Rješenje na Prigovor koalicije “Za budućnost Kotora”

Na osnovu člana 109 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Službeni list RCG”, br. 4/98, 5/98, 17/98, 14/00, 18/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06 i “Službeni list CG”, broj 46/11, 14/14, 47/14, 12/16, 60/17 i 10/18), Državna izborna komisija, odlučujući o Prigovoru podnosioca izborne liste Koalicija „ZA BUDUĆNOST KOTORA“ Dejana Vukšića broj 743 od 9.09.2020. godine, dostavljenom Državnoj izbornoj komisiji u 17:16 sati i Dopuni prigovora od 10.09.2020.godine dostavljenom u 11:29 sati, na Izvještaj o rezultatima izbora za odbornike u Skupštini opštine Kotor broj 02-22/20-177 od 9.09.2020.godine i Zapisnik OIK Kotor broj 02-22/20-180 od 9.09.2020.godine,  na sjednici održanoj 9. septembra 2020. godine u 14:00 sati, donijela je

R J E Š E NJ E

I  Usvaja se Prigovor podnosioca izborne liste Koalicija „ZA BUDUĆNOST KOTORA“ Dejana Vukšića broj 743 od 9.09.2020.godine.

II Nalaže se Opštinskoj izbornoj komisiji Kotor da sačini Izvještaj o rezultatima glasanja za odbornike u Skupštini opštine Kotor i izvrši raspodjelu mandata u skladu sa čl. 94 i 95 Zakona o izboru odbornika i poslanika.