Rješenje na Prigovor izborne liste „Vladimir Jokić-„Kotor je naša nacija“ – Demokrate – Demokratska Crna Gora“

Na osnovu člana 109 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Službeni list RCG”, br. 4/98, 5/98, 17/98, 14/00, 18/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06 i “Službeni list CG”, broj 46/11, 14/14, 47/14,12/16, 60/17 i 10/18), Državna izborna komisija, odlučujući o Prigovoru podnijetom u 22:31 od strane Vladimira Jokića u ime izborne liste „Vladimir Jokić-„Kotor je naša nacija“-Demokrate-Demokratska Crna Gora“ broj 744 od 9.09.2020.godine, izjavljenom na Izvještaj o rezultatima izbora za odbornike u Skupštini opštine Kotor Opštinske izborne komisije br. 02-22/20-177 od 9.09.2020.godine i na Zapisnik Opštinske izborne komisije Kotor, broj 02-22/20-180 od 9.09.2020, na sjednici održanoj 10.09.2020. godine u 14 sati, donijela je

R J E Š E NJ E

I Usvaja se Prigovor izborne liste „Vladimir Jokić- „Kotor je naša nacija“-Demokrate-Demokratska Crna Gora broj 744 od 9.09.2020.godine, izjavljen na Izvještaj o rezultatima izbora za odbornike u Skupštini opštine Kotor Opštinske izborne komisije br. 02-22/20-177 od 9.09.2020.godine i na Zapisnik Opštinske izborne komisije Kotor, broj 02-22/20-180 od 9.09.2020.

II Nalaže se Opštinskoj izbornoj komisiji Kotor da sačini Izvještaj o rezultatima glasanja za odbornike u Skupštini opštine Kotor i izvrši raspodjelu mandata u skladu sa čl. 94 i 95 Zakona o izboru odbornika i poslanika.