Usvojen Prigovor Janka Odovića u ime izborne liste „Evropa sad! Za Podgoricu“

Na osnovu člana 109 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Službeni list RCG”, br. 4/98, 5/98, 17/98, 14/00, 18/00, 73/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06 i “Službeni list CG”, broj: 46/11, 14/14, 47/14, 12/16, 60/17, 10/18 i 109/20), odlučujući po Prigovoru Janka Odovića, ovlašćenog predstavnika u IKGG, u ime izborne liste „Evropa sad! Za Podgoricu“ Pokreta Evropa sad! broj: 630 na rad Izborne komisije Glavnog grada, podnijetom Državnoj izbornoj komisiji 03.12.2022. godine u 21:36 sati, Državna izborna komisija na sjednici održanoj 3. decembra 2022. godine započetoj u 11:00 sati a nastavljenoj u 19:00, donijela je

R J E Š E NJ E

 I Usvaja se Prigovor Janka Odovića, ovlašćenog predstavnika u IKGG, podnijetog u ime izborne liste „Evropa sad! Za Podgoricu“ Pokreta Evropa sad! broj: 630 od 3.12.2022. godine na rad Izborne komisije Glavnog grada.

II Nalaže se predsjedniku Izborne komisije Glavnog grada da nakon otvaranja sjednice, a prije utvrđivanja dnevnog reda, dozvoli članu izborne komisije da dostavi predlog dopune dnevnog reda o kome se Izborna komisija izjašnjava kao kolektivni organ.

III Nalaže se predsjedniku Izborne komisije da u slučaju usvajanja predloga za dopunu dnevnog reda dozvoli nastavak sjednice Izborne komisije, kako bi se Izborna komisija kao kolektivni organ izjasnila po svim usvojenim tačkama dnevnog reda.

IV Nalaže se predsjedniku Izborne komisije da potpiše i dozvoli ovjeravanje pečatom svih akata Izborne komisije koja su usvojena većinom glasova svih članova izborne komisije u skladu sa Zakonom i Poslovnikom.