Rješenje na Prigovor Izabele Urošević na Odluku OIK Tivat

Na osnovu člana 109 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Službeni list RCG”, br. 4/98, 5/98, 17/98, 14/00, 18/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06 i “Službeni list CG”, broj 46/11, 14/14, 47/14,12/16, 60/17, 10/18 i 109/20), Državna izborna komisija, odlučujući o Prigovoru Izabele Urošević br.382 od 09.12.2021. godine na Odluku Opštinske izborne komisije Tivat br.18/21 od 01.12.2021. godine, na sjednici održanoj 10. decembra 2021. godine u 14 sati donijela je

R J E Š E NJ E

Odbacuje se Prigovor Izabele Urošević br.382 od 09.12.2021. godine izjavljen na Odluku Opštinske izborne komisije Tivat br.18/21 od 01.12.2021. godine kao nedozvoljen.

Prilog

Naziv Veličina Tip
Rješenje na Prigovor Izabele Urošević na Odluku OIK Tivat 382.13 Kb pdf