Rješenje po Prigovoru pravnog zastupnika izborne liste „Uzdignimo Budvu“ na postupanje OIK Budva

Na osnovu člana 109 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Službeni list RCG”, br. 4/98, 5/98, 17/98, 14/00, 18/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06 i “Službeni list CG”, broj 46/11, 14/14 i 47/14), Državna izborna komisija, odlučujući o Prigovoru pravnog zastupnika izborne liste „Uzdignimo Budvu“ – Grupa građana, od 12.10.2016. godine, podnijetom na postupanje Opštinske izborne komisije Budva prilikom utvrđivanja i proglašenja Izborne liste za izbor odbornika SO Budva naziva Građanska akcija – Vujičić dr Božidar, na sjednici održanoj 12. oktobra 2016. godine u 13 sati, donijela je

R J E Š E NJ E

Odbacuje se Prigovor pravnog zastupnika izborne liste „Uzdignimo Budvu“ – Grupa građana podnijet na postupanje Opštinske izborne komisije Budva prilikom utvrđivanja i proglašenja Izborne liste za izbor odbornika SO Budva naziva Građanska akcija – Vujičić dr Božidar, kao neblagovremen.