gore i JU OŠ “Risto Manojlović” Kolašin, na sjednici održanoj 09. 04. 2014. godine, donijela je

 

O D L U K U

 

            Utvrđuje se da Zavod za zapošljavanje Crne Gore i J JU OŠ “Risto Manojlović” Kolašin, nijesu izvršili povredu odredbi člana 21 Zakona o finansiranju političkijh partija.


Crna Gora

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

              Broj 240/5

Podgorica, 09.04. 2014. godine

  

            Na osnovu člana 29a stav 6 Zakona o finansiranju političkih partija (“Službeni list Crne Gore” br. 42/11, 60/11, 1/12 i 10/14), Državna izborna komisija, razmatrajući zahtjev za pokretanje postupka za provjeru povreda Zakonom propisanih zabrana, Mreže za afirmaciju nevladinog sektora MANS, broj 18864/04 od 01.04. 2014. godine i izjašnjenja Zavoda za zapošljavanje Crne Gore i JU Škola za osnovno muzičko obrazovanje Kolašin, na sjednici održanoj 09. 04. 2014. godine, donijela je

 

O D L U K U

 

            Utvrđuje se da Zavod za zapošljavanje Crne Gore i JU Škola za osnovno muzičko obrazovanje Kolašin, nijesu izvršili povredu odredbi člana 21 Zakona o finansiranju političkijh partija.


  Crna Gora

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

              Broj 239/5

Podgorica, 09.04. 2014. godine

  

            Na osnovu člana 29a stav 6 Zakona o finansiranju političkih partija (“Službeni list Crne Gore” br. 42/11, 60/11, 1/12 i 10/14), Državna izborna komisija, razmatrajući zahtjev za pokretanje postupka za provjeru povreda Zakonom propisanih zabrana, Mreže za afirmaciju nevladinog sektora MANS, broj 18865/04 od 01.04. 2014. godine i izjašnjenja Zavoda za zapošljavanje Crne Gore i JU OŠ “Salko Aljković” Pljevlja, na sjednici održanoj 09. 04. 2014. godine, donijela je

 

O D L U K U

 

            Utvrđuje se da Zavod za zapošljavanje Crne Gore i JU OŠ “Salko Aljković” Pljevlja, nijesu izvršili povredu odredbi člana 21 Zakona o finansiranju političkijh partija.


Crna Gora

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

              Broj 238/5

Podgorica, 09.04. 2014. godine

  

            Na osnovu člana 29a stav 6 Zakona o finansiranju političkih partija (“Službeni list Crne Gore” br. 42/11, 60/11, 1/12 i 10/14), Državna izborna komisija, razmatrajući zahtjev za pokretanje postupka za provjeru povreda Zakonom propisanih zabrana, Mreže za afirmaciju nevladinog sektora MANS, broj 18866/04 od 01.04. 2014. godine i izjašnjenja Zavoda za zapošljavanje Crne Gore i JU Srednja stručna škola Rožaje, na sjednici održanoj 09. 04. 2014. godine, donijela je

 

O D L U K U

 

            Utvrđuje se da Zavod za zapošljavanje Crne Gore i JU Srednja stručna škola Rožaje, nijesu izvršili povredu odredbi člana 21 Zakona o finansiranju političkijh partija.


Crna Gora

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

              Broj 237/5

Podgorica, 09.04. 2014. godine

  

            Na osnovu člana 29a stav 6 Zakona o finansiranju političkih partija (“Službeni list Crne Gore” br. 42/11, 60/11, 1/12 i 10/14), Državna izborna komisija, razmatrajući zahtjev za pokretanje postupka za provjeru povreda Zakonom propisanih zabrana, Mreže za afirmaciju nevladinog sektora MANS, broj 18867/04 od 01.04. 2014. godine i izjašnjenja Zavoda za zapošljavanje Crne Gore i JU OŠ “Mahmut Lekić” Tuzi, na sjednici održanoj 09. 04. 2014. godine, donijela je

 

O D L U K U

 

            Utvrđuje se da Zavod za zapošljavanje Crne Gore i JU OŠ “Mahmut Lekić” Tuzi, nijesu izvršili povredu odredbi člana 21 Zakona o finansiranju političkijh partija.


  Crna Gora

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

              Broj 236/5

Podgorica, 09.04. 2014. godine

 

             Na osnovu člana 29a stav 6 Zakona o finansiranju političkih partija (“Službeni list Crne Gore” br. 42/11, 60/11, 1/12 i 10/14), Državna izborna komisija, razmatrajući zahtjev za pokretanje postupka za provjeru povreda Zakonom propisanih zabrana, Mreže za afirmaciju nevladinog sektora MANS, broj 18868/04 od 01.04. 2014. godine i izjašnjenja Zavoda za zapošljavanje Crne Gore i Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, na sjednici održanoj 09. 04. 2014. godine, donijela je

 

O D L U K U

 

            Utvrđuje se da Zavod za zapošljavanje Crne Gore i Zavod za izvršenje krivičnih sankcija, nijesu izvršili povredu odredbi člana 21 Zakona o finansiranju političkijh partija.


  Crna Gora

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

              Broj 235/4

Podgorica, 09.04. 2014. godine

 

             Na osnovu člana 29a stav 6 Zakona o finansiranju političkih partija (“Službeni list Crne Gore” br. 42/11, 60/11, 1/12 i 10/14), Državna izborna komisija, razmatrajući zahtjev za pokretanje postupka za provjeru povreda Zakonom propisanih zabrana, Mreže za afirmaciju nevladinog sektora MANS, broj 18869/04 od 01.04. 2014. godine i izjašnjenja Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, na sjednici održanoj 09. 04. 2014. godine, donijela je

 

O D L U K U

 

            Utvrđuje se da Zavod za zapošljavanje Crne Gore i Glavni grad Podgorica, nijesu izvršili povredu odredbi člana 21 Zakona o finansiranju političkijh partija.


Crna Gora

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

              Broj 234/5

Podgorica, 09.04. 2014. godine

  

            Na osnovu člana 29a stav 6 Zakona o finansiranju političkih partija (“Službeni list Crne Gore” br. 42/11, 60/11, 1/12 i 10/14), Državna izborna komisija, razmatrajući zahtjev za pokretanje postupka za provjeru povreda Zakonom propisanih zabrana, Mreže za afirmaciju nevladinog sektora MANS, broj 18870/04 od 01.04. 2014. godine i izjašnjenja Zavoda za zapošljavanje Crne Gore i JU OŠ „Maksim Gorki“ iz Podgorice,, na sjednici održanoj 09. 04. 2014. godine, donijela je

 

O D L U K U

 

            Utvrđuje se da Zavod za zapošljavanje Crne Gore i JU OŠ „Maksim Gorki“iz Podgorice, nijesu izvršili povredu odredbi člana 21 Zakona o finansiranju političkijh partija.


Crna Gora

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

              Broj 233/5

Podgorica, 09.04. 2014. godine

  

            Na osnovu člana 29a stav 6 Zakona o finansiranju političkih partija (“Službeni list Crne Gore” br. 42/11, 60/11, 1/12 i 10/14), Državna izborna komisija, razmatrajući zahtjev za pokretanje postupka za provjeru povreda Zakonom propisanih zabrana, Mreže za afirmaciju nevladinog sektora MANS, broj 18871/04 od 01.04. 2014. godine i izjašnjenja Zavoda za zapošljavanje Crne Gore i JU OŠ „Dr Dragiša Ivanović“ iz Podgorice,, na sjednici održanoj 09. 04. 2014. godine, donijela je

 

O D L U K U

 

            Utvrđuje se da Zavod za zapošljavanje Crne Gore i JU OŠ „Dr Dragiša Ivanović“iz Podgorice, nijesu izvršili povredu odredbi člana 21 Zakona o finansiranju političkijh partija.


Crna Gora

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

              Broj 232/5

Podgorica, 09.04. 2014. godine

  

            Na osnovu člana 29a stav 6 Zakona o finansiranju političkih partija (“Službeni list Crne Gore” br. 42/11, 60/11, 1/12 i 10/14), Državna izborna komisija, razmatrajući zahtjev za pokretanje postupka za provjeru povreda Zakonom propisanih zabrana, Mreže za afirmaciju nevladinog sektora MANS, broj 18872/04 od 01.04. 2014. godine i izjašnjenja Zavoda za zapošljavanje Crne Gore i JU OŠ „Štampar Makarije“ iz Podgorice,, na sjednici održanoj 09. 04. 2014. godine, donijela je

 

O D L U K U

 

            Utvrđuje se da Zavod za zapošljavanje Crne Gore i JU OŠ „Štampar Makarije“ iz Podgorice, nijesu izvršili povredu odredbi člana 21 Zakona o finansiranju političkijh partija.


  Crna Gora

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

              Broj 231/5

Podgorica, 09.04. 2014. godine

 

             Na osnovu člana 29a stav 6 Zakona o finansiranju političkih partija (“Službeni list Crne Gore” br. 42/11, 60/11, 1/12 i 10/14), Državna izborna komisija, razmatrajući zahtjev za pokretanje postupka za provjeru povreda Zakonom propisanih zabrana, Mreže za afirmaciju nevladinog sektora MANS, broj 18873/04 od 01.04. 2014. godine i izjašnjenja Zavoda za zapošljavanje Crne Gore i JU OŠ „Vladimir Nazor“ iz Podgorice,, na sjednici održanoj 09. 04. 2014. godine, donijela je

 

O D L U K U

 

            Utvrđuje se da Zavod za zapošljavanje Crne Gore i JU OŠ „Vlaldimir Nazor“ iz Podgorice, nijesu izvršili povredu odredbi člana 21 Zakona o finansiranju političkijh partija.


Crna Gora

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

              Broj 230/5

Podgorica, 09.04. 2014. godine

 

             Na osnovu člana 29a stav 6 Zakona o finansiranju političkih partija (“Službeni list Crne Gore” br. 42/11, 60/11, 1/12 i 10/14), Državna izborna komisija, razmatrajući zahtjev za pokretanje postupka za provjeru povreda Zakonom propisanih zabrana, Mreže za afirmaciju nevladinog sektora MANS, broj 18874/04 od 01.04. 2014. godine i izjašnjenja Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, na sjednici održanoj 09. 04. 2014. godine, donijela je

 

O D L U K U

 

            Utvrđuje se da Zavod za zapošljavanje Crne Gore i Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja iz Podgorice, nijesu izvršili povredu odredbi člana 21 Zakona o finansiranju političkijh partija.


Crna Gora

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

              Broj 229/5

Podgorica, 09.04. 2014. godine

  

            Na osnovu člana 29a stav 6 Zakona o finansiranju političkih partija (“Službeni list Crne Gore” br. 42/11, 60/11, 1/12 i 10/14), Državna izborna komisija, razmatrajući zahtjev za pokretanje postupka za provjeru povreda Zakonom propisanih zabrana, Mreže za afirmaciju nevladinog sektora MANS, broj 18875/04 od 01.04. 2014. godine i izjašnjenja Zavoda za zapošljavanje Crne Gore i Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija, na sjednici održanoj 09. 04. 2014. godine, donijela je

 

O D L U K U

 

            Utvrđuje se da Zavod za zapošljavanje Crne Gore i Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija, nijesu izvršili povredu odredbi člana 21 Zakona o finansiranju političkijh partija.


Crna Gora

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

Broj 228/5

Podgorica, 09.04. 2014. godine

  

            Na osnovu člana 29a stav 6 Zakona o finansiranju političkih partija (“Službeni list Crne Gore” br. 42/11, 60/11, 1/12 i 10/14), Državna izborna komisija, razmatrajući zahtjev za pokretanje postupka za provjeru povreda Zakonom propisanih zabrana, Mreže za afirmaciju nevladinog sektora MANS, broj 18876/04 od 01.04. 2014. godine i izjašnjenja Zavoda za zapošljavanje Crne Gore i Željezničke infrastrukture Crne Gore AD Podgorica, na sjednici održanoj 09. 04. 2014. godine, donijela je

 

O D L U K U

 

            Utvrđuje se da Zavod za zapošljavanje Crne Gore i Željeznička infrastruktura Crne Gore AD Podgorica , nijesu izvršili povredu odredbi člana 21 Zakona o finansiranju političkijh partija.


  Crna Gora

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

Broj 227/5

Podgorica, 09.04. 2014. godine

 

             Na osnovu člana 29a stav 6 Zakona o finansiranju političkih partija (“Službeni list Crne Gore” br. 42/11, 60/11, 1/12 i 10/14), Državna izborna komisija, razmatrajući zahtjev za pokretanje postupka za provjeru povreda Zakonom propisanih zabrana, Mreže za afirmaciju nevladinog sektora MANS, broj 18877/04 od 01.04. 2014. godine i izjašnjenja Zavoda za zapošljavanje Crne Gore i Ministarstva održivog razvoja i turizma, na sjednici održanoj 09. 04. 2014. godine, donijela je

 

O D L U K U

 

            Utvrđuje se da Zavod za zapošljavanje Crne Gore i Ministarstvo održivog razvoja i turizma, nijesu izvršili povredu odredbi člana 21 Zakona o finansiranju političkijh partija.


Crna Gora

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

Broj 226/5

Podgorica, 09.04. 2014. godine

 

            Na osnovu člana 29a stav 6 Zakona o finansiranju političkih partija (“Službeni list Crne Gore” br. 42/11, 60/11, 1/12 i 10/14), Državna izborna komisija, razmatrajući zahtjev za pokretanje postupka za provjeru povreda Zakonom propisanih zabrana, Mreže za afirmaciju nevladinog sektora MANS, broj 18878/04 od 01.04. 2014. godine i izjašnjenja Zavoda za zapošljavanje Crne Gore i Uprave za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma, na sjednici održanoj 09. 04. 2014. godine, donijela je

 

O D L U K U

 

            Utvrđuje se da Zavod za zapošljavanje Crne Gore i Uprava za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma nijesu izvršili povredu odredbi člana 21 Zakona o finansiranju političkijh partija.


Crna Gora

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

Broj 225/5

Podgorica, 09.04. 2014. godine

 

             Na osnovu člana 29a stav 6 Zakona o finansiranju političkih partija (“Službeni list Crne Gore” br. 42/11, 60/11, 1/12 i 10/14), Državna izborna komisija, razmatrajući zahtjev za pokretanje postupka za provjeru povreda Zakonom propisanih zabrana, Mreže za afirmaciju nevladinog sektora MANS, broj 18861/04 od 01.04. 2014. godine i izjašnjenja Zavoda za zapošljavanje Crne Gore i Ministarstva za informaciono društvo i telekomunikacije, na sjednici održanoj 09. 04. 2014. godine, donijela je

 

O D L U K U

 

            Utvrđuje se da Zavod za zapošljavanje Crne Gore i Ministarstvo za informaciono društvo i telekomunikacije, nijesu izvršili povredu odredbi člana 21 Zakona o finansiranju političkijh partija.


Na osnovu člana 49 i člana 76 stav 2 Zakona o izboru odbornika i poslanika («Službeni list RCG», br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02 i 48/06 i „Službeni list CG“, broj 46/11 i 14/14), Državna  izborna komisija, na sjednici održanoj 09.04. 2014. godine, donijela je

U P U T S T V O

O NAČINU PROGLAŠENJA IZBORNIH LISTA, SADRŽAJU, OBLIKU I NAČIINU ISTICANJA ZBIRNE IZBORNE LISTE


Na osnovu člana 67 stav 5 i člana 85 stav 6 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02 i 48/06 i “Službeni list CG”, broj 46/11 i 14/14), Državna izborna komisija, na sjednici održanoj 09.04. 2014. godine, donijela je

P R A V I L A

O GLASANJU PUTEM PISMA


Na osnovu člana 37 stav 4 i člana 68a stav 3 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02 i 48/06 i “Službeni list CG”, broj 46/11i 14/14), Državna izborna komisija, na sjednici održanoj 09.04. 2014. godine, donijela je 

P R A V I L A

O RADU BIRAČKIH ODBORA


Na osnovu člana 66 stav 2 i člana 69a stav 6 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02 i 48/06 i “Službeni list CG”, broj 46/11 i 14/14), Državna izborna komisija, na sjednici održanoj  09.04. 2014.. godine, donijela je 

P R A V I L A 

O ODREĐIVANJU I UREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA I O MJERAMA KOJIMA SE OBEZBJEĐUJE TAJNOST GLASANJA


Na osnovu člana 32 stav 1 tačka 5 Zakona o izboru odbornika i poslanika («Službeni list RCG», br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02 i 48/06 i „Službeni list CG“, broj 46/11 i 14/14), Državna izborna komisija, na sjednici održanoj 09.04. 2014. godine, donijela je

  

U P U T S T V O

O JEDINSTVENIM OBRASCIMA ZA SPROVOĐENJE IZBORNIH RADNJI


Na osnovu člana 43 stav 6 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02 i 48/06 i “Službeni list CG”, broj 46/11 i 14/14), Državna izborna komisija, na sjednici održanoj 09.04. 2014. godine, donijela je 

 

U P U T S T V O

O SADRŽINI I OBLIKU OBRAZACA U POSTUPKU

PREDLAGANJA KANDIDATA ZA IZBOR ODBORNIKA I POSLANIKA


Crna Gora

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

              Broj 250/2

Podgorica, 03.04. 2014. godine

 

            Na osnovu člana 29a Zakona o finansiranju političkih partija (“Službeni list Crne Gore” br. 42/11, 60/11, 1/12 i 10/14), Državna izborna komisija, razmatrajući zahtjev za pokretanje postupka za provjeru povreda Zakonom propisanih zabrana, Mreže za afirmaciju nevladinog sektora MANS, broj 18854/04 od 01.04. 2014. godine, na sjednici održanoj 03. 04. 2014. godine, donijela je

  

PRELIMINARNU ODLUKU

 

            1. Pokreće se postupak provjere navoda o postojanju povreda zabrana iz Zakona o finansiranju političkih partija protiv Montenegro Airlines i Zavoda za zapošljavanje Crne Gore zbog oglašavanja potrebe za zapošljavanjem više lica na određeno vrijeme u periodu nakon raspisivanja izbora.


