Rješenje po Prigovoru potvrđene izborne liste „Albanci odlučno“ FORCA-DUA-AA protiv Rješenja OIK Ulcinj

Na osnovu člana 109 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Službeni list RCG”, br. 4/98, 5/98, 17/98, 14/00, 18/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06 i “Službeni list CG”, broj 46/11, 14/14, 47/14 i 12/16), Državna izborna komisija, odlučujući o Prigovoru političke partije Demokratska Crna Gora, podnosioca potvrđene izborne liste „ALBANCI ODLUČNO“ FORCA-DUA-AA, podnijetom na Rješenje Opštinske izborne komisije Ulcinj, broj 02-250/2016 od 20.10.2016. godine, na sjednici održanoj 22. oktobra 2016. godine u 14 sati, donijela je

R J E Š E NJ E

Usvaja se Prigovor podnosioca izborne liste „ALBANCI ODLUČNO“ FORCA-DUA-AA, podnijet na Rješenje Opštinske izborne komisije Ulcinj, broj 02-250/2-16 od 20.10.2016. godine.