Rješenje na Prigovor podnosioca izborne liste „Socijalistička narodna partija – Časno za Petnjicu“ na Rješenje OIK Petnjica

Na osnovu člana 109 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Službeni list RCG”, br. 4/98, 5/98, 17/98, 14/00, 18/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06 i “Službeni list CG”, broj 46/11, 14/14, 47/14, 12/16, 60/17, 10/18 i 109/20), Državna izborna komisija, odlučujući po Prigovoru podnosioca izborne liste „SNP-Časno za Petnjicu“ broj 387 od 10.12.2021. godine, na Rješenje Opštinske izborne komisije Petnjica, broj 120/21 od 9.12.2021. godine, na sjednici održanoj 11. decembra 2021. godine u 10.00 sati, donijela je

R J E Š E NJ E

 I   Odbija se Prigovor podnosioca izborne liste „SNP-Časno za Petnjicu“ broj 387 od 10.12.2021. godine, podnijet na Rješenje Opštinske izborne komisije Petnjica, broj 120/21 od 9.12.2021. godine, kao neosnovan.