Crna Gora

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

              Broj 249/2

Podgorica, 03.04. 2014. godine

 

            Na osnovu člana 29a Zakona o finansiranju političkih partija (“Službeni list Crne Gore” br. 42/11, 60/11, 1/12 i 10/14), Državna izborna komisija, razmatrajući zahtjev za pokretanje postupka za provjeru povreda Zakonom propisanih zabrana, Mreže za afirmaciju nevladinog sektora MANS, broj 18855/04 od 01.04. 2014. godine, na sjednici održanoj 03. 04. 2014. godine, donijela je

  

PRELIMINARNU ODLUKU

 

            1. Pokreće se postupak provjere navoda o postojanju povreda zabrana iz Zakona o finansiranju političkih partija protiv Ministarstva ekonomije i Zavoda za zapošljavanje Crne Gore zbog oglašavanja potrebe za zapošljavanjem jednog lica na određeno vrijeme u periodu nakon raspisivanja izbora.


Crna Gora

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

              Broj 248/2

Podgorica, 03.04. 2014. godine

 

            Na osnovu člana 29a Zakona o finansiranju političkih partija (“Službeni list Crne Gore” br. 42/11, 60/11, 1/12 i 10/14), Državna izborna komisija, razmatrajući zahtjev za pokretanje postupka za provjeru povreda Zakonom propisanih zabrana, Mreže za afirmaciju nevladinog sektora MANS, broj 18856/04 od 01.04. 2014. godine, na sjednici održanoj 03. 04. 2014. godine, donijela je

  

PRELIMINARNU ODLUKU

 

            1. Pokreće se postupak provjere navoda o postojanju povreda zabrana iz Zakona o finansiranju političkih partija protiv JP Rekreativni centar iz Bara i Zavoda za zapošljavanje Crne Gore zbog oglašavanja potrebe za zapošljavanjem jednog lica na određeno vrijeme u periodu nakon raspisivanja izbora.


  Crna Gora

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

              Broj 247/2

Podgorica, 03.04. 2014. godine

 

            Na osnovu člana 29a Zakona o finansiranju političkih partija (“Službeni list Crne Gore” br. 42/11, 60/11, 1/12 i 10/14), Državna izborna komisija, razmatrajući zahtjev za pokretanje postupka za provjeru povreda Zakonom propisanih zabrana, Mreže za afirmaciju nevladinog sektora MANS, broj 18857/04 od 01.04. 2014. godine, na sjednici održanoj 03. 04. 2014. godine, donijela je

  

PRELIMINARNU ODLUKU

 

            1. Pokreće se postupak provjere navoda o postojanju povreda zabrana iz Zakona o finansiranju političkih partija protiv JU OŠ „Bratstvo jedinstvo“ iz Bara i Zavoda za zapošljavanje Crne Gore zbog oglašavanja potrebe za zapošljavanjem osam lica na određeno vrijeme u periodu nakon raspisivanja izbora.


Crna Gora

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

              Broj 246/2

Podgorica, 03.04. 2014. godine

 

            Na osnovu člana 29a Zakona o finansiranju političkih partija (“Službeni list Crne Gore” br. 42/11, 60/11, 1/12 i 10/14), Državna izborna komisija, razmatrajući zahtjev za pokretanje postupka za provjeru povreda Zakonom propisanih zabrana, Mreže za afirmaciju nevladinog sektora MANS, broj 18858/04 od 01.04. 2014. godine, na sjednici održanoj 03. 04. 2014. godine, donijela je

  

PRELIMINARNU ODLUKU

 

            1. Pokreće se postupak provjere navoda o postojanju povreda zabrana iz Zakona o finansiranju političkih partija protiv JZU Opšta bolnica iz Bijelog Polja i Zavoda za zapošljavanje Crne Gore zbog oglašavanja potrebe za zapošljavanjem jednog lica na određeno vrijeme u periodu nakon raspisivanja izbora.


  Crna Gora

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

              Broj 245/2

Podgorica, 03.04. 2014. godine

 

            Na osnovu člana 29a Zakona o finansiranju političkih partija (“Službeni list Crne Gore” br. 42/11, 60/11, 1/12 i 10/14), Državna izborna komisija, razmatrajući zahtjev za pokretanje postupka za provjeru povreda Zakonom propisanih zabrana, Mreže za afirmaciju nevladinog sektora MANS, broj 18859/04 od 01.04. 2014. godine, na sjednici održanoj 03. 04. 2014. godine, donijela je

  

PRELIMINARNU ODLUKU

 

            1. Pokreće se postupak provjere navoda o postojanju povreda zabrana iz Zakona o finansiranju političkih partija protiv JU Policijska akademija iz Danilovgrada i Zavoda za zapošljavanje Crne Gore zbog oglašavanja potrebe za zapošljavanjem dva lica na određeno vrijeme u periodu nakon raspisivanja izbora.


Crna Gora

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

              Broj 244/2

Podgorica, 03.04. 2014. godine

 

            Na osnovu člana 29a Zakona o finansiranju političkih partija (“Službeni list Crne Gore” br. 42/11, 60/11, 1/12 i 10/14), Državna izborna komisija, razmatrajući zahtjev za pokretanje postupka za provjeru povreda Zakonom propisanih zabrana, Mreže za afirmaciju nevladinog sektora MANS, broj 18861/04 od 01.04. 2014. godine, na sjednici održanoj 03. 04. 2014. godine, donijela je

 

 PRELIMINARNU ODLUKU

 

            1. Pokreće se postupak provjere navoda o postojanju povreda zabrana iz Zakona o finansiranju političkih partija protiv JU Vodovod iz Kolašina i Zavoda za zapošljavanje Crne Gore zbog oglašavanja potrebe za zapošljavanjem jednog lica na određeno vrijeme u periodu nakon raspisivanja izbora.


Crna Gora

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

              Broj 243/2

Podgorica, 03.04. 2014. godine

 

            Na osnovu člana 29a Zakona o finansiranju političkih partija (“Službeni list Crne Gore” br. 42/11, 60/11, 1/12 i 10/14), Državna izborna komisija, razmatrajući zahtjev za pokretanje postupka za provjeru povreda Zakonom propisanih zabrana, Mreže za afirmaciju nevladinog sektora MANS, broj 18860/04 od 01.04. 2014. godine, na sjednici održanoj 03. 04. 2014. godine, donijela je

 

 PRELIMINARNU ODLUKU

 

            1. Pokreće se postupak provjere navoda o postojanju povreda zabrana iz Zakona o finansiranju političkih partija protiv JU OŠ „Milosav Koljenšić“ iz Danilovgrada i Zavoda za zapošljavanje Crne Gore zbog oglašavanja potrebe za zapošljavanjem jednog lica na određeno vrijeme u periodu nakon raspisivanja izbora.


Crna Gora

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

              Broj 242/2

Podgorica, 03.04. 2014. godine

 

            Na osnovu člana 29a Zakona o finansiranju političkih partija (“Službeni list Crne Gore” br. 42/11, 60/11, 1/12 i 10/14), Državna izborna komisija, razmatrajući zahtjev za pokretanje postupka za provjeru povreda Zakonom propisanih zabrana, Mreže za afirmaciju nevladinog sektora MANS, broj 18862/04 od 01.04. 2014. godine, na sjednici održanoj 03. 04. 2014. godine, donijela je

  

PRELIMINARNU ODLUKU

 

            1. Pokreće se postupak provjere navoda o postojanju povreda zabrana iz Zakona o finansiranju političkih partija protiv JZU Dom zdravlja iz Kolašina i Zavoda za zapošljavanje Crne Gore zbog oglašavanja potrebe za zapošljavanjem dva lica na određeno vrijeme u periodu nakon raspisivanja izbora.


Crna Gora

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

              Broj 241/2

Podgorica, 03.04. 2014. godine

 

            Na osnovu člana 29a Zakona o finansiranju političkih partija (“Službeni list Crne Gore” br. 42/11, 60/11, 1/12 i 10/14), Državna izborna komisija, razmatrajući zahtjev za pokretanje postupka za provjeru povreda Zakonom propisanih zabrana, Mreže za afirmaciju nevladinog sektora MANS, broj 18863/04 od 01.04. 2014. godine, na sjednici održanoj 03. 04. 2014. godine, donijela je

  

PRELIMINARNU ODLUKU

 

            1. Pokreće se postupak provjere navoda o postojanju povreda zabrana iz Zakona o finansiranju političkih partija protiv JU OŠ „Risto Manojlović“ iz Kolašina i Zavoda za zapošljavanje Crne Gore zbog oglašavanja potrebe za zapošljavanjem dva lica na određeno vrijeme u periodu nakon raspisivanja izbora.


Crna Gora

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

              Broj 240/2

Podgorica, 03.04. 2014. godine

 

            Na osnovu člana 29a Zakona o finansiranju političkih partija (“Službeni list Crne Gore” br. 42/11, 60/11, 1/12 i 10/14), Državna izborna komisija, razmatrajući zahtjev za pokretanje postupka za provjeru povreda Zakonom propisanih zabrana, Mreže za afirmaciju nevladinog sektora MANS, broj 18864/04 od 01.04. 2014. godine, na sjednici održanoj 03. 04. 2014. godine, donijela je

  

PRELIMINARNU ODLUKU

 

            1. Pokreće se postupak provjere navoda o postojanju povreda zabrana iz Zakona o finansiranju političkih partija protiv JU Muzička škola iz Kolašina i Zavoda za zapošljavanje Crne Gore zbog oglašavanja potrebe za zapošljavanjem jednog lica na određeno vrijeme u periodu nakon raspisivanja izbora.


Crna Gora

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

              Broj 239/2

Podgorica, 03.04. 2014. godine

 

            Na osnovu člana 29a Zakona o finansiranju političkih partija (“Službeni list Crne Gore” br. 42/11, 60/11, 1/12 i 10/14), Državna izborna komisija, razmatrajući zahtjev za pokretanje postupka za provjeru povreda Zakonom propisanih zabrana, Mreže za afirmaciju nevladinog sektora MANS, broj 18865/04 od 01.04. 2014. godine, na sjednici održanoj 03. 04. 2014. godine, donijela je

  

PRELIMINARNU ODLUKU

 

            1. Pokreće se postupak provjere navoda o postojanju povreda zabrana iz Zakona o finansiranju političkih partija protiv JU OŠ „Salko Aljković“ iz Pljevalja i Zavoda za zapošljavanje Crne Gore zbog oglašavanja potrebe za zapošljavanjem jednog lica na određeno vrijeme u periodu nakon raspisivanja izbora.


Crna Gora

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

              Broj 238/2

Podgorica, 03.04. 2014. godine

 

            Na osnovu člana 29a Zakona o finansiranju političkih partija (“Službeni list Crne Gore” br. 42/11, 60/11, 1/12 i 10/14), Državna izborna komisija, razmatrajući zahtjev za pokretanje postupka za provjeru povreda Zakonom propisanih zabrana, Mreže za afirmaciju nevladinog sektora MANS, broj 18866/04 od 01.04. 2014. godine, na sjednici održanoj 03. 04. 2014. godine, donijela je

  

PRELIMINARNU ODLUKU

 

            1. Pokreće se postupak provjere navoda o postojanju povreda zabrana iz Zakona o finansiranju političkih partija protiv JU Srednja stručna škola iz Rožaja i Zavoda za zapošljavanje Crne Gore zbog oglašavanja potrebe za zapošljavanjem tri lica na određeno vrijeme u periodu nakon raspisivanja izbora.


Crna Gora

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

              Broj 237/2

Podgorica, 03.04. 2014. godine

 

            Na osnovu člana 29a Zakona o finansiranju političkih partija (“Službeni list Crne Gore” br. 42/11, 60/11, 1/12 i 10/14), Državna izborna komisija, razmatrajući zahtjev za pokretanje postupka za provjeru povreda Zakonom propisanih zabrana, Mreže za afirmaciju nevladinog sektora MANS, broj 18867/04 od 01.04. 2014. godine, na sjednici održanoj 03. 04. 2014. godine, donijela je

  

PRELIMINARNU ODLUKU

 

            1. Pokreće se postupak provjere navoda o postojanju povreda zabrana iz Zakona o finansiranju političkih partija protiv JU OŠ „Mahmut Lekić“ iz Podgorice i Zavoda za zapošljavanje Crne Gore zbog oglašavanja potrebe za zapošljavanjem dva lica na određeno vrijeme u periodu nakon raspisivanja izbora.


  Crna Gora

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

              Broj 236/2

Podgorica, 03.04. 2014. godine

 

            Na osnovu člana 29a Zakona o finansiranju političkih partija (“Službeni list Crne Gore” br. 42/11, 60/11, 1/12 i 10/14), Državna izborna komisija, razmatrajući zahtjev za pokretanje postupka za provjeru povreda Zakonom propisanih zabrana, Mreže za afirmaciju nevladinog sektora MANS, broj 18868/04 od 01.04. 2014. godine, na sjednici održanoj 03. 04. 2014. godine, donijela je

  

PRELIMINARNU ODLUKU

 

            1. Pokreće se postupak provjere navoda o postojanju povreda zabrana iz Zakona o finansiranju političkih partija protiv Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija i Zavoda za zapošljavanje Crne Gore zbog oglašavanja potrebe za zapošljavanjem 11 lica na određeno vrijeme u periodu nakon raspisivanja izbora.


Crna Gora

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

              Broj 235/2

Podgorica, 03.04. 2014. godine

 

             Na osnovu člana 29a Zakona o finansiranju političkih partija (“Službeni list Crne Gore” br. 42/11, 60/11, 1/12 i 10/14), Državna izborna komisija, razmatrajući zahtjev za pokretanje postupka za provjeru povreda Zakonom propisanih zabrana, Mreže za afirmaciju nevladinog sektora MANS, broj 18869/04 od 01.04. 2014. godine, na sjednici održanoj 03. 04. 2014. godine, donijela je

  

PRELIMINARNU ODLUKU

 

            1. Pokreće se postupak provjere navoda o postojanju povreda zabrana iz Zakona o finansiranju političkih partija protiv Glavnog grada Podgorica i Zavoda za zapošljavanje Crne Gore zbog oglašavanja potrebe za zapošljavanjem jednog lica na određeno vrijeme u periodu nakon raspisivanja izbora.


  Crna Gora

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

              Broj 234/2

Podgorica, 03.04. 2014. godine

 

            Na osnovu člana 29a Zakona o finansiranju političkih partija (“Službeni list Crne Gore” br. 42/11, 60/11, 1/12 i 10/14), Državna izborna komisija, razmatrajući zahtjev za pokretanje postupka za provjeru povreda Zakonom propisanih zabrana, Mreže za afirmaciju nevladinog sektora MANS, broj 18870/04 od 01.04. 2014. godine, na sjednici održanoj 03. 04. 2014. godine, donijela je

  

PRELIMINARNU ODLUKU

 

            1. Pokreće se postupak provjere navoda o postojanju povreda zabrana iz Zakona o finansiranju političkih partija protiv JU OŠ „Maksim Gorki“ iz Podgorice i Zavoda za zapošljavanje Crne Gore zbog oglašavanja potrebe za zapošljavanjem pet lica na određeno vrijeme u periodu nakon raspisivanja izbora.


Crna Gora

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

              Broj 233/2

Podgorica, 03.04. 2014. godine

 

             Na osnovu člana 29a Zakona o finansiranju političkih partija (“Službeni list Crne Gore” br. 42/11, 60/11, 1/12 i 10/14), Državna izborna komisija, razmatrajući zahtjev za pokretanje postupka za provjeru povreda Zakonom propisanih zabrana, Mreže za afirmaciju nevladinog sektora MANS, broj 18871/04 od 01.04. 2014. godine, na sjednici održanoj 03. 04. 2014. godine, donijela je

  

PRELIMINARNU ODLUKU

 

            1. Pokreće se postupak provjere navoda o postojanju povreda zabrana iz Zakona o finansiranju političkih partija protiv JU OŠ „Dragiša Ivanović“ iz Podgorice i Zavoda za zapošljavanje Crne Gore zbog oglašavanja potrebe za zapošljavanjem jednog lica na određeno vrijeme u periodu nakon raspisivanja izbora.


