Usvojen prigovor Luke Krgovića na rad Izborne komisije Glavnog grada

Na osnovu člana 109 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Službeni list RCG”, br. 4/98, 5/98, 17/98, 14/00, 18/00, 73/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06 i “Službeni list CG”, broj: 46/11, 14/14, 47/14, 12/16, 60/17, 10/18 i 109/20), odlučujući po Prigovoru Luke Krgovića broj: 615 na rad Izborne komisije Glavnog grada, podnijetom Državnoj izbornoj komisiji 28.11.2022. godine u 13:20 sati, Državna izborna komisija na sjednici održanoj 28. novembra 2022. godine u 19:30 sati, donijela je

R J E Š E NJ E

I Usvaja se Prigovor Luke Krgovića broj: 615 od 28.11.2022. godine izjavljen na rad Izborne komisije Glavnog grada.

II Nalaže se Izbornoj komisiji Glavnog grada Podgorica da donese rješenje u skladu sa Zakonom o izboru odbornika i poslanika.