Rješenje po Prigovoru političke partije Demokratska Crna Gora radi poništenja akta – obavještenja OIK Budva

Na osnovu člana 109 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Službeni list RCG”, br. 4/98, 5/98, 17/98, 14/00, 18/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06 i “Službeni list CG”, broj 46/11, 14/14, 47/14 i 12/16), Državna izborna komisija, odlučujući o Prigovoru političke partije Demokratska Crna Gora, broj 01/539 od 10.10.2016. godine, radi poništenja akta – obavještenja Opštinske izborne komisije Budva broj 118/2 od 08.10.2016. godine, na sjednici održanoj 12. oktobra 2016. godine, donijela je

R J E Š E NJ E

Odbija se Prigovor političke partije Demokratska Crna Gora, broj 01/539 od 10.10.2016. godine, kao neosnovan.