Crna Gora

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

              Broj 232/2

Podgorica, 03.04. 2014. godine

  

            Na osnovu člana 29a Zakona o finansiranju političkih partija (“Službeni list Crne Gore” br. 42/11, 60/11, 1/12 i 10/14), Državna izborna komisija, razmatrajući zahtjev za pokretanje postupka za provjeru povreda Zakonom propisanih zabrana, Mreže za afirmaciju nevladinog sektora MANS, broj 18872/04 od 01.04. 2014. godine, na sjednici održanoj 03. 04. 2014. godine, donijela je

  

PRELIMINARNU ODLUKU

 

            1. Pokreće se postupak provjere navoda o postojanju povreda zabrana iz Zakona o finansiranju političkih partija protiv JU OŠ „Štampar Makarije“ iz Podgorice i Zavoda za zapošljavanje Crne Gore zbog oglašavanja potrebe za zapošljavanjem jednog lica na određeno vrijeme u periodu nakon raspisivanja izbora.


Crna Gora

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

              Broj 231/2

Podgorica, 03.04. 2014. godine

  

            Na osnovu člana 29a Zakona o finansiranju političkih partija (“Službeni list Crne Gore” br. 42/11, 60/11, 1/12 i 10/14), Državna izborna komisija, razmatrajući zahtjev za pokretanje postupka za provjeru povreda Zakonom propisanih zabrana, Mreže za afirmaciju nevladinog sektora MANS, broj 18873/04 od 01.04. 2014. godine, na sjednici održanoj 03. 04. 2014. godine, donijela je

  

PRELIMINARNU ODLUKU

 

            1. Pokreće se postupak provjere navoda o postojanju povreda zabrana iz Zakona o finansiranju političkih partija protiv JU OŠ „Vladimir Nazor“ iz Podgorice i Zavoda za zapošljavanje Crne Gore zbog oglašavanja potrebe za zapošljavanjem jednog lica na određeno vrijeme u periodu nakon raspisivanja izbora.


Crna Gora

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

              Broj 230/2

Podgorica, 03.04. 2014. godine

  

            Na osnovu člana 29a Zakona o finansiranju političkih partija (“Službeni list Crne Gore” br. 42/11, 60/11, 1/12 i 10/14), Državna izborna komisija, razmatrajući zahtjev za pokretanje postupka za provjeru povreda Zakonom propisanih zabrana, Mreže za afirmaciju nevladinog sektora MANS, broj 18874/04 od 01.04. 2014. godine, na sjednici održanoj 03. 04. 2014. godine, donijela je

  

PRELIMINARNU ODLUKU

 

            1. Pokreće se postupak provjere navoda o postojanju povreda zabrana iz Zakona o finansiranju političkih partija protiv Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja i Zavoda za zapošljavanje Crne Gore zbog oglašavanja potrebe za zapošljavanjem dva savjetnika na određeno vrijeme u periodu nakon raspisivanja izbora.


Crna Gora

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

              Broj 229/2

Podgorica, 03.04. 2014. godine

 

             Na osnovu člana 29a Zakona o finansiranju političkih partija (“Službeni list Crne Gore” br. 42/11, 60/11, 1/12 i 10/14), Državna izborna komisija, razmatrajući zahtjev za pokretanje postupka za provjeru povreda Zakonom propisanih zabrana, Mreže za afirmaciju nevladinog sektora MANS, broj 18875/04 od 01.04. 2014. godine, na sjednici održanoj 03. 04. 2014. godine, donijela je

  

PRELIMINARNU ODLUKU

 

            1. Pokreće se postupak provjere navoda o postojanju povreda zabrana iz Zakona o finansiranju političkih partija protiv Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija i Zavoda za zapošljavanje Crne Gore zbog oglašavanja potrebe za zapošljavanjem po tri savjetnika i atašea na određeno vrijeme u periodu nakon raspisivanja izbora.


Crna Gora

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

              Broj 228/2

Podgorica, 03.04. 2014. godine

  

            Na osnovu člana 29a Zakona o finansiranju političkih partija (“Službeni list Crne Gore” br. 42/11, 60/11, 1/12 i 10/14), Državna izborna komisija, razmatrajući zahtjev za pokretanje postupka za provjeru povreda Zakonom propisanih zabrana, Mreže za afirmaciju nevladinog sektora MANS, broj 18876/04 od 01.04. 2014. godine, na sjednici održanoj 03. 04. 2014. godine, donijela je

  

PRELIMINARNU ODLUKU

 

            1. Pokreće se postupak provjere navoda o postojanju povreda zabrana iz Zakona o finansiranju političkih partija protiv Željezničke infrastrukture Crne Gore AD Podgorica i Zavoda za zapošljavanje Crne Gore zbog oglašavanja potrebe za zapošljavanjem jednog lica na određeno vrijeme u periodu nakon raspisivanja izbora.


Crna Gora

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

              Broj 227/2

Podgorica, 03.04. 2014. godine

 

             Na osnovu člana 29a Zakona o finansiranju političkih partija (“Službeni list Crne Gore” br. 42/11, 60/11, 1/12 i 10/14), Državna izborna komisija, razmatrajući zahtjev za pokretanje postupka za provjeru povreda Zakonom propisanih zabrana, Mreže za afirmaciju nevladinog sektora MANS, broj 18877/04 od 01.04. 2014. godine, na sjednici održanoj 03. 04. 2014. godine, donijela je

  

PRELIMINARNU ODLUKU

 

            1. Pokreće se postupak provjere navoda o postojanju povreda zabrana iz Zakona o finansiranju političkih partija protiv Ministarstva održivog razvoja i turizma i Zavoda za zapošljavanje Crne Gore zbog oglašavanja potrebe za zapošljavanjem jednog lica na određeno vrijeme u periodu nakon raspisivanja izbora.


  Crna Gora

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

              Broj 226/2

Podgorica, 03.04. 2014. godine

  

            Na osnovu člana 29a Zakona o finansiranju političkih partija (“Službeni list Crne Gore” br. 42/11, 60/11, 1/12 i 10/14), Državna izborna komisija, razmatrajući zahtjev za pokretanje postupka za provjeru povreda Zakonom propisanih zabrana, Mreže za afirmaciju nevladinog sektora MANS, broj 18878/04 od 01.04. 2014. godine, na sjednici održanoj 03. 04. 2014. godine, donijela je

  

PRELIMINARNU ODLUKU

 

            1. Pokreće se postupak provjere navoda o postojanju povreda zabrana iz Zakona o finansiranju političkih partija protiv Uprave za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma i Zavoda za zapošljavanje Crne Gore zbog oglašavanja potrebe za zapošljavanjem jednog lica na određeno vrijeme u periodu nakon raspisivanja izbora.


  Crna Gora

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

 Broj 225/2

Podgorica, 03.04. 2014. godine

 

Na osnovu člana 29a Zakona o finansiranju političkih partija (“Službeni list Crne Gore” br. 42/11, 60/11, 1/12 i 10/14), Državna izborna komisija, razmatrajući zahtjev za pokretanje postupka za provjeru povreda Zakonom propisanih zabrana, Mreže za afirmaciju nevladinog sektora MANS, broj 18861/04 od 01.04. 2014. godine, na sjednici održanoj 03. 04. 2014. godine, donijela je

  

PRELIMINARNU ODLUKU

 

1. Pokreće se postupak provjere navoda o postojanju povreda zabrana iz Zakona o finansiranju političkih partija protiv Ministarstva za informaciono društvo i telekomunikacije i Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, zbog oglašavanja potrebe za zapošljavanjem dvoje lica na određeno vrijeme u periodu nakon raspisivanja izbora.


Crna Gora
Driavna izborna komisija
Broj: 02 - 7
Podgorica, 02.04.2014 godine

MINISTARSTVO FINANSIJA

Poštovani,
Shodno Zakonu o finansiranju političkih partija, čalan19 stav 3 dostavljamo vam,

IZVJEŠTAJ 0 NOVČANIM ISPLATAMA
za period 24.03. - 01.04. 2014 godine


Crna Gora

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

Broj: 188/2

Podgorica,  28. 03. 2014. godine

 

Na osnovu člana 111b stav 1 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Sl. list RCG”, br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i 56/06 i „Službeni list CG“, broj 46/11 i 14/14) i zahtjeva Mreže za afirmaciju nevladinog sektora - MANS br.18843/03 od 28. 03. 2014. godine, Državna izborna komisija, izdaje

 

SLUŽBENO OVLAŠĆENJE

za posmatranje izbora koji će se održati 25. maja 2014. godine


Crna Gora

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

Broj  184

Podgorica, 27.03.2014. godine

  

S A O P Š T E NJ E

 

          Državna izborna komisija podsjeća i poziva političke partije da, shodno članu 27 Zakona o finansiranju političkih partija, najkasnije do 31. marta 2014. godine dostave Izvještaj o prihodima, imovini i rashodima za 2013. godinu, kao i finansijske izvještaje o imovini svih pravnih lica i privrednih društava koje su osnovale ili u kojima imaju većinski udio.

Političke partije su dužne da u citiranom roku dostave Državnoj izbornoj komisiji i Državnoj revizorskoj instituciji i Godišnji završni račun za 2013. godinu.

Izvještaji se dostavljaju u pisanoj i elektronskoj formi na obrascima koje je propisalo Ministarstvo finansija.

Nedostavljanje izvještaja povlači prekršajnu odgovornost.

 

PREDSJEDNIK

  Ivan Kalezić


Crna Gora

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

Broj: 171/2

Podgorica,  26. 03.  2014. godine

 

Na osnovu člana 111b stav 1 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Sl. list RCG”, br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i 56/06 i „Službeni list CG“, broj 46/11 i 14/14) i zahtjeva Centra za demokratsku tranziciju CDT, broj 125-03/14 od 26. 03. 2014. godine, Državna izborna komisija, izdaje

 

SLUŽBENO OVLAŠĆENJE

za posmatranje izbora koji će se održati 25. maja 2014. godine 


Crna Gora

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA                                                                         

Broj:  170

Podgorica, 26.03. 2014. godine

  

            Na osnovu člana 13 stav 2 i člana 32 Zakona o izboru odbornika i poslanika («Službeni list RCG», br. 4/98, 5/98, 17/98, 14/00, 18/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06 i „Sl. list CG“, broj 46/11 i 14/14), Državna izborna komisija,  objavljuje

  

IZBORNI KALENDAR

ZA SPROVOĐENJE IZBORNIH RADNJI ZA IZBORE KOJI ĆE SE ODRŽATI 25. MAJA 2014. GODINE 


Na osnovu člana 32 stav 1 tačka 4. Zakona o izboru odbornika i poslanika («Službeni list RCG», br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02 i 48/06 i „Službeni list CG“, broj 46/11 i 14/14), Državna izborna komisija, na sjednici održanoj 24. marta 2014. godine, donijela je

 

P R A V I L A

O JEDINSTVENIM STANDARDIMA ZA IZBORNI  MATERIJAL


O B R A Z A C

ZA DAVANJE POTPISA BIRAČA ZA PODRŠKU IZBORNOJ LISTI ZA IZBOR ODBORNIKA – POSLANIKA

 

KNJIGA POTPISA BIRAČA ZA PODRŠKU IZBORNOJ LISTI ZA IZBOR ODBORNIKA I POSLANIKA


Na osnovu člana 32 tačka 3 i člana 43 stav 8 Zakona o izboru odbornika i poslanika («Službeni list RCG», br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 31/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06 i „Sl. list CG“, broj 46/11 i 14/14), Državna izborna komisija, na sjednici održanoj 24. marta 2014. godine, donijela je

U P U T S T V O

O POSTUPKU I ORGANIZACIJI DAVANJA POTPISA BIRAČA ZA PODRŠKU IZBORNOJ LISTI ZA IZBOR ODBORNIKA I POSLANIKA I SADRŽINI I OBLIKU OBRASCA ZA DAVANJE POTPISA BIRAČA


Crna Gora

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

Broj 102/2 i 103/2

Podgorica, 20.02. 2014. godine

   

            Na osnovu čl. 32 i 109 Zakona o izboru odbornika i poslanika (″Službeni list RCG″, br. 4/98, 17/98, 14/00, 18/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06 i ″Službeni list CG″, broj 46/11), Državna izborna komisija, odlučujući o Prigovoru podnosioca Izborne liste „Zdravo Berane“ SNP-DF, broj 41/14 od 19.02. 2014. godine, i Prigovoru OO Nove srpske demokratije i OO Pokreta za promjene Berane, od 19.02. 2014. godine, na Rješenje Opštinske izborne komisije Berane br. 105 od 17.02. 2014. godine, o utvrđivanju Zbirne izborne liste za izbor odbornika u Skupštinu opštine Berane, koji će se održati 9. marta 2014. godine, na sjednici održanoj 20.02. 2014. godine, donijela je

 

R J E Š E NJ E

 

            Usvaja se Prigovor podnosioca Izborne liste „Zdravo Berane“ SNP–DF, broj 41/14 od 19.02. 2014. godine i Prigovor OO Nove srpske demokratije i OO Pokreta za promjene Berane, od 19.02. 2014. godine, na Rješenje Opštinske izborne komisije Berane br. 105 od 17.02. 2014. godine, o utvrđivanju Zbirne izborne liste za izbor odbornika u Skupštinu opštine Berane, koji će se održati 9. marta 2014. godine, kao osnovan.

            Nalaže se Opštinskoj izbornoj komisiji Berane da sa Zbirne izborne liste za izbor odbornika u Skupštinu opštine Berane briše imena kandidata koji su odustali od kandidature sa izbornih lista prije utvrđivanja zbirne izborne liste.


    Crna Gora

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

Broj  53/2

Podgorica, 20.02. 2014 godine

 

Na osnovu člana 32 stav 1 tačka 2 Zakona o izboru odbnornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 5/98, 17/98, 14/00, 18/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06 i “Službeni list CG”, broj 46/11), Državna izborna komisija, razmatrajući zahtjev političke partije Pozitivna Crna Gora za davanje mišljenja u vezi sa mogućnostima kandidature za odbornika u skupštinu gradske opštine, kandidata sa prebivalištem na teritoriji Glavnog grada, na sjednici održanoj 20.02. 2014. godine, daje sljedeće

 

M I Š LJ E NJ E


Crna Gora

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

Broj 52/4

Podgorica, 31.01. 2014. godine

   

            Na osnovu čl. 32 i 109 Zakona o izboru odbornika i poslanika (″Službeni list RCG″, br. 4/98, 17/98, 14/00, 18/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06 i ″Službeni list CG″, broj 46/11), Državna izborna komisija, odlučujući o Prigovoru Izborne liste „Pozitivna Crna Gora – Srcem za Ulcinj – Dritan Abazović“ broj 01-123/2014 od 29.01. 2014. godine, protiv Rješenja OIK Ulcinj br. 02-101/14 od 27. 01. 2014. godine, na sjednici održanoj 30. 01. 2014. godine, donijela je

 

R J E Š E NJ E

 

            Odbija se Prigovor Izborne liste „Pozitivna Crna Gora – Srcem za Ulcinj – Dritan Abazović“ broj 01-123/2014 od 29.01. 2014. godine, protiv Rješenja OIK Ulcinj br. 02-101/14 od 27. 01. 2014. godine, kao neosnovan.


Crna Gora

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

Broj 51/4

Podgorica, 31.01. 2014. godine

  

             Na osnovu čl. 32 i 109 Zakona o izboru odbornika i poslanika (″Službeni list RCG″, br. 4/98, 17/98, 14/00, 18/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06 i ″Službeni list CG″, broj 46/11), Državna izborna komisija, odlučujući o Prigovoru Izborne liste „Pozitivna Crna Gora – Srcem za Ulcinj – Dritan Abazović“ broj 01-122/2014 od 29.01. 2014. godine, protiv Rješenja OIK Ulcinj br. 02-100/14 od 27. 01. 2014. godine, na sjednici održanoj 30. 01. 2014. godine, donijela je

 

R J E Š E NJ E

 

            Odbija se Prigovor Izborne liste „Pozitivna Crna Gora – Srcem za Ulcinj – Dritan Abazović“ broj 01-122/2014 od 29.01. 2014. godine, protiv Rješenja OIK Ulcinj br. 02-100/14 od 27. 01. 2014. godine, kao neosnovan.


