Rješenje na Prigovor Emilije Krivokapić

Na osnovu člana 109 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Službeni list RCG”, br. 4/98, 5/98, 17/98, 14/00, 18/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06 i “Službeni list CG”, broj 46/11, 14/14, 47/14,12/16, 60/17 i 10/18), Državna izborna komisija, odlučujući o Prigovoru Emilije Krivokapić koji je u njeno ime podnijela Sabina Samardžić u 11:37 sati, broj 734 od 8.09.2020.godine, izjavljenom na Rješenje OIK Herceg Novi broj OIK-137/20 od 3.09.2020.godine, na sjednici održanoj 9.09.2020. godine u 10 sati, donijela je

R J E Š E NJ E

Odbija se Prigovor Emilije Krivokapić koji je u njeno ime podnijela Sabina Samardžić, izjavljen na Rješenje OIK Herceg Novi broj OIK-137/20 od 3.09.2020.godine, kao neosnovan.