Rješenje na Prigovor Maje Mršulje u ime Koalicije “Za budućnost Kotora” izjavljen na rad OIK Kotor

Na osnovu člana 109 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Službeni list RCG”, br. 4/98, 5/98, 17/98, 14/00, 18/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06 i “Službeni list CG”, broj 46/11, 14/14, 47/14,12/16, 60/17 i 10/18), Državna izborna komisija, odlučujući o Prigovoru koji je podnijela Maja Mršulja za koaliciju „ZA BUDUĆNOST KOTORA“ u 20:19 sati, broj 441 od 11.08.2020.godine izjavljen na rad OIK Kotor, na sjednici održanoj 12.08.2020. godine u 11 sati, donijela je

R J E Š E NJ E

Odbija se Prigovor podnijet od strane Maje Mršulje u ime Koalicije „ZA BUDUĆNOST KOTORA“ broj 441 od 11.08.2020.godine izjavljen na rad Opštinske izborne komisije Kotor, kao neosnovan.