Crna Gora

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

Broj 50/4

Podgorica, 31.01. 2014. godine

  

 

            Na osnovu čl. 32 i 109 Zakona o izboru odbornika i poslanika (″Službeni list RCG″, br. 4/98, 17/98, 14/00, 18/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06 i ″Službeni list CG″, broj 46/11), Državna izborna komisija, odlučujući o Prigovoru Izborne liste „Pozitivna Crna Gora – Srcem za Ulcinj – Dritan Abazović“ broj 01-121/2014 od 29.01. 2014. godine, protiv Rješenja OIK Ulcinj br. 02-99/1-14 od 27. 01. 2014. godine, na sjednici održanoj 30. 01. 2014. godine, donijela je

 

R J E Š E NJ E

 

            Odbija se Prigovor Izborne liste „Pozitivna Crna Gora – Srcem za Ulcinj – Dritan Abazović“ broj 01-121/2014 od 29.01. 2014. godine, protiv Rješenja OIK Ulcinj br. 02-99/1-14 od 27. 01. 2014. godine, kao neosnovan.


ODLUKA
O UTVRĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA, SASTAVU BIRAČKIH ODBORA I NAČINU GLASANJA ZA BIRAČE KOJI SU U PRITVORU ILI KOJI IZDRŽAVAJU KAZNU ZATVORA ZA IZBOR ODBORNIKA U SKUPSTINU OPSTINE ULCINJ NA IZBORIMA KOJI CE SE ODRZATI 26. JANUARA 2014 GODINE


Crna Gora

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

Broj 8

Podgorica, 13. januar 2014. godine

  

S A O P Š T E NJ E

 

Državna izborna komisija podsjeća političke partije da su, shodno članu 8 Zakona o finansiranju političkih partija, dužne da do kraja januara 2014. godine, donesu odluku o visini članarine za tekuću godinu i istu dostave Komisiji. 

Političke partije koje članarinu, kao izvor finansiranja, ne planiraju za 2014. godinu, su obavezne da u predviđenom roku o istom obavijeste Komisiju.

Nepostupanje po članu 8 Zakona o finansiranju političkih partija povlači prekršajnu odgovornost.

                                                                                          PREDSJEDNIK

                                                                                           Ivan Kalezić* * *


CRNA GORA

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

Broj 617/3

Podgorica, 15.11.2013. godine

 

            Na osnovu čl. 32 i 109 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 17/98, 14/00, 18/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06 i “Službeni list CG”, broj 46/11), Državna izborna komisija, na sjednici od 15. 11. 2013. godine, odlučujući o prigovoru političke partije Pozitivna Crna Gora broj 19-1258/2013 od 15.11.2013. godine,  protiv Zaključka Izborne komisije Prijestonice Cetinje, broj 01-014/13-88/3 od 14. 11. 2013. godine, donijela je

 

R J E Š E NJ E

 

            Usvaja se Prigovor političke partije Pozitivna Crna Gora broj 19-1258/2013 od 15.11.2013. godine, i poništava Zaključak Izborne komisije Prijestonice Cetinje, broj 01-014/13-88/3 od 14. 11. 2013. godine


             CRNA GORA

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

Broj 617/2

Podgorica, 15.11.2013. godine

 

 

            Na osnovu čl. 32 i 109 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 17/98, 14/00, 18/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06 i “Službeni list CG”, broj 46/11), Državna izborna komisija, na sjednici od 15. 11. 2013. godine, odlučujući o prigovoru političke partije Pozitivna Crna Gora broj 19-1258/2013 od 15.11.2013. godine,  protiv Zaključka Izborne komisije Prijestonice Cetinje, broj 01-014/13-88/2 od 13. 11. 2013. godine, donijela je

  

R J E Š E NJ E

 

            Usvaja se Prigovor političke partije Pozitivna Crna Gora broj 19-1258/2013 od 15.11.2013. godine,  i poništava Zaključak Izborne komisije Prijestonice Cetinje, broj 01-014/13-88/2 od 13. 11. 2013. godine


             CRNA GORA

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

 Broj 616/2

Podgorica, 15.11.2013. godine

 

            Na osnovu čl. 32 i 109 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 17/98, 14/00, 18/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06 i “Službeni list CG”, broj 46/11), Državna izborna komisija, na sjednici od 15. 11. 2013. godine, odlučujući o prigovoru Izborne liste Gražanski front – Miodrag Lekić br. 24/2013-CT od 15.11.2013. godine,  protiv Zaključka Izborne komisije Prijestonice Cetinje, broj 01-014/13-91/2 od 14. 11. 2013. godine, donijela je

 

R J E Š E NJ E

 

            Usvaja se Prigovor Izborne liste Građanski front – Miodrag Lekić br. 24/2013-CT od 15.11.2013. godine,  i poništava Zaključak Izborne komisije Prijestonice Cetinje, broj 01-014/13-91/2 od 14. 11. 2013. godine.

 


CRNA GORA

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

Broj 615/2

Podgorica, 15.11.2013. godine

 

            Na osnovu čl. 32 i 109 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 17/98, 14/00, 18/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06 i “Službeni list CG”, broj 46/11), Državna izborna komisija, na sjednici od 15. 11. 2013. godine, odlučujući o prigovoru Izborne liste Građanski front – Miodrag Lekić, broj 23/2013-CT od 15.11.2013. godine, protiv Zaključka Izborne komisije Prijestonice Cetinje, broj 01-014/13-91 od 12. 11. 2013. godine, donijela je

 

R J E Š E NJ E

           

 Usvaja se Prigovor Izborne liste Građanski front – Miodrag Lekić, broj 23/2013-CT od 15.11.2013. godine, i poništava tačka II Zaključka Izborne komisije Prijestonice Cetinje, broj 01-014/13-91 od 12. 11. 2013. godine.


CRNA GORA

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

Broj 601/2

Podgorica, 12. 11. 2013. godine

 

             Na osnovu čl. 32 i 109 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 5/98, 17/98, 14/00, 18/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06 i “Službeni list CG”, broj 46/11), Državna izborna komisija, na sjednici od 12. novembra 2013. godine, odlučujući o prigovoru političke partije Pozitivna Crna Gora broj 19-1231/2013 od 11.11.2013. godine, protiv Zaljučka Izborne komisije Prijestonice Cetinje, broj 01-014/13-88 od 10.11. 2013. godine, donijela je

 

R J E Š E NJ E

 

            Odbacuje se prigovor političke partije Pozitivna Crna Gora, zbog nenadležnosti.

 


Mišljenje Državne izborne komisije - na zahtjev političke partije Pozitivna Crna Gora br. 19-1188/2013 od 31.10. 2013. godine


CRNA GORA

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

Broj 582/2

Podgorica, 26.10. 2013. godine

  

            Na osnovu čl. 32 i 109 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 5/98, 17/98, 14/00, 18/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06 i “Službeni list CG”, broj 46/11), Državna izborna komisija, na sjednici od 26. 10. 2013.. godine, odlučujući o prigovoru OO SDP Petnjica od 25.10. 2013. godine, protiv radnje predsjednika OIK Petnjica u postupku žrijebanja za redosljed na izbornoj listi za izbor odbornika u Skupštini opštine Petnjica, donijela je  

  

R J E Š E NJ E

 

            Odbacuje se prigovor Opštinskog odbora Socijaldemokratske partijie - Petnjica, zbog nenadležnosti.


Mišljenje Državne izborne komisije - obrazovanje biračkih odbora u Opštini Petnjica


Crna Gora

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

Broj 510/2

Podgorica, 18.06. 2013. godine

  

             Na osnovu čl. 32 i 109 Zakona o izboru odbornika i poslanika (″Službeni list RCG″, br. 4/98, 17/98, 14/00, 18/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06 i ″Službeni list CG″, broj 46/11), Državna izborna komisija, odlučujući o Prigovoru Milošević Đura iz Kolašina,  podnijetog 17. 06. 2013. godine na Izvještaj Opštinske izborne komisije Kolašin br. 52/2013, od 13.06. 2013. godine, na sjednici održanoj 18. juna 2013. godine, donijela je

 

R J E Š E NJ E

 

            Odbacuje se Prigovor Milošević Đura iz Kolašina, podnijet 17. 06. 2013. godine na Izvještaj o popuni upražnjenog odborničkog mjesta Opštinske izborne komisije Kolašin br. 52/2013, od 13.06. 2013. godine, kao nedozvoljen.


Konačni rezultati za Predsjednika Crne Gore po biračkim mjestima


21.04.2013. 

S A O P Š T E NJ E 

Državna izborna komisija će održati PRESS konferenciju dana 22. aprila u 11,00 sati na kojoj će saopštiti KONAČNE REZULTATE IZBORA ZA PREDSJEDNIKA CRNE GORE održanih 7. aprila 2013. godine u PLAVOJ SALI Skupštine Crne Gore.

 DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA


Na osnovu člana 15 Zakona o izboru Predsjednika Crne Gore ("Službeni list CG", br. 17/07 i 08/09), Državna izborna komisija, na sjednici od 21. aprila 2013. godine, utvrdila je  

KONAČNE REZULTATE

IZBORA ZA PREDSJEDNIKA CRNE GORE


RJEŠENJA PO PRIGOVORIMA

Rješenje broj 387/2 od 15.04.2013 godine Goran Danilović, šef izbornog štaba nezavisnog kandidata za Predsjednika Crne Gore Miodraga Lekića, podnio je Državnoj izbornoj komisiji 14.04. 2013. godine Prigovor protiv Rješenja IKGG –Podgorica br: 160/13-219, 161/13-192, 163/13-193, 164/13-194, 165/13-195, 166/13-196, 167/13-197, 168/13-198, 169/13-199, 170/13-200, 171/13-201, 172/13-202, 173/13-203, 174/13-204, 175/13-205, 176/13-206, 177/13-207, 178/13-208, 179/13-209, 180/13-210, 181/13-211, 182/13-212, 183/13-213, 184/13-214, 185/13-215, 186/13-216, 162/13-218, 187/13-217, 122/13 OIK Bijelo Polje, 64 OIK Berane, 45/13 OIK Kolašin, 01/165 OIK Mojkovac, 46/13 OIK Kolašin, 02-100/1-2013 OIK Ulcinj, 92/2 OIK Bar, 104/1 OIK Budva, 02-606/54-1 OIK Kotor, 02-606/55-1 OIK Kotor, 72 OIK Nikšić, 02-606/53-1 OIK Kotor, 01-014/13-31/1 OIK Cetinje, 45 OIK Plav, 258 OIK Rožaje od 11.04. 2013. godine.

Rješenje broj 388/2 od 15.04.2013 godine Goran Danilović, šef izbornog štaba nezavisnog kandidata za Predsjednika Crne Gore Miodraga Lekića, podnio je Državnoj izbornoj komisiji 14.04. 2013. godine Prigovor protiv rješenja Izborne komisije Glavnog grada Podgorica, br: 160/13-219, 161/13-192, 163/13-193, 164/13-194, 165/13-195, 166/13-196, 167/13-197, 168/13-198, 169/13-199, 170/13-200, 171/13-201, 172/13-202, 173/13-203, 174/13-204, 175/13-205, 176/13-206, 177/13-207, 178/13-208, 179/13-209, 180/13-210, 181/13-211, 182/13-212, 183/13-213, 184/13-214, 185/13-215, 186/13-216, 162/13-218, 187/13-217, zbog bitne povrede biračkih prava; bitne povrede izbornog postupka; netačno utvrđenih rezultata glasanja; bitne povrede Pravila o radu biračkih odbora, bitne povrede Pravila glasanja putem pisma i zbog radnji i propusta u radu Izborne komisije Glavnog grada.

Rješenje broj 389/2 od 15.04.2013 godine Goran Danilović, šef izbornog štaba nezavisnog kandidata za Predsjednika Crne Gore Miodraga Lekića, podnio je Državnoj izbornoj komisiji 14.04. 2013. godine Prigovor protiv Rješenja Opštinske izborne komisije Nikšić broj 72 od 11.04. 2013. godine, zbog bitne povrede biračkih prava; bitne povrede izbornog postupka; netačno utvrđenih rezultata glasanja; bitne povrede Pravila o radu biračkih odbora i bitne povrede Pravila glasanja putem pisma.

Rješenje broj 390/2 od 15.04.2013 godine Goran Danilović, šef izbornog štaba nezavisnog kandidata za Predsjednika Crne Gore Miodraga Lekića, podnio je Državnoj izbornoj komisiji 14.04. 2013. godine Prigovor protiv Rješenja Opštinske izborne komisije Ulcinj br. 02-100/1, od 11.04. 2013. godine, zbog bitne povrede biračkih prava; bitne povrede izbornog postupka; netačno utvrđenih rezultata glasanja; bitne povrede Pravila o radu biračkih odbora i bitne povrede Pravila glasanja putem pisma.

Rješenje broj 391/2 od 15.04.2013 godine Goran Danilović, šef izbornog štaba nezavisnog kandidata za Predsjednika Crne Gore Miodraga Lekića, podnio je Državnoj izbornoj komisiji 14.04. 2013. godine Prigovor protiv Rješenja Opštinske izborne komisije Bijelo Polje, broj 122/13 od 11. 04. 2013. godine, zbog bitne povrede biračkih prava; bitne povrede izbornog postupka; netačno utvrđenih rezultata glasanja; bitne povrede Pravila o radu biračkih odbora i bitne povrede Pravila glasanja putem pisma.

Rješenje broj 392/2 od 15.04.2013 godine Goran Danilović, šef izbornog štaba nezavisnog kandidata za Predsjednika Crne Gore Miodraga Lekića, podnio je Državnoj izbornoj komisiji 14.04. 2013. godine Prigovor protiv Rješenja Opštinske izborne komisije Budva br. 104/1, od 11.04. 2013. godine, zbog bitne povrede biračkih prava; bitne povrede izbornog postupka; netačno utvrđenih rezultata glasanja; bitne povrede Pravila o radu biračkih odbora i bitne povrede Pravila glasanja putem pisma.

Rješenje broj 393/2 od 15.04.2013 godine Goran Danilović, šef izbornog štaba nezavisnog kandidata za Predsjednika Crne Gore Miodraga Lekića, podnio je Državnoj izbornoj komisiji 14.04. 2013. godine Prigovor protiv Rješenja Opštinske izborne komisije Kolašin br. 45/13, od 11.04. 2013. godine, zbog bitne povrede biračkih prava; bitne povrede izbornog postupka; netačno utvrđenih rezultata glasanja; bitne povrede Pravila o radu biračkih odbora i bitne povrede Pravila glasanja putem pisma.

Rješenje broj 394/2 od 15.04.2013 godine Goran Danilović, šef izbornog štaba nezavisnog kandidata za Predsjednika Crne Gore Miodraga Lekića, podnio je Državnoj izbornoj komisiji 14.04. 2013. godine Prigovor protiv Rješenja Opštinske izborne komisije Kolašin br. 46/13, od 11.04. 2013. godine, zbog bitne povrede biračkih prava; bitne povrede izbornog postupka; netačno utvrđenih rezultata glasanja; bitne povrede Pravila o radu biračkih odbora i bitne povrede Pravila glasanja putem pisma.

Rješenje broj 395/2 od 15.04.2013 godine Goran Danilović, šef izbornog štaba nezavisnog kandidata za Predsjednika Crne Gore Miodraga Lekića, podnio je Državnoj izbornoj komisiji 14.04. 2013. godine Prigovor protiv Rješenja Opštinske izborne komisije Kotor br. 02-606/55-1, od 11.04. 2013. godine, zbog bitne povrede biračkih prava; bitne povrede izbornog postupka; netačno utvrđenih rezultata glasanja; bitne povrede Pravila o radu biračkih odbora i bitne povrede Pravila glasanja putem pisma.

Rješenje broj 396/2 od 15.04.2013 godine Goran Danilović, šef izbornog štaba nezavisnog kandidata za Predsjednika Crne Gore Miodraga Lekića, podnio je Državnoj izbornoj komisiji 14.04. 2013. godine Prigovor protiv Rješenja Opštinske izborne komisije Kotor br. 02-606/54-1, od 11.04. 2013. godine, zbog bitne povrede biračkih prava; bitne povrede izbornog postupka; netačno utvrđenih rezultata glasanja; bitne povrede Pravila o radu biračkih odbora i bitne povrede Pravila glasanja putem pisma.

Rješenje broj 397/2 od 15.04.2013 godine Goran Danilović, šef izbornog štaba nezavisnog kandidata za Predsjednika Crne Gore Miodraga Lekića, podnio je Državnoj izbornoj komisiji 14.04. 2013. godine Prigovor protiv Rješenja Opštinske izborne komisije Kotor br. 02-606/53-1, od 11.04. 2013. godine, zbog bitne povrede biračkih prava; bitne povrede izbornog postupka; netačno utvrđenih rezultata glasanja; bitne povrede Pravila o radu biračkih odbora i bitne povrede Pravila glasanja putem pisma.

Rješenje broj 398/2 od 15.04.2013 godine Goran Danilović, šef izbornog štaba nezavisnog kandidata za Predsjednika Crne Gore Miodraga Lekića, podnio je Državnoj izbornoj komisiji 14.04. 2013. godine Prigovor protiv Rješenja Opštinske izborne komisije Mojkovac broj 01/165, od 11.04. 2013. godine, zbog bitne povrede biračkih prava; bitne povrede izbornog postupka; netačno utvrđenih rezultata glasanja; bitne povrede Pravila o radu biračkih odbora i bitne povrede Pravila glasanja putem pisma.

