Mišljenja i zaključci

ZAKLJUČAK

Državna izborna komisija na sjednici održanoj 30. septembra 2016. godine ZAKLJUČILA je da: 1. Kandidat sa liste poslanika ne može biti predsjednik biračkog odbora ili zamjenik predsjednika, 2. Kandidat sa liste poslanika ne može biti predstavnik ili zamjenik opunomoćenog predstavnika i 3. Kandidat sa liste [...]

Mišljenja na zahtjev OIK Mojkovac od 06.09.2016. godine

Državna izborna komisija, na sjednici održanoj 07.09.2016. godine, daje sljedeće M I Š LJ E NJ E Saglasno članu 4, 38 i 42 Zakona o izboru odbornika i poslanika grupa birača ima isti tretman i prava kao politička partija u smislu ostvarivanja [...]

Mišljenje na zahtjev OIK Tivat od 05.09.2016. godine

Državna izborna komisija, razmatrajući zahtjev za davanje mišljenja Opštinske izborne komisije Tivat od 05.09.2016. godine, na sjednici održanoj 07.09.2016. godine, daje sljedeće M I Š LJ E NJ E Zakonom o izboru odbornika i poslanika, članom 20 i 25, propisani su uslovi [...]

Mišljenje o primjeni odredaba Zakona o izboru odbornika i poslanika koje se odnose na identifikaciju birača putem lične karte

Povodom u javnosti iznijetih različitih stavova u vezi sa primjenom odredaba Zakona o izboru odbornika i poslanika („Službeni list RCG“, br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 31/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06 i “Sl. list CG”, broj 46/11 i 14/14) koje se [...]

Mišljenje u vezi sa primjenom elektronske identifikacije birača na izborima raspisanim prije 1. novembra 2014. godine