Rješenje po Prigovoru DPS Crne Gore – OO Budva protiv Rješenja OIK Budva

Na osnovu člana 109 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Službeni list RCG”, br. 4/98, 5/98, 17/98, 14/00, 18/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06 i “Službeni list CG”, broj 46/11, 14/14, 47/14 i 12/16), Državna izborna komisija, odlučujući o Prigovoru Demokratske partije socijalista Crne Gore – Opštinski odbor Budva broj 05-45 od 1.11.2016. godine, podnijetim protiv Rješenje Opštinske izborne komisije Budva, broj 272/2 od 28.10.2016. godine, na sjednici održanoj 2. novembra 2016. godine u 9,30 sati, donijela je

R J E Š E NJ E

Prigovor Demokratske partije socijalista Crne Gore – Opštinski odbor Budva broj 05-45 od 1.11.2016. godine, podnijet protiv Rješenja Opštinske izborne komisije Budva, broj 272/2 od 28.10.2016. godine,  ne usvaja se.