Rješenje broj 399/2 od 15.04.2013 godine Goran Danilović, šef izbornog štaba nezavisnog kandidata za Predsjednika Crne Gore Miodraga Lekića, podnio je Državnoj izbornoj komisiji 14.04. 2013. godine Prigovor protiv Rješenja Opštinske izborne komisije Bar br. 92/2, od 11.04. 2013. godine, zbog bitne povrede biračkih prava; bitne povrede izbornog postupka; netačno utvrđenih rezultata glasanja; bitne povrede Pravila o radu biračkih odbora i bitne povrede Pravila glasanja putem pisma.

Rješenje broj 400/2 od 15.04.2013 godine Goran Danilović, šef izbornog štaba nezavisnog kandidata za Predsjednika Crne Gore Miodraga Lekića, podnio je Državnoj izbornoj komisiji 14.04. 2013. godine Prigovor protiv Rješenja Opštinske izborne komisije Rožaje br. 258, od 11.04. 2013. godine, zbog bitne povrede biračkih prava; bitne povrede izbornog postupka; netačno utvrđenih rezultata glasanja; bitne povrede Pravila o radu biračkih odbora i bitne povrede Pravila glasanja putem pisma.

Rješenje broj 401/2 od 15.04.2013 godine Goran Danilović, šef izbornog štaba nezavisnog kandidata za Predsjednika Crne Gore Miodraga Lekića, podnio je Državnoj izbornoj komisiji 14.04. 2013. godine Prigovor protiv Rješenja Izborne komisije Prijestonice Cetinje br. 01-014/13-31/1, od 11.04. 2013. godine, zbog bitne povrede biračkih prava; bitne povrede izbornog postupka; netačno utvrđenih rezultata glasanja; bitne povrede Pravila o radu biračkih odbora i bitne povrede Pravila glasanja putem pisma.

Rješenje broj 402/2 od 15.04.2013 godine Goran Danilović, šef izbornog štaba nezavisnog kandidata za Predsjednika Crne Gore Miodraga Lekića, podnio je Državnoj izbornoj komisiji 14.04. 2013. godine Prigovor protiv Rješenja Opštinske izborne komisije Plav br. 45, od 11.04. 2013. godine, zbog bitne povrede biračkih prava; bitne povrede izbornog postupka; netačno utvrđenih rezultata glasanja; bitne povrede Pravila o radu biračkih odbora i bitne povrede Pravila glasanja putem pisma.

Rješenje broj 403/2 od 15.04.2013 godine Goran Danilović, šef izbornog štaba nezavisnog kandidata za Predsjednika Crne Gore Miodraga Lekića, podnio je Državnoj izbornoj komisiji 14.04. 2013. godine Prigovor protiv Rješenja Opštinske izborne komisije Berane br 64, od 11.04. 2013. godine, zbog bitne povrede biračkih prava; bitne povrede izbornog postupka; netačno utvrđenih rezultata glasanja; bitne povrede Pravila o radu biračkih odbora i bitne povrede Pravila glasanja putem pisma.

Rješenje broj 413/2 od 16.04.2013 godine Birač Martin Dragišić iz Bara podnio je, dana 16.04. 2013. godine, preporučenom poštanskom pošiljkom, Državnoj izbornoj komisiji Prigovor na Rješenje Opštinske izborne komisije Bar, broj 89/2 od 09. 04. 2013. godine.


S A O P Š T E N J E

 Državna izborna komisija je na 23. sjednici održanoj dana 15.04.2013.godine razmatrala prigovore izbornog štaba nezavisnog kandidata za Predsjedika Crne Gore Miodraga Lekića, na rješenje Izborne komisija Glavnog Grada Podgorice, Izborne komisije Prijestonice Cetinje, te opštinskih izbornih  komisija Nikšića, Ulcinja, Bijelog Polja, Budve, Kolašina, Kotora, Mojkovca, Bara, Rožaja, Plava i Berana.

Ukupno je uloženo 17 prigovora  i to na 28 rješenja Izborne komisije glavnog grada Podgorice, 2 rješenja OIK Kolašin, 3 rješenja OIK Kotor, po jedno rješenje Izborne komisije Prijestonice Cetinje i opštinskih izbornih komisija Nikšić, Ulcinj, Bijelo Polje, Budva, Mojkovac, Bar, Rožaje, Plav i Berane.

Državna izborna komisija je odbila 16 prigovora, a jedan odbacila kao nedozvoljen.

Komisija je odbacila prigovor na rješenje Izborne komisije Glavnog Grada o poništenju rezultata izbora na biračkom mjestu 117, 117 A i 126 u Podgorici, tako da će se izbori ponoviti na ovim biračkim mjestima.

 Državna izborna komisija


 

RJEŠENJA PO PRIGOVORIMA

Rješenje broj 384/2 od 12.04.2013 godine Birači Vujović Veliša, Vujović Vukosava, Vujović Maša, Radinović Đina i Radinović Velimir iz sela Grbavi - Podgorica, podnijeli su 12.04. 2013. godine u 12,40 časova prigovor Državnoj izbornoj komisiji, protiv Rješenja Izborne komisije Glavnog grada Podgorica, broj 155/13 od 10. 04. 2013. godine.

Rješenje broj 382/2 od 12.04.2013 godine  (Birači: Božidar Savović, Branislav Savović, Miljuša Savović, Draginja Vulević i Bogić Vulević  iz sela Dučić – Kuči, Podgorica, podnijeli su 12.04. 2013. godine u 12,40 časova prigovor Državnoj izbornoj komisiji, protiv Rješenja Izborne komisije Glavnog grada Podgorica, broj 156/13 od 10. 04. 2013. godine).

Rješenje broj 342/3 od 07.04.2013 godine Birač Božidarka Radonjić iz Šavnika, podnijela je 07.04. 2013. godine u 18,00 časova prigovor (u kome nije dostavljen JMBG ili br. lične karte) Državnoj izbornoj komisiji, protiv Rješenja OIK Šavnik, broj 01-59 od 07. 04. 2013. godine kojim je odbijen prigovor na radnju biračkog odbora za biračko mjesto broj 1 – Sala SO Šavnik.

Rješenje broj 340/3 od 07.04.2013 godine Birač Jelena Radulović iz Bara JMBG xxxxxxxxxxxxx, podnijela je 07.04. 2013. godine u 18,00 časova prigovor Državnoj izbornoj komisiji, protiv Rješenja OIK Bar, broj 81/2 od 07. 04. 2013. godine kojim je odbijen prigovor na radnju biračkog odbora za biračko mjesto broj 52 – Gimnazija “Niko Rolović” u Baru.

Rješenje broj 339/3 od 07.04.2013 godine  Birač Milena Damjanović iz Bara JMBG xxxxxxxxxxxxx, podnijela je 07.04. 2013. godine u 18,00 časova prigovor Državnoj izbornoj komisiji, protiv Rješenja OIK Bar, broj 80/2 od 07. 04. 2013. godine kojim je odbijen prigovor na radnju biračkog odbora za biračko mjesto 54 – OŠ “Jugoslavija” u Baru.


11.04.2013. 

S A O P Š T E NJ E

  Danas je u Državnoj izbornoj komisiji održan sastanak sa  ambasadorom Borisom Frlecom, šefom Ograničene posmatračke misije OEBS/ODIHR za posmatranje izbora za Predsjednika Crne Gore, sa saradnicima.

Članovi Misije su upoznati sa tokom izbornog procesa, posebno postupkom zaštite biračkog prava, da teku rokovi za podnošenje prigovora opštinskim izbornim komisijama i odlučivanja opštinskih izbornih komisija po tim prigovorima. 

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA


08.04.2013. 

PRIVREMENI REZULTATI IZBORA ZA PREDSJEDNIKA CRNE GORE

Privremeni rezultati za Predsjednika Crne Gore po biračkim mjestima


08.04.2013. 

S A O P Š T E NJ E

 Državna izborna komisija će održati PRESS konferenciju u 18:30 sati na kojoj će saopštiti PRIVREMENE REZULTATE IZBORA ZA PREDSJEDNIKA CRNE GORE održanih 7. aprila 2013. godine u PLAVOJ SALI Skupštine Crne Gore.

 DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA


08.04.2013 godine

SJEDNICA DRŽAVNE IZBORNE KOMISIJE POČELA U 17 h.


07.04.2013

IZBORNI  DAN

 

- Izlaznost po opštinama do 17 h (pdf)

- Izlaznost po opštinama do 12 h (pdf)

- Izlaznost po opštinama do 9 h (pdf)

 

07.04.2013

- Zahtjev za mišljenje Izborne komisije Glavnog grada - Podgorica

Crna Gora

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

Broj 336 

Podgorica, 07.04. 2013. godine

 

 

  

SVIM OPŠTINSKIM IZBORNIM KOMISIJAMA

 

Na osnovu člana 32 stav 1 tačka 2 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 5/98, 17/98, 14/00, 18/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06 i “Službeni list CG”, broj 46/11), Državna izborna komisija, na sjednici održanoj 07. aprila 2013. godine, usvojila je

  

M I Š LJ E NJ E

                  

        Glasanju putem pisma, pored dva zamjenika člana biračkog odbora, koji kao povjerenici biračkog odbora za glasanje putem pisma mogu prisustvovati i opunomoćeni predstavnici kandidata za Predsjednika Crne Gore u biračkom odboru, odnosno njihovi zamjenici.

          Opunomoćenim predstavnicima ne pripada naknada opredijeljena za glasanje putem pisma.

                                                 

                                                                                   PREDSJEDNIK

                                                                                      Ivan Kalezić


06. 04. 2013.  

S A O P Š T E NJ E 

Državna izborna komisija obavještava birače da će se, shodno članu 70 Zakona o izboru odbornika i poslanika, a u vezi člana 9 Zakona o izboru Predsjednika Crne Gore, biračka mjesta na izborima za Predsjednika Crne Gore zakazanim 7. aprila 2013. godine otvoriti dana 7. aprila 2013. godine u 7,00 časova, a zatvoriti istog dana u 20,00 časova.

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA


05.04.2013.

 

S A O P Š T E NJ E

 

 

Državna izborna komisija će, na dan održavanja izbora za Predsjednika Crne Gore, dana 07. aprila 2013. godine, održati četiri press konferencije u Plavoj sali (zgrada Skupštine Crne Gore) u sljedećim terminima:

-     I u 10,00 časova

-     II u 13,00 časova,

-     III u 18,00 časova,

-     IV u 21,30 časova.

Za medijsko praćenje PRESS konferencije neophodno je izvršiti akreditaciju na fax +38220245125 ili na e-mail press@skupstina.me.

 

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA


Crna Gora

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

Broj 331  

Podgorica, 05.04. 2013. godine

  

OPŠTINSKA IZBORNA KOMISIJA

 

1.U skladu sa članom 9 Zakona o izboru Predsjednika Crne Gore („Službeni list CG“, broj 17/08 i 8/09) i člana 32 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 5/98, 17/98, 14/00, 18/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06 i “Službeni list CG”, broj 46/11), Državna izborna komisija vam ukazuje na obavezu da, na dan izbora 7. aprila 2013. godine, informišete Komisiju o sljedećem:

 

1)   da li su sva biračka mjesta otvorena u 7 sati i da li su svi članovi biračkih odbora na biračkim mjestima. Ovu informaciju dostaviti do 8 sati;

2)   O izlaznosti birača da nas informišete:  

-      do 9 sati

-      do 12 sati

-      do 17 sati i

-      do 20,30 sati.

 

Najefikasniji način je na osnovu serijskih brojeva na kontrolnim kuponima;

3)   O svim nepravilnostima i eventualnim prekidima rada biračkih odbora, odmah nakon saznanja, odnosno tim povodom donijetim odlukama,

4)   Da li su sva biračka mjesta zatvorena u 20 sati i da li je na nekom biračkom mejstu produženo vrijeme glasanja i za koliko vremena.

 

2. Informacije dostavite na fax 020 404-582 ili telefon 020 242-523.

 

SEKRETAR

 Milisav Ćorić


05.04. 2013.

S A O P Š T E NJ E 

 

Birača niko ne može primorati niti od njega zahtijevati da saopšti za koga je glasao, niti je dužan da da odgovor na postavljeno pitanje, ako ne želi. 

Nakon završenog glasanja može se vršiti ispitivanje javnog mjenja u vezi sa glasanjem kod birača koji su saglasni sa tim.

Anketiranje se ne može vršiti u zgradi u kojoj se glasa i njenom dvorištu, odnosno na udaljenosti manjoj od 50 metara od biračkog mjesta.

  

 DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA


              Crna Gora

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

Broj  330

Podgorica, 05.04. 2013. godine

 

 

OPŠTINSKA IZBORNA KOMISIJA

 

Na osnovu člana 9 Zakona o izboru Predsjednika Crne Gore („Službeni list CG“, broj 17/08 i 8/09) i člana 32 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 5/98, 17/98, 14/00, 18/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06 i “Službeni list CG”, broj 46/11),  a u cilju obezbjeđivanja tajnosti glasanja na biračkim mjestima, Državna izborna komisija daje  

 

P R E P O R U K U

organima za sprovođenje izbora

 

Na biračkim mjestima na kojima je instaliran video nadzor, u toku izbornog dana (7. aprila 2013. godine), obezbijediti da isti bude van funkcije, isključivanjem ili prekrivanjem kamera.

                                                                                        SEKRETAR

                                                                                       Milisav Ćorić


04.04. 2013. godine

 S A O P Š T E NJ E

          Pravo na medijsko praćenje u predizbornoj kampanji izbora za Predsjednika Crne Gore,  saglasno članu 64a Zakona o izboru odbornika i poslanika, a u vezi člana 9 Zakona o izboru Predsjednika Crne Gore, prestaje dana 5. aprila 2013. godine u 24,00 časa.

    DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA


03. 04. 2013.  

S A O P Š T E NJ E

 Državna izborna komisija je dana 03. 04. 2013. godine primila predstavnike Ograničene Misije za posmatranje izbora OEBS/ODIHR na čelu sa šefom misije ambasadorom Borisom Frlecom.

Predstavnike Misije OEBS/ODIHR je interesovao tok aktivnosti priprema organa za srpovođenje izbora za predstojeće izbore za Predsjednika Crne Gore.

Predstavnici Državne izborne komisije su upoznali Misiju OEBS/ODIHR sa dosadašnjim aktivnostima u pripremi izbora i planiranim aktivnostima kojima su definisane obaveze i rokovi u organizaciji i sprovođenju izbornih radnji.     

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA


03. 04. 2013.  

 

S A O P Š T E NJ E

 

 

Državna izborna komisija je dana 03. 04. 2013. godine primila predstavnike NVO „Belarus Watch“ iz Bjelorusije, koji su akreditovani za posmatranje izbora za Predsjednika Crne Gore koji će se održati 07. aprila 2013. godine.

 Predstavnici Državne izborne komisije su upoznali akreditovane posmatrače sa zakonskom regulativom i tokom priprema za izbore za Predsjednika Crne Gore, kojom prilikom su im uručena i službena ovlašćenja za praćenje izbora.   

  

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA


Na osnovu člana 32 stav 1 tačka 2, Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 5/98, 17/98, 14/00, 18/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06 i “Službeni list CG”, broj 46/11), Državna izborna komisija, razmatrajući zahtjeve SNP-a Crne Gore, jednog broja birača i Gorana Danilovića, u ime nezavisnog kandidata za predsjednika Crne Gore Miorada Lekića, na sjednici održanoj 03.04. 2013. godine, usvojila je

  

M I Š LJ E NJ E

u vezi sa primjenom člana 80 Zakona o izboru odbornika i poslanika

 

Birač u ostvarivanju biračkog prava identitet dokazuje dokumentima iz člana 80 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 5/98, 17/98, 14/00, 18/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06 i “Službeni list CG”, broj 46/11), a lična karta mora biti izdata u skladu sa Zakonom o ličnoj karti (“Službeni list Crne Gore”, br. 12/07, 73/10, 28/11 i 50/12), te se sa ličnom kartom kojoj je, u smislu ovog zakona, prestala važnost ne može ostvariti biračko pravo.

Istovremeno ukazujemo da je Skupština Crne Gore organ koji je nadležan za donošenje Zakona o ličnoj karti i koji, eventualnim izmjenama ovog zakona, može produžiti rok važenja ličnim kartama kojima je istekla upotreba.

