Rješenje na Prigovor OO DPS Plav

Na osnovu člana 109 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Službeni list RCG”, br. 4/98, 5/98, 17/98, 14/00, 18/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06 i “Službeni list CG”, broj 46/11, 14/14, 47/14,12/16, 60/17 i 10/18), Državna izborna komisija, odlučujući o Prigovoru podnijetom od strane OO DPS Plav, koji je podnijela predsjednica Eldana Canović broj 718 od 04.09.2020.godine u 11:28 sati, izjavljenom na rješenja OIK Plav broj 458 i 461 od 01.09.2020.godine, na sjednici održanoj 05.09.2020. godine u 11 sati, donijela je

R J E Š E NJ E

             I  Usvaja se Prigovor OO DPS Plav broj 718 od 04.09.2020.godine, koji je podnijela predsjednica OO Plav Eldana Canović, izjavljen na rješenja OIK Plav broj 458 i 461 od 01.09.2020.godine.

II Poništava se Rješenje Opštinske izborne komisije Plav broj 458 od 01.09.2020.godine u dijelu pod tačkom 2 u dijelu koji se odnosi na fotokopiranje izbornog materijala i Rješenje Opštinske izborne komisije Plav broj 461 od 1.09.2020.godine.

III Nalaže se  Opštinskoj izbornoj komisiji Plav da omogući OO DPS Plav uvid i fotokopiranje izbornog materijala.