Zapisnik sa 101. sjednice

Ad – 1
Nakon iznesene primjedbe člana Komisije Zorana Vujičića da je prisustvovao sjednici Komisije, Komisija je jednoglasno usvojila zapisnik sa 100. sjednice.

Ad – 2
Nakon rasprave po ovoj tački dnevnog reda Državna izborna komisija je konstatovala da postojećim zakonskim propisima, pitanje prestanka odborničkog mandata prilikom formiranja nove opštine, nije uređeno i u vezi sa navedenim Državna izborna komisija je Odboru za dalju reformu izbornog i drugog zakonodavstva Skupštine Crne Gore između ostalog, dostavila predlog da se u slučaju formiranja novih opština definišu sva pitanja od značaja za izborni proces. Državna izborna komisija jednoglasno je zaključila da treba popuniti upražnjeno odborničko mjesto sa sljedećim kandidatom sa odborničke liste Albanska alternativa koji ima prebivalište na teritoriji Glavnog grada.

Ad – 3
U okviru ove tačke dnevnog reda predsjednik Komisije je informisao članove Komisije o dosadašnjim aktivnostima, i to:

  1. Prijemu i razgovoru sa njenom ekselencijom Maris Davije, ambasadorkom Misije OEBS-a u Crnoj Gori;
  2. O svom prisustvu panelu MANS-a na temu „Finansiranje političkih partija i kampanja“.
  3. Prisustvu i učešću panelu CDT-a „Kako do integriteta izbora“.
  4. Posjeti Skoplju, radi praćenja izbora za izbor predsjednika u Republici Sjevernoj Makedoniji.
  5. Nakon informacije o razgovoru predsjednika Komisije sa sekretarom Skupštinskog odbora za izmjenu izbornog zakonodavstva, zaključeno je da se u prostorijama Državne izborne komisije organizuju stručne rasprave na temu izmjene izbornog zakonodavstva uz uključivanje svih članova Komisije i stručne službe.
  6. Potrebno je da svi članovi Komisije i njihovi zamjenici dostave kratak CV sa fotografijom radi postavljanja na web sajtu Komisije.
  7. Radi unapređenja transparentnosti rada Komisije predsjednik Komisije je pokrenuo pitanje prisustva medija svim sjednicama Komisije. U diskusiji u kojoj su učestvovali svi prisutni članovi Komisije ocijenjeno je da treba unaprijediti transparentnost rada Državne izborne komisije na način što bi predstavnici medija uz blagovremeno dobijanje saziva za sjednicu, sa dnevnim redom prisustvovali početku sjednice Komisije, a nakon sjednice, ovlašćeni predstavnik Komisije bi dao saopštenje za javnost.

Attachments

Name Size Type
Zapisnik sa 101. sjednice 196.94 Kb pdf
18/06/2019