 

Broj 316

Podgorica, 03. aprila 2013. godine

 

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

  

                                                                                              PREDSJEDNIK

                                                                                                   Ivan Kalezić


Crna Gora

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

Broj 282/7 

Podgorica, 31.03.2013. godine

  

            Na osnovu čl. 32 i 109 Zakona o izboru odbornika i poslanika (″Službeni list RCG″, br. 4/98, 17/98, 14/00, 18/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06 i ″Službeni list CG″, broj 46/11), Državna izborna komisija, odlučujući o prigovoru Demokratskog fronta Miodrag Lekić Budva, broj 21/13 od 30.03.2013. godine, protiv Rješenja o izmjeni Rješenja o utvrđivanju predstavnika političkih partija u stalni sastav biračkih odbora na izborima za predsjednika Crne Gore, Opštinske izborne komisije Budva, broj 41 od 29.03.2013. godine, na sjednici održanoj 31. marta 2013. godine, u 11 sati, donijela je

 

R J E Š E NJ E

 

            1. Usvaja se Prigovor Demokratskog fronta Miodrag Lekić Budva, podnesen protiv Rješenja o izmjeni Rješenja o utvrđivanju predstavnika političkih partija u stalni sastav biračkih odbora na izborima za predsjednika Crne Gore, broj 41 od 29.03.2013. godine, koje je donijela Opštinska izborna komisija Budva i poništava se rješenje Opštinske izborne komisije Budva.

 

O b r a z l o ž e nj e

 

Demokratski front Miodrag Lekić Budva, podnio je 30.03.2013. godine, u 12 sati i 38 minuta, Državnoj izbornoj komisiji prigovor na Rješenje Opštinske izborne komisije Budva, broj 41 od 29.03.2013. godine, kojim se u Rješenju o utvrđivanju predstavnika političkih partija u stalni sastav biračkih odbora na izborima za predsjednika Crne Gore, broj 28 od 18.03.2013. godine, tačka 2 u stavu 1 mijenja i glasi  ″2. Socijalistička narodna partija Crne Gore po 1 (jedan) član″.

 

U prigovoru se ističe da je Opštinska izborna komisija Budva, 18.03.2013. godine, donijela Rješenje o imenovanju biračkih odbora u stalnom sastavu za izbor predsjednika Crne Gore i istoga dana obavijestila podnosioca prigovora da je u obavezi da najkasnije do 22. marta 2013. godine, dostavi imena kandidata za predsjednike i članove, odnosno zamjenike predsjednika  i članove biračkih odbora, na biračkim mjestima utvrđenim Rješenjem o određivanju biračkih mjesta za izbore koji će se održati 7. aprila 2013. godine, da je nakon konačnosti navedenog rješenja, suprotno zakonu, izvršila njegove izmjene, te predlaže da Državna izborna komisija poništi osporeno rješenje.

 

 Državna izborna komisija je, nakon razmatranja navoda iz prigovora, osporenog rješenja i Rješenja o utvrđivanju predstavnika političkih partija u stalni sastav biračkih odbora na izborima za predsjednika Crne Gore, Opštinske izborne komisije Budva, utvrdila da je Opštinska izborna komisija Budva donijela Rješenje o utvrđivanju predstavnika političkih partija u stalni sastav biračkih odbora na izborima za predsjednika Crne Gore, 18. marta 2013. godine, u roku propisanom odredbom člana 35 a stav 1 Zakona o izboru odbornika i poslanika.

 

S obzirom, da u smislu odredbe člana 35 a stav 3 Zakona o izboru odbornika i poslanika, nijedna politička partija nije podnijela prigovor na navedeno rješenje, to rješenje je postalo konačno.

 

Nasuprot tome, Opštinska izborna komisija Budva 29.03.2013. godine, donijela je osporeno rješenje, kojim je izmijenila stalni sastav biračkih odbora. Na taj način Opštinska izborna komisija Budva je prekoračila svoja ovlašćenja i povrijedila zakon (član 35 a stav 1), zbog čega su se stekli uslovi da Državna izborna komisija poništi osporeno rješenje.

 

            Na osnovu iznijetih razloga, riješeno je kao u izreci.

 

ZAMJENIK PREDSJEDNIKA

       Slavka Maraš            


Crna Gora

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

Broj 303/2  

Podgorica, 31.03. 2013. godine

  

Na osnovu člana 111g stav 4 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Sl. list RCG”, br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i 56/06 i „Službeni list CG“, broj 46/11) i akta Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija br. 07/3-2/6-26, od 31.03. 2013. godine, Državna izborna komisija, izdaje

 

SLUŽBENO OVLAŠĆENJE

za posmatranje izbora, koji će se održati 07. aprila 2013. godine 

 

1. Ovlašćuju se predstavnici Asocijacije nevladinih organizacija „GOLOS“ iz Rusije za posmatranje izbora, koji će se održati 07. aprila 2013. godine.

2. Predstavnici  Asocijacije nevladinih organizacija „GOLOS“ iz Rusije koji će posmatrati izbore su:

 

1.    Rozanova Olga – Rusija

2.    Strogin Stepan - Rusija

  

            3. Period posmatranja teče od dana izdavanja ovog ovlašćenja i završava se zaključno sa objavljivanjem konačnih rezultata izbora.

4. Državna izborna komisija izdaje predstavnicima posmatrača identifikacionu karticu koju su dužni da nose na vidnom mjestu.

5. Ovo službeno ovlašćenje dostaviće se opštinskim izbornim komisijama, koje su dužne obavijestiti biračke odbore.

  

                                                                                              SEKRETAR

                                                                                  Milisav Ćorić


Crna Gora

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

Broj 203/4  

Podgorica, 31.03. 2013. godine

 

Na osnovu člana 111g stav 4 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Sl. list RCG”, br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i 56/06 i „Službeni list CG“, broj 46/11) i akta Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija br. 07/3-2/6-27, od 31.03. 2013. godine, Državna izborna komisija, izdaje

  

SLUŽBENO OVLAŠĆENJE

za posmatranje izbora, koji će se održati 07. aprila 2013. godine 

  

1. Ovlašćuju se asistenti i prevodioci predstavnika NVO „Belarus Watch“ iz Bjelorusije za posmatranje izbora, koji će se održati 07. aprila 2013. godine.

2. Predstavnici  (asistenti i prevodioci) NVO „Belarus Watch“ iz Bjelorusije koji će posmatrati izbore su:

 

1.    Kilibarda Jelena

2.    Milović Boško

3.    Mirjačić Marija

4.    Vukotić Jovan

5.     Krivokapić Milivoje

6.    Kilibarda Mirko

7.    Radosavović Miloš

8.    Kosović Andrija

9.    Brkuljan Jovan

10. Tomić Nikola

11. Mitrović Ognjen

12. Kecojević Biljana

13. Krković Milena  

 

            3. Period posmatranja teče od dana izdavanja ovog ovlašćenja i završava se zaključno sa objavljivanjem konačnih rezultata izbora.

4. Državna izborna komisija izdaje predstavnicima posmatrača identifikacionu karticu koju su dužni da nose na vidnom mjestu.

5. Ovo službeno ovlašćenje dostaviće se opštinskim izbornim komisijama, koje su dužne obavijestiti biračke odbore.

  

                                                                                              SEKRETAR

                                                                                 Milisav Ćorić


Na osnovu člana 9 Zakona o izboru Predsjednika Crne Gore ("Službeni list CG", br. 17/07 i 8/09) i člana 74 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 5/98, 17/98, 14/00, 18/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06 i “Službeni list CG”, broj 46/11), Državna izborna komisija, na sjednici održanoj 29. marta 2013. godine, donijela je

O D L U K U

o broju glasačkih listića i broju rezervnih listića za sprovođenje izbora za Predsjednika Crne Gore, koji će se održati 7. april 2013. godine


Na osnovu člana 13 stav 2 Zakona o biračkim spiskovima („Službeni list CG“, broj 40/08) Državna izborna komisija

O B J A V LJ U J E

broj birača u Crnoj Gori, po jedinicama lokalne samouprave i po biračkim mjestima

I Za izbore za Predsjednika Crne Gore koji će se održati 07. aprila 2013. godine, u Centralni birački spisak ukupno je upisano 511.405 birača.


29.03. 2013. 

S A O P Š T E NJ E

Državna izborna komisija je donijela Odluku o broju glasačkih listića i broju rezervnih listića za sprovođenje izbora za Predsjednika Crne Gore, koji će se održati  7. aprila 2013. godine.

Štampanje glasačkih listića će se obaviti u Štampariji „Obod“ Cetinje u subotu 30.03. 2013. godine.

Pripreme za štampanje glasačkih listića za sprovođenje izbora za Predsjednika Crne Gore počeće istog dana u 07,00 časova.

Mediji zainteresovani za praćenje štampanja glasačkih listića, radi dobijanja ovlašćenja, mogu svoje prijave dostaviti Državnoj izbornoj komisiji na e-mail adresu komisija@dik.co.me do petka 29.03. 2013. godine do 17 časova.


Crna Gora

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

Broj 239/2

Podgorica, 28.03. 2013. godine

 

 

SLUŽBENA ZABILJEŠKA

  

          Dana 28.03. 2013. godine sa početkom u 14,00 časova, Državna izborna komisija je održala sastanak sa predsjednicima i sekretarima opštinskih izbornih komisija na kojem su informisani o preduzetim i predstojećim aktivnostima na sprovođenju izbora za Predsjednika Crne Gore, koji će se održati 07. aprila 2013. godine.

          Sastanku je prisustvovao i predstavnik Ograničene misije za posmatranje izbora OEBS/ODIHR. 

                                                                                                PREDSJEDNIK

                                                                                                  Ivan Kalezić


Crna Gora

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

Broj 244/2  

Podgorica, 27.03. 2013. godine

 

Na osnovu člana 111g stav 4 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Sl. list RCG”, br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i 56/06 i „Službeni list CG“, broj 46/11) i akta Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija br. 07/3-2/6-20, od 26.03. 2013. godine, Državna izborna komisija, izdaje

 

SLUŽBENO OVLAŠĆENJE

za posmatranje izbora, koji će se održati 07. aprila 2013. godine 

  

1. Ovlašćuju se predstavnici ograničene misije OSCE/ODIHR (asistenti i prevodioci) za posmatranje predsjedničkih izbora, koji će se održati 07. aprila 2013. godine.

2. Predstavnici OSCE/ODIHR ograničene misije (asistenti i prevodioci) koji će posmatrati izbore su:

 

1.    Irena Radunović

2.    Dragana Dautović

3.    Krsto Gracun

4.    Boško Nenezić

5.    Svetlana Doljanica

6.    Jelena Obradović

7.    Iva Llakić

8.    Tatjana Kujović

9.    Ivona Dabetić-Jovović

10. Sanja Pepić

11. Sandra Smolović

12. Đorđe Dasic

13. Milica Rajković

14. Nina Ivanović

15. Ana Tonić

16. Filip Kalezić

17. Jelena Pavićević

           

      3. Period posmatranja teče od dana izdavanja ovog ovlašćenja i završava se zaključno sa objavljivanjem konačnih rezultata izbora.

4. Državna izborna komisija izdaje predstavnicima posmatrača identifikacionu karticu koju su dužni da nose na vidnom mjestu.

5. Ovo službeno ovlašćenje dostaviće se opštinskim izbornim komisijama, koje su dužne obavijestiti biračke odbore.

  

                                                                                              SEKRETAR

                                                                                 Milisav Ćorić


Crna Gora

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

Broj 239

Podgorica, 26.03. 2013. godine

 

 

OPŠTINSKA IZBORNA KOMISIJA

-      predsjedniku  -

 

PREDMET: Poziv za sastanak

 

          Dana 28. marta 2013. godine sa početkom u 14 časova u Plavoj Sali Skupštine Crne Gore, Državna izborna komisija organizuje sastanak sa predsjednicima opštinskih izbornih komisija u cilju priprema i organizacije izbora za Predsjednika Crne Gore koji će se održati 7. aprila 2013. godine.

          Ukoliko nijeste u mogućnosti da lično prisustvujete, neophodno je prisustvo sekretara OIK ili lica koje vi odredite.

 

                                                                                     PREDSJEDNIK

                                                                                          Ivan Kalezić


Crna Gora

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

Broj 233/2  

Podgorica, 25.03. 2013. godine

  

Na osnovu člana 111g stav 4 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Sl. list RCG”, br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i 56/06 i „Službeni list CG“, broj 46/11) i akta Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija br. 07/3-2/6-18, od 25.03. 2013. godine, Državna izborna komisija, izdaje

 

 

SLUŽBENO OVLAŠĆENJE

za posmatranje izbora, koji će se održati 07. aprila 2013. godine 

 

1. Ovlašćuju se predstavnici OSCE/ODIHR za posmatranje izbora, koji će se održati 07. aprila 2013. godine.

2. Predstavnici  OSCE/ODIHR koji će posmatrati izbore su:

 

1.    Beatrice Martin-Rozumilowicz  - SAD

2.    Thomas Charles Rymer – Kanada

3.    Tamara Otiashvili  - Gruzija

4.    Malgorzata Anna Falęcka – Poljska

           

      3. Period posmatranja teče od dana izdavanja ovog ovlašćenja i završava se zaključno sa objavljivanjem konačnih rezultata izbora.

4. Državna izborna komisija izdaje predstavnicima posmatrača identifikacionu karticu koju su dužni da nose na vidnom mjestu.

5. Ovo službeno ovlašćenje dostaviće se opštinskim izbornim komisijama, koje su dužne obavijestiti biračke odbore.

 

 

                                                                                              SEKRETAR

                                                                                 Milisav Ćorić


Crna Gora

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

Broj 231/2  

Podgorica, 25.03. 2013. godine

  

Na osnovu člana 111g stav 4 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Sl. list RCG”, br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i 56/06 i „Službeni list CG“, broj 46/11) i akta Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija br. 07/3-2/6-16, od 25.03. 2013. godine, Državna izborna komisija, izdaje

 

SLUŽBENO OVLAŠĆENJE

za posmatranje izbora, koji će se održati 07. aprila 2013. godine 

  

1. Ovlašćuju se predstavnici Komiteta za otvorenu demokratiju (COD) za posmatranje izbora, koji će se održati 07. aprila 2013. godine.

2. Predstavnici  Komiteta za otvorenu demokratiju (COD) koji će posmatrati izbore su:

 

 

1.    Herbert Brian Mefford  USA

2.    Michael H.Getto  USA

3.    Kenneth Evan Bricker USA  

4.    Brian Thomas Lee USA


            3. Period posmatranja teče od dana izdavanja ovog ovlašćenja i završava se zaključno sa objavljivanjem konačnih rezultata izbora.

4. Državna izborna komisija izdaje predstavnicima posmatrača identifikacionu karticu koju su dužni da nose na vidnom mjestu.

5. Ovo službeno ovlašćenje dostaviće se opštinskim izbornim komisijama, koje su dužne obavijestiti biračke odbore.

 

 

                                                                                              SEKRETAR

                                                                                 Milisav Ćorić


Crna Gora

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

Broj 230/2  

Podgorica, 25.03. 2013. godine

 

 Na osnovu člana 111g stav 4 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Sl. list RCG”, br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i 56/06 i „Službeni list CG“, broj 46/11) i akta Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija br. 07/3-2/6-15, od 25.03. 2013. godine, Državna izborna komisija, izdaje

 

SLUŽBENO OVLAŠĆENJE

za posmatranje izbora, koji će se održati 07. aprila 2013. godine

 

1. Ovlašćuju se predstavnici Kosovske delegacije posmatrača za posmatranje izbora, koji će se održati 07. aprila 2013. godine.

2. Predstavnici  Kosovske delegacije posmatrača koji će posmatrati izbore su:

 

1.    Daka Valdete

2.    Maloku Fadil

3.    Ljatiti Bajram

4.    Zdravkovic Goran

5.    Ibrahimi Blerim

6.    Spat Ercan

7.    Meha Miradije

8.    Spahiu Kresihnik

9.    Mezraja Artan

10.  Xhema Betim

11.  Vata Gezim

12.  Bernhard Manfred  

 

            3. Period posmatranja teče od dana izdavanja ovog ovlašćenja i završava se zaključno sa objavljivanjem konačnih rezultata izbora.

4. Državna izborna komisija izdaje predstavnicima posmatrača identifikacionu karticu koju su dužni da nose na vidnom mjestu.

5. Ovo službeno ovlašćenje dostaviće se opštinskim izbornim komisijama, koje su dužne obavijestiti biračke odbore.

 

 

                                                                                              SEKRETAR

                                                                                 Milisav Ćorić

 


Crna Gora

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

Broj 222/2  

Podgorica, 13.03. 2013. godine

 

 

Na osnovu člana 111g stav 4 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Sl. list RCG”, br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i 56/06 i „Službeni list CG“, broj 46/11) i akta Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija br. 07/3-2/6-14, od 21.03. 2013. godine, Državna izborna komisija, izdaje

 

SLUŽBENO OVLAŠĆENJE

za posmatranje izbora, koji će se održati 7.aprila 2013. godine

 

1. Ovlašćuju se predstavnici Posmatračke misije PSSE (Parlamentarna skupština Savjeta Evrope) za posmatranje izbora, koji će se održati 7. aprila 2013. godine.

2. Predstavnici  Posmatračke misije PSSE koji će posmatrati izbore su:

 

1. Roman Jakic - Slovenija

2. Peter Paczolay – Hungary

3. Gael Martin-Micallef

     3. Period posmatranja teče od dana izdavanja ovog ovlašćenja i završava se zaključno sa objavljivanjem konačnih rezultata izbora.

