Rješenje po Prigovoru Božidara Vujičića

Na osnovu člana 109 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Službeni list RCG”, br. 4/98, 5/98, 17/98, 14/00, 18/00, 73/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06 i “Službeni list CG”, broj: 46/11, 14/14, 47/14, 12/16, 60/17, 10/18 i 109/20), odlučujući po Prigovoru nosioca izborne liste „Dr Božidar Vujičić-Građanska akcija-Za bolju Budvu“ Božidara Vujičića broj: 518 na Rješenje Opštinske izborne komisije Budva broj: 66-01/2022 od 24.10.2022. godine, podnijetom Državnoj izbornoj komisiji 25.10.2022. godine u 9:36 sati, Državna izborna komisija na sjednici održanoj 25. oktobra 2022. godine u 19:00 sati, donijela je

R J E Š E NJ E

Odbija se Prigovor nosioca izborne liste „Dr Božidar Vujičić-Građanska akcija-Za bolju Budvu“ Božidara Vujičića broj: 518 od 25.10.2022. godine podnijet na Rješenje Opštinske izborne komisije Budva broj: 66-01/2022 od 24.10.2022. godine kao neosnovan.