Usvojen Prigovor mr Jakova Milatovića na rad Izborne komisije Glavnog grada

Na osnovu člana 109 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Službeni list RCG”, br. 4/98, 5/98, 17/98, 14/00, 18/00, 73/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06 i “Službeni list CG”, broj: 46/11, 14/14, 47/14, 12/16, 60/17, 10/18 i 109/20), odlučujući po Prigovoru mr Jakova Milatovića u ime podnosioca izborne liste „Pokret Evropa Sad – Za Podgoricu“ broj: 620 na rad Izborne komisije Glavnog grada, podnijetom Državnoj izbornoj komisiji 30.11.2022. godine u 16:55 sati, Državna izborna komisija na sjednici održanoj 1. decembra 2022. godine u 10 sati, donijela je

R J E Š E NJ E

I Usvaja se Prigovor mr Jakova Milatovića u ime podnosioca izborne liste „Pokret Evropa Sad – Za Podgoricu“ broj: 620 od 30.11.2022. godine izjavljen na rad Izborne komisije Glavnog grada.

II Utvrđuje se da je Izborna komisija Glavnog grada propustila da o Prigovoru broj: IKGG 5987/22 od 29.11.2022. godine odluči u zakonskom roku.

III Utvrđuje se da se Prigovor podnesen Izbornoj komisiji Glavnog grada sa predloženim dispozitivom smatra usvojenim.