4. Državna izborna komisija izdaje predstavnicima posmatrača identifikacionu karticu koju su dužni da nose na vidnom mjestu.

5. Ovo službeno ovlašćenje dostaviće se opštinskim izbornim komisijama, koje su dužne obavijestiti biračke odbore.

  

                                                                                              SEKRETAR

                                                                                 Milisav Ćorić

 


Crna Gora

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

Broj 203/2  

Podgorica, 19.03. 2013. godine

 

 

Na osnovu člana 111g stav 4 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Sl. list RCG”, br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i 56/06 i „Službeni list CG“, broj 46/11) i akta Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija br. 07/3-2/6-13, od 18.03. 2013. godine, Državna izborna komisija, izdaje

 

 

SLUŽBENO OVLAŠĆENJE

za posmatranje izbora, koji će se održati 07. aprila 2013. godine

 

1. Ovlašćuju se predstavnici NVO „Belarus Watch“ iz Bjelorusije za posmatranje izbora, koji će se održati 07. aprila 2013. godine.

2. Predstavnici  NVO „Belarus Watch“ iz Bjelorusije koji će posmatrati izbore su:

 

1.    Bialko Vasil        

2.    Biarezinchuk Yelizaveta

3.    Bobryk Karyna

4.    Brodik Palina

5.    Herachynskaya Volha

6.    Herasimenka Aliaksandr

7.    Hlotau Dzmitry

8.    Kachura Yuliya

9.    Kazlou Aliaksandr

10.  Klimus Tatsiana

11. Kovalyova Yelena

12. Kurylenka Sviatlana

13. Lahvinets Aliaksandr

14. Liashkovich Yana

15. Lutskaya Tamara

16. Marchuk Aliaksei

17. Matchanka Anastasiya

18. Matsiushchank Mikita

19. Mazurkevcih Veranika

20. Muryhina Yuliya

21. Novikava Lizaveta

22. Petravets Ilia

23. Pishch Alena

24. Piskur Yauheniya

25. Radniankou Anton

26. Ramashkevich Katsiaryna

27. Sliaptsova Maryia

28. Stsiazhko Maryia

29. Tkachyov Constantine

30. Trafimchuk Dzmitry

31. Tsiareshchank Natallia

32. Yahorava Hanna

33. Zayats Aliaksandr

 

            3. Period posmatranja teče od dana izdavanja ovog ovlašćenja i završava se zaključno sa objavljivanjem konačnih rezultata izbora.

4. Državna izborna komisija izdaje predstavnicima posmatrača identifikacionu karticu koju su dužni da nose na vidnom mjestu.

5. Ovo službeno ovlašćenje dostaviće se opštinskim izbornim komisijama, koje su dužne obavijestiti biračke odbore.

 

 

                                                                                              SEKRETAR

                                                                                 Milisav Ćorić

 


Crna Gora

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

 Broj 190/2  

Podgorica, 13.03. 2013. godine

 

 

Na osnovu člana 111g stav 4 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Sl. list RCG”, br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i 56/06 i „Službeni list CG“, broj 46/11) i akta Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija br. 07/4-10/8-8, od 13.03. 2013. godine, Državna izborna komisija, izdaje

 

 

 

SLUŽBENO OVLAŠĆENJE

za posmatranje izbora, koji će se održati 7.aprila 2013. godine 

 

 

1. Ovlašćuju se predstavnici Posmatračke misije PSSE (Parlamentarna skupština Savjeta Evrope) za posmatranje izbora, koji će se održati 7. aprila 2013. godine.

2. Predstavnici  Posmatračke misije PSSE koji će posmatrati izbore su:

 

1. Egidijus Vareikis - Lithuania

2. Jean Marie Bockel  – France

3. Ismeta Dervoz  - Bosna i Hercegovina

4. Mr Saban Disl – Turkey               

5. Terence Flanagan – Ireland           

6. Mladen Ivanić – Bosna i Hercegovina

7. Jan Kažmierczek – Poland  

8. Borjana Krišto – Bosna i Hercegovina  

9. Marietta de Pourbaix-Lundin – Sweden

10. Yves Pozzo di Borgo   - France

11. Cezar Florin Preda  - Romania

12. Senad Šepić – Bosna i Hercegovina

13. Indrek Saar  – Estonia

14. Andreas Gross - Switzerland

15. Joe Benton – United Kingdom

16. Margus Hanson  – Estonia

17. Antti Kaikkonen- Finland

18. Tinatin Khidasheli – Georgia

19. Christopher Chope – United Kingdom

20. Grigore Petrenco – Moldova

21. Alessandro Rossi – San Marino

22. Nursuna Memecan – Turkey

23. Kimmo Sasi  - Finland

24. Chemavon Chahbazian  

25. Daniele Gastl, assistant

 

      3. Period posmatranja teče od dana izdavanja ovog ovlašćenja i završava se zaključno sa objavljivanjem konačnih rezultata izbora.

4. Državna izborna komisija izdaje predstavnicima posmatrača identifikacionu karticu koju su dužni da nose na vidnom mjestu.

5. Ovo službeno ovlašćenje dostaviće se opštinskim izbornim komisijama, koje su dužne obavijestiti biračke odbore.

 

 

                                                                                              SEKRETAR

                                                                                 Milisav Ćorić


            Crna Gora

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

             Broj  129

Podgorica, 22.02. 2013. godine

 

 

            Na osnovu člana 9 Zakona o izboru Predsjednika Crne Gore („Službeni list Crne Gore“ br. 17/07 i 8/09) i člana 112 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG",br. 4/98,17/98, 14/2000, 9/2001, 41/02, 46/02, 48/06 i 56/06 i „Službeni list CG“, broj 46/11), Državna izborna komisija, na sjednici od 22.02. 2013. godine, donijela je

 

O D L U K U

 

o visini naknada za rad članovima opštinskih izbornih komisija i biračkih odbora

 


Na osnovu člana 3 stav 7 Zakona o finansiranju političkih partija („Službeni list CG“, br. 42/11 i 1/12), Državna izborna komisija, na sjednici održanoj 22.02. 2013. godine, donijela je  

P R A V I L A

o načinu obračunavanja i izvještavanja o nenovčanim prilozima političkim partijama


Crna Gora

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

Broj 122/8

Podgorica, 20. 03. 2013. godine

  

          Na osnovu člana 9 Zakona o izboru Predsjednika Crne Gore (“Službeni list RCG”, br.17/07 i 8/09), a u vezi člana 31 st. 3 i 4 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06 i “Službeni list CG”, broj 46/11) Državna izborna komisija na sjednici održanoj 20.marta 2013. godine, donijela je

 

Z A K LJ U Č A K

 

          1. Utvrdjuje se da je DRAŽEN MEDOJEVIĆ, član Državne izborne komisije u proširenom sastavu, kao opunomoćeni predstavnik Miodraga Lekića kandidata za Predsjednika Crne Gore.


 Crna Gora

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

 Broj 84/12

Podgorica, 20.03. 2013. godine

 

 Na osnovu člana 9 Zakona o izboru Predsjednika Crne Gore (“Službeni list RCG”, br.17/07 i 8/09), a u vezi člana 31 st. 3 i 4 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06 i “Službeni list CG”, broj 46/11) Državna izborna komisija na sjednici održanoj 20.marta 2013. godine, donijela je

  

Z A K LJ U Č A K

 

          1. Utvrdjuje se da je SLAVENKO JOVANOVIĆ, član Državne izborne komisije u proširenom sastavu, kao opunomoćeni predstavnik Filipa Vujanovića kandidata za Predsjednika Crne Gore.


Na osnovu člana 9 Zakona o izboru Predsjednika Crne Gore ("Službeni list CG", br. 17/07 i 8/09) i člana 74 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 5/98, 17/98, 14/00, 18/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06 i “Službeni list CG”, broj 46/11), Državna izborna komisija, na sjednici od 20.03. 2013. godine, donijela je  

O D L U K U

 

o obliku i izgledu glasačkih listića, načinu, mjestu i kontroli štampanja, ovjeri i distribuciji glasačkih listića za izbor Predsjednika Crne Gore koji će se održati 7. aprila 2013. godine


Na osnovu člana 7 Zakona o izboru Predsjednika Crne Gore (“Službeni list CG”, br. 17/07 i 8/09), Državna izborna komisija, na sjednici održanoj  20. marta 2013. godine, utvrdila je   

 

L  I  S  T  U

KANDIDATA ZA PREDSJEDNIKA

CRNE GORE

 

 

1. FILIP VUJANOVIĆ, kandidat Demokratske partije socijalista Crne Gore

  

2. MIODRAG LEKIĆ, nezavisni kandidat

 

Broj 215

Podgorica, 20. marta 2013. godine

  

          DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

 

   SEKRETAR                                                                       PREDSJEDNIK

   Milisav Ćorić                                                                      Ivan Kalezić


Crna Gora

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

Broj  208

Podgorica, 19.03.2013. godine

  

S A O P Š T E NJ E

         

Državna izborna komisija obavještava javnost da je, u predviđenom roku za podnošenje predloga kandidata za Predsjednika Crne Gore, odnosno do 18. marta 2013. godine do 24 časa, podnijeta i utvrđena kandidatura za Predsjednika Crne Gore Filipu Vujanoviću, kandidatu Demokratske partije socijalista Crne Gore i Miodragu Lekiću, nezavisnom kandidatu.

Redosljed na listi kandidata utvrdiće Državna izborna komisija žrijebanjem koje će se održati dana 20. marta 2013. godine u 11 časova u Plavoj Sali Skupštine Crne Gore.

  

                                                                                      PREDSJEDNIK

                                                                                         Ivan Kalezić


S A O P Š T E NJ E

  

Zakonom o biračkim spiskovima je propisano da se birački spisak zaključuje 25 dana prije dana određenog za održavanje izbora. Taj rok je istekao 12. marta u 24 sata.

Saglasno rokovima iz člana 12 Zakona o biračkim spiskovima Državna izborna komisija je na svom sajtu i u dnevnom listu „Pobjeda“ objavila ukupan broj birača u Crnoj Gori po jedinicama lokalne samouprave i po biračkim mjestima.

Ukupan broj birača u Crnoj Gori 12. marta u 24 sata je 512.715 birača.

Po zaključenju biračkog spiska, promjene u njemu mogu se vršiti samo na osnovu odluke glavnih administratora, odnosno Suda u upravnom sporu, najkasnije 10 dana prije dana određenog za održavanje izbora, tj. do 27.marta do 24 sata.

   

                                                                                      PREDSJEDNIK

                                                                                         Ivan Kalezić


Na osnovu člana 12 stav 4 Zakona o biračkim spiskovima („Službeni list CG“, broj 40/08), Državna izborna komisija

 

O B J A V LJ U J E

broj birača u Crnoj Gori, po jedinicama lokalne samouprave

 i po biračkim mjestima


Crna Gora

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

Broj 188/2  

Podgorica, 13.03. 2013. godine

 

 

Na osnovu člana 111g stav 4 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Sl. list RCG”, br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i 56/06 i „Službeni list CG“, broj 46/11) i akta Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija br. 07/3-2/6-10, od 13.03. 2013. godine, Državna izborna komisija, izdaje

  

SLUŽBENO OVLAŠĆENJE

za posmatranje izbora, koji će se održati 07. aprila 2013. godine 

  

1. Ovlašćuju se predstavnici OSCE/ODIHR za posmatranje izbora, koji će se održati 07. aprila 2013. godine.

2. Predstavnici  OSCE/ODIHR koji će posmatrati izbore su:

 


 

1.    Ambasador Boris Frlec   - Slovenija

2.    Meaghan Mc Cabe Fitzgerald  - USA

3.    Goran Petrov   - Makedonija

4.    Francine Barry – Canada

5.    Vadim Zhdanovich  - Rusija

6.    Francesca Alessandra Boggeri - Italija

7.    Robert Jacek Lech – Poljska

8.    Kyle Lynn Bowers – USA

9.    Branko Živanović – Srbija

 

            3. Period posmatranja teče od dana izdavanja ovog ovlašćenja i završava se zaključno sa objavljivanjem konačnih rezultata izbora.

4. Državna izborna komisija izdaje predstavnicima posmatrača identifikacionu karticu koju su dužni da nose na vidnom mjestu.

5. Ovo službeno ovlašćenje dostaviće se opštinskim izbornim komisijama, koje su dužne obavijestiti biračke odbore.

  

                                                                                              SEKRETAR

                                                                                 Milisav Ćorić


Crna Gora

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

Broj 154/2  

Podgorica, 05.03. 2013. godine

 

Na osnovu člana 111g stav 4 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Sl. list RCG”, br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i 56/06 i „Službeni list CG“, broj 46/11) i akta Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija br. 07/3-2/13-2, od 04.03. 2013. godine, Državna izborna komisija, izdaje

 

SLUŽBENO OVLAŠĆENJE

za posmatranje izbora, koji će se održati 07. aprila 2013. godine 

 

 

1. Ovlašćuju se predstavnici OSCE/ODIHR za posmatranje izbora, koji će se održati 07. aprila 2013. godine.

2. Predstavnici  OSCE/ODIHR koji će posmatrati izbore su:

 


 

1.    Sargsyan Edgar  - Armenia

2.    Homolkova Lenka -       Czech Rep

3.    Flindit Bo   - Denmark

4.    Oberle Rodolph – France

5.    Ollier Sylvain  - France

6.    Gmelin Eva – Germany

7.    Meyer-Bade Herbert – Germany

8.    Botnari Inga  - Moldova

9.    Kidger David – UK

10. Godfrey Daavid Philip – UK

11. Woodworth John   - USA

12. Gayle Karalenne  - USA

 

           

      3. Period posmatranja teče od dana izdavanja ovog ovlašćenja i završava se zaključno sa objavljivanjem konačnih rezultata izbora.

4. Državna izborna komisija izdaje predstavnicima posmatrača identifikacionu karticu koju su dužni da nose na vidnom mjestu.

5. Ovo službeno ovlašćenje dostaviće se opštinskim izbornim komisijama, koje su dužne obavijestiti biračke odbore.

  

                                                                                              SEKRETAR

                                                                                 Milisav Ćorić


Crna Gora

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

Broj  180

Podgorica, 12.03.2013. godine

 

 

S A O P Š T E NJ E

 

          Državna izborna komisija podsjeća i poziva političke partije da, shodno članu 27 Zakona o finansiranju političkih partija, najkasnije do 31. marta 2013. godine dostave Izvještaj o prihodima, imovini i rashodima za 2012. godinu, kao i finansijske izvještaje o imovini svih pravnih lica i privrednih društava koje su osnovale ili u kojima imaju većinski udio.

Političke partije su dužne da u citiranom roku dostave Državnoj izbornoj komisiji i Državnoj revizorskoj instituciji i Godišnji završni račun za 2012. godinu.

Izvještaji se dostavljaju u pisanoj i elektronskoj formi na obrascima koje je propisalo Ministarstvo finansija.

Nedostavljanje izvještaja povlači prekršajnu odgovornost.

 

 PREDSJEDNIK

   Ivan Kalezić


Crna Gora

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

Broj 141

Podgorica, 27.02.2013. godine

 

 

 

OPŠTINSKA IZBORNA KOMISIJA

- predsjedniku -

NIKŠIĆ

ANDRIJEVICA

 

Imajući u vidu činjenicu da se 9. marta 2013. godine u toj opštini održavaju izbori za izbor odbornika u skupštinu opštine, podsjećamo na rokove i obaveze propisane zakonom.

Deset dana prije dana održavanja izbora, u programima radio difuznih servisa nije dozvoljeno objavljivanje rezultata ispitivanja javnog mjenja, drugih istraživanja i analiza u vezi sa opredjeljenjem građana u pogledu procjene rezultata izbora.

Skupština posebnom odlukom obrazuje Odbor za praćenje primjene Zakona o izboru odbornika i poslanika u dijelu koji se odnosi na medije.

Takođe, podsjećamo da, saglasno članu 13 Zakona o biračkim spiskovima promjene u istom mogu se vršiti najkasnije 10 dana prije dana određenog za održavanje izbora

 

S poštovanjem,

 

SEKRETAR

Milisav Ćorić


Crna Gora

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

             Broj 128

Podgorica,  22.02. 2013. godine

 

 

            Na osnovu člana 9 Zakona o izboru Predsjednika Crne Gore („Službeni list Crne Gore“ br. 17/07 i 8/09) i člana 112 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG",br. 4/98,17/98, 14/2000, 9/2001, 41/02, 46/02, 48/06 i 56/06 i „Službeni list CG“, broj 46/11), Državna izborna komisija, na sjednici od 22.02. 2013. godine, donijela je

 

O D L U K U

o raspoređivanju sredstava za materijalne troškove

opštinskim izbornim komisijama


    Crna Gora

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

Broj 122/4  

Podgorica, 22. februara 2013. godine

 

          Na osnovu člana 9 Zakona o izboru predsjednika Crne Gore ("Službeni list CG", br. 17/07 i 08/09), a u vezi sa članom 26, 31 i 36 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06 i 56/06 i „Službeni list CG“, broj 46/11), Državna izborna komisija, na sjednici održanoj 22. februara 2013. godine, donijela je

  

Z A K LJ U Č A K

 

          1. Utvrđuje se da kandidat za Predsjednika Crne Gore Miodrag Lekić, ispunjava uslove za određivanje svog predstavnika u prošireni sastav Državne izborne komisije.

