Saopštenje sa 25. sjednice DIK-a

Državna izborna komisija donijela je mišljenje po zahtjevu sekretara Skupštine Prijestonice Cetinje koji se odnosi na imenovanje Izborne komisije Prijestonice. Mišljenje je dostavljeno Skupštini Prijestonice Cetinje i objavljeno na web stranici DIK-a.

Komisija se upoznala sa Predlogom pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Službe Državne izborne komisije, te ocijenila da se radi o predlogu koji odgovara potrebama povećanja profesionalnosti DIK-a. Predlog pravilnika biće upućen Administrativnom odboru Skupštine Crne Gore saglasno Zakonu o izboru odbornika i poslanika.

Komisija je ovlastila predsjednika Državne izborna komisije da zaključi memorandum o saradnji sa Centrom za demokratsku tranziciju, a sa predlogom teksta memoranduma Mugoša će upoznati članove Komisije.

DIK je konstatovala da Kalendar za sprovođenje izbornih radnji koji je donijela Opštinska izborna komisija Žabljak sadrži grube nedostatke. Nedostaci se ogledaju kako u propustu definisanja određenih rokova, tako i u pogrešnom utvrđivanju rokova. Imajući u vidu nadležnost Državne izborne komisije koja se odnosi na staranje o zakonitom sprovođenju izbora i jedinstvenoj primjeni Zakona o izboru odbornika i poslanika, kao i na usklađivanje rada opštinskih izbornih komisija, te vršenje nadzora nad njihovim radom, DIK je uputila dopis OIK Žabljak u kojem je detaljno ukazala na nedostatke i upozorila OIK Žabljak na obavezu donošenja kalendara sa svim rokovima definisanim Zakonom i obavezu njegovog objavljivanja na web stranici http://zabljak.dik.co.me

11/04/2022