          2. Kandidat Miodrag Lekić, ispunjava uslov da odredi svog predstavnika u prošireni sastav opštinskih izbornih komisija i biračkih odbora, o čemu će obavijestiti opštinske izborne komisije.

           Opštinska izborna komisija će, u skladu sa Zakonom, odnosno u roku od 24 časa od časa dostavljanja obavještenja, zaključkom poimenično utvrditi lica koja ulaze u prošireni sastav opštinske izborne komisije i biračkih odbora.

          3. Poziva se kandidat Miodrag Lekić, da odredi opunomoćenog predstavnika u proširene sastave navedenih organa za sprovođenje izbora. 

 

O b r a z l o ž e nj e

 

Rješenjem Državne izborne komisije broj 122/3 od 22. februara 2013. godine, utvrđena je kandidatura Miodraga Lekića za Predsjednika Crne Gore, čime je, shodno Zakonu o izboru odbornika i poslanika, stekao pravo da odredi svog predstavnika u prošireni sastav organa za sprovođenje izbora (Državne izborne komisije, opštinskih izbornih komisija i biračkih odbora), pa je odlučeno kao u tački 1, 2 i 3 ovog zaključka.

  

  SEKRETAR                                                                        PREDSJEDNIK

  Milisav Ćorić                                                                          Ivan Kalezić


Crna Gora

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

Broj 122/3

Podgorica, 22. februara 2013. godine

 

            Na osnovu člana 9 Zakona o izboru Predsjednika Crne Gore ("Službeni list CG", br. 17/07 i 8/9), a u vezi sa članom 48 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06 i 56/06 i „Službeni list CG“, broj 46/11), Državna izborna komisija, na sjednici održanoj 22. februara  2013. godine, donijela je

  

R J E Š E NJ E

 

Utvrđuje se kandidatura MIODRAGA LEKIĆA, za Predsjednika Crne Gore, koga je predložila grupa građana.

 

O b r a z l o ž e nj e

  

          Grupa građana i ovlašćeni predstavnik Goran Danilović, podnijeli su 21. februara 2013. godine, Državnoj izbornoj komisiji Predlog kandidata za Predsjednika Crne Gore, kojim predlažu Miodraga Lekića za kandidata za Predsjednika Crne Gore.

          U postupku razmatranja predloga sa podnesenom dokumentacijom Državna izborna komisija je utvrdila da je navedeni predlog podnijet u skladu sa Zakonom o izboru Predsjednika Crne Gore, pa je odlučeno kao u dispozitivu rješenja.

     SEKRETAR                                                                    PREDSJEDNIK

     Milisav Ćorić                                                                      Ivan Kalezić


Crna Gora

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

Broj 84/7    

Podgorica, 15.02. 2013. godine

  

            Na osnovu čl. 32 i 109 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 5/98, 17/98, 14/00, 18/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06 i “Službeni list CG”, broj 46/11), Državna izborna komisija, odlučujući o prigovoru birača Marina Radojevića iz Podgorice JMBG ************** od 14. 02. 2013. godine, protiv Rješenja Državne izborne komisije broj 84/2 od 13. 02. 2013. godine, na sjednici odžanoj 15. 02. 2013. godine, donijela je

 

R J E Š E NJ E

 

            Odbacuje se Prigovor birača Marina Radojevića iz Podgorice JMBG **********od 14. 02. 2013. godine, protiv Rješenja Državne izborne komisije broj 84/2 od 13. 02. 2013. godine, kao nedozvoljen.

  

O b r a z l o ž e nj e

 

Birač Marin Radojević iz Podgorice JMBG ************* upisan u birački spisak u Herceg Novom na biračkom mjestu broj 34, podnio je dana 14. 02. 2013. godine u 10 sati i 20 minuta, Državnoj izbornoj komisiji prigovor protiv Rješenja Državne izborne komisije broj 84/2 od 13. 02. 2013. godine, kojim je utvrđena kandidatura Filipa Vujanovića, za Predsjednika Crne Gore, koga je podržala Demokratska partija socijalista Crne Gore.

 U prigovoru se navodi da Državna izborna komisija u postupku ocjene ispunjenosti formalnih uslova za validnost kandidature nije cijenila okolnosti da kandidat Filip Vujanović nema ustavni osnov da bude treći put kandidat za Predsjednika, te predlaže da Državna izborna komisija poništi rješenje o utvrđivanju kandidature Filipa Vujanovića za Predsjednika Crne Gore, zbog nepostojanja ustavnog osnova.

Državna izborna komisija je razmatrala prigovor pa je našla da je prigovor nedozvoljen iz sljedećih razloga:

Zakonom o izboru odbornika i poslanika nije propisana mogućnost podnošenja prigovora Državnoj izbornoj komisiji na njena rješenja.

Sa izloženog odlučeno je kao u dispozitivu.

 

PRAVNA POUKA: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ustavnom sudu Crne Gore u roku od 24 časa od časa dostavljanja Rješenja.

                                                                                                                            PREDSJEDNIK

         Ivan Kalezić


Crna Gora

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

Broj 84/3 

Podgorica, 13. februara 2013. godine

         

          Na osnovu člana 9 Zakona o izboru Predsjednika Crne Gore ("Službeni list CG", br. 17/07 i 08/09), a u vezi sa članom 26, 31 i 36 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06 i 56/06 i „Službeni list CG“, broj 46/11), Državna izborna komisija, na sjednici održanoj 13. februara 2013. godine, donijela je

  

Z A K LJ U Č A K

 

          1. Utvrđuje se da kandidat za Predsjednika Crne Gore Filip Vujanović, ispunjava uslove za određivanje svog predstavnika u prošireni sastav Državne izborne komisije.

          2. Kandidat Filip Vujanović, ispunjava uslov da odredi svog predstavnika u prošireni sastav opštinskih izbornih komisija i biračkih odbora, o čemu će obavijestiti opštinske izborne komisije.

           Opštinska izborna komisija će, u skladu sa Zakonom, odnosno u roku od 24 časa od časa dostavljanja obavještenja, zaključkom poimenično utvrditi lica koja ulaze u prošireni sastav opštinske izborne komisije i biračkih odbora.

          3. Poziva se kandidat Filip Vujanović, da odredi opunomoćenog predstavnika u proširene sastave navedenih organa za sprovođenje izbora. 

 

O b r a z l o ž e nj e

 

Rješenjem Državne izborne komisije broj 84/2 od 13. februara 2013. godine, utvrđena je kandidatura Filipa Vujanovića za Predsjednika Crne Gore, čime je, shodno Zakonu o izboru odbornika i poslanika, stekao pravo da odredi svog predstavnika u prošireni sastav organa za sprovođenje izbora (Državne izborne komisije, opštinskih izbornih komisija i biračkih odbora), pa je odlučeno kao u tački 1, 2 i 3 ovog zaključka.

  

  SEKRETAR                                                                        PREDSJEDNIK

  Milisav Ćorić                                                                          Ivan Kalezić


Crna Gora

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

Broj 84/2

Podgorica, 13. februara 2013. godine

      

          Na osnovu člana 9 Zakona o izboru Predsjednika Crne Gore ("Službeni list CG", br. 17/07 i 8/9), a u vezi sa članom 48 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06 i 56/06 i „Službeni list CG“, broj 46/11), Državna izborna komisija, na sjednici održanoj 13. februara  2013. godine, donijela je

  

R J E Š E NJ E

 

Utvrđuje se kandidatura FILIPA VUJANOVIĆA, za Predsjednika Crne Gore, koga je predložila Demokratska partija socijalista Crne Gore.

 

O b r a z l o ž e nj e

 

           Demokratska partija socijalista Crne Gore, podnijela je 12. februara  2013. godine, Državnoj izbornoj komisiji Predlog kandidata za Predsjednika Crne Gore, kojim predlaže Filipa Vujanovića za kandidata za Predsjednika Crne Gore.

          U postupku razmatranja predloga sa podnesenom dokumentacijom Državna izborna komisija je utvrdila da je navedeni predlog podnijet u skladu sa Zakonom o izboru Predsjednika Crne Gore, pa je odlučeno kao u dispozitivu rješenja.

  

SEKRETAR                                                                                     PREDSJEDNIK

Milisav Ćorić                                                                      Ivan Kalezić


S A O P Š T E NJ E

 

Dana 06. februara 2013. godine Državnu izbornu komisiju je posjetio ambasador Geert – Hinrich Ahrens, šef Ograničene posmatračke misije OEBS/ODIHR.

 

Na sastanku sa predsjednikom i sekretarom Komisije Ivanom Kalezićem i Milisavom Ćorićem prezentiran je KONAČNI IZVJEŠTAJ Ograničene OEBS/ODIHR misije za posmatranje prijevremenih parlamentarnih izbora održanih 14. oktobra 2012. godine.

 

Razgovarano je i o preporukama iz Izvještaja koje je moguće implementirati u predstojećim izborima za Predsjednika Crne Gore.

 

PREDSJEDNIK

  Ivan Kalezić


Crna Gora

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

 Broj  73

Podgorica, 06.02. 2013. godine

 

 

OPŠTINSKA IZBORNA KOMISIJA

 

                                                                                                                 NIKŠIĆ

                                                                                                           ANDRIJEVICA

           

Članom 28 Zakona o finansiranju političkih partija („Službeni list CG“, br. 42/11, 60/11 i 1/12), propisana je obaveza političkih partija da petnaestodnevno u toku izborne kampanje dostavljaju Državnoj izbornoj komisiji izvještaj o prilozima pravnih i fizičkih lica.

Uputstvo o sadržini izvještaja o prilozimia pravnih i fizičkih lica političkim partijama u toku izborne kampanje, koje je propisala Državna izborna komisija, objavljeno je u „Službenom listu Crne Gore“ broj 8/12.

Odredbama člana 35 Zakona o finansiranju političkih partija propisane su kazne za političku partiju i odgovorno lice u njoj zbog neizvršavanja navedenih obaveza.

Neophodno je da podnosioce izbornih lista na lokalnim izborima koji se u toj opštini održavaju 9. marta 2013. godine, upozorite na obavezu podnošenja izvještaja (nezavisno od činjenice da li je bilo priloga ili ne), kako bi izbjegli moguće, Zakonom propisane, posljedice kažnjavanja u prekršajnom postupku.

 

          S poštovanjem,

 

SEKRETAR

Milisav Ćorić   


Crna Gora

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

 Broj 34  

Podgorica, 28.01.2013. godine

 

S A O P Š T E NJ E

        

Državna izborna komisija je, saglasno članu 4 Zakona o izboru Predsjednika Crne Gore, utvrdila da je 7.710 potpisa birača najmanji broj za podršku kandidatu za Predsjednika Crne Gore.

          Potpisi birača za podršku kandidatu za Predsjednika Crne Gore daju se u prostorijama opštinskih izbornih komisija na propisanom obrascu.

Politička stranka, dvije ili više političkih stranaka, odnosno grupa građana, koji žele da podnesu predlog kandidata za Predsjednika Crne Gore, obavještavaju opštinsku izbornu komisiju da otvore svesku potpisa birača za podršku njihovom kandidatu za Predsjednika Crne Gore. Obavještenje se dostavlja opštinskoj izbornoj komisiji u opštini u kojoj podnosilac predloga kandidata za Predsjednika Crne Gore želi da prikuplja potpise birača za podršku kandidatu.

Potpisi birača za podršku kandidata za Predsjednika Crne Gore prikupljaju se do 18. marta 2013. godine

 

 PREDSJEDNIK

 Ivan Kalezić


UPUTSTVO O OBRASCIMA KOMPLETNOG IZVJESTAJA O PORIJEKLU VISINI I STRUKTURI PRIKUPLJENIH I UTROSENIH SREDSTAVA ZA IZBORNU KAMPANJU

UPUTSTVO O OBRASCIMA IZVJESTAJA O UTROSENIM BUDZETSKIM SREDSTVIMA ZA IZBORNU KAMPANJU

UPUTSTVO O OBRASCIMA IZVJESTAJA O PRIHODIMA I IMOVINI KANDIDATA ZA IZBOR PREDSJEDNIKA CRNE GORE

* * *

POSLOVNIK O RADU DIK-a

PRAVILA O JEDINSTVENIM STANDARDIMA ZA IZBORNI  MATERIJAL

ODLUKA O SHODNOJ PRIMJENI PRAVILA

UPUTSTVO ZA PRIMJENU ČLANA 5 ZAKONA O IZBORU PREDSJEDNKA CRNE GORE

Uputstvo o sadržini i obliku obrazaca za sprovođenje izbornih radnji za izbor Predsjednika Crne Gore

Uputstvo o sadržini i obliku obrasca za podnošenje predloga kandidata za Predsjednika Crne Gore i obrasca za davanje potpisa birača za podršku kandidatu za Predsjednika Crne Gore

Obrasci


Crna Gora

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

Broj 10

Podgorica, 16. januar 2013. godine

  

Na osnovu člana 32 Zakona o izboru odbornika i poslanika („Sl. list RCG“, br. 4/98, 5/98, 17/98, 14/00, 18/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06 i 56/06 i „Sl. List CG“, broj 46/11), i člana 4 Zakona o izboru Predsjednika Crne Gore („Službeni list Crne Gore“, broj 17/07 i 8/09), Državna izborna komisija, na sjednici održanoj 16. januara 2013. godine, donijela je

  

O D L U K U

O POTREBNOM BROJU POTPISA BIRAČA ZA PODRŠKU KANDIDATU ZA PREDSJEDNIKA CRNE GORE

 

           Utvrđuje se da je 7.710 potpisa birača najmanji broj za podršku kandidatu za predsjednika Crne Gore.

 

O b r a z l o ž e nj e

 

          Saglasno članu 4 stav 1 Zakona o izboru predsjednika Crne Gore kandidata za predsjednika može predložiti politička stranka ili grupa građana, na osnovu potpisa najmanje 1,5% birača od ukupnog broja birača, računajući prema podacima o broju birača sa izbora koji su prethodili odluci o raspisivanju izbora.

          Imajući u vidu da su izborima za predsjednika Crne Gore 2013. godine prethodili izbori za poslanike u Skupštini Crne Gore, koji su održani 14. oktobra 2012. godine, na kojima je, na osnovu Rješenja o konačnom zaključivanju Centralnog biračkog spiska, u Centralni birački spisak upisano ukupno 514.055 birača, to je najmanji potreban broj za podršku kandidatu za predsjednika Crne Gore 7.710 potpisa birača.

         

 PREDSJEDNIK

  Ivan Kalezić


Crna Gora

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

Broj 9

Podgorica, 16. januar 2013. godine

 

 S A O P Š T E NJ E

 

          Državna izborna komisija podsjeća političke partije da su, shodno članu 8 Zakona o finansiranju političkih partija, dužne da do kraja januara 2013. godine, donesu odluku o visini članarine za tekuću godinu i istu dostave Komisiji. 

Političke partije koje članarinu, kao izvor finansiranja, ne planiraju za 2013. godinu, su obavezne da u predviđenom roku o istom obavijeste Komisiju.

          Nepostupanje po članu 8 Zakona o finansiranju političkih partija povlači prekršajnu odgovornost.

 

PREDSJEDNIK

Ivan Kalezić


Crna Gora

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

Broj  1

Podgorica, 10.01.2013. godine

  

SKUPŠTINA OPŠTINE

- predsjedniku -

         

Poštovani,

 

          Uputstvom o načinu čuvanja i korišćenja izbornog materijala („Službeni list Crne Gore“, broj 47/12), propisano je, između ostalog, da se opštinske izborne komisije staraju o čuvanju i skladištenju izbornog materijala.

          Takođe, propisano je da „prilikom vršenja popisa imovine i sredstava opštine su dužne da popišu i izborni materijal i izvještaj o popisu dostave Državnoj izbornoj komisiji“.

          Podsjećamo Vas da će u narednim mjesecima biti održani predsjednički izbori (u nekim opštinama i lokalni), te da kod opštinskih izbornih komisija insistirate na popisu i odgovarajućem skladištenju i čuvanju izbornog materijala kako se ne bi izlagali nepotrebnim troškovima.  

Molimo Vas da, u smislu navedenog Uputstva, postupite na propisani način.

 

                   S poštovanjem,

 

 SEKRETAR

 Milisav Ćorić


 
 

Arhiva aktuelnosti

Izbori 2006    *     Izbori 2008     *    Izbori 2009

 

 
 
 
 

VODIČ

za pristup informacijama

 

PARLAMENTARNI IZBORI 2016.

ZBIRNA IZBORNA LISTA

IZBORNE LISTE

ANALITIČKE KARTICE I PUTNI NALOZI 

PRIGOVORI (rješenja)