Zapisnik sa 115. sjednice

Ad – 1
Komisija je jednoglasno usvojila zapisnik sa 114. sjednice.

Ad – 2
Komisija se saglasila da održi sastanak sa Nacionalnim koordinacionim tijelom za zarazne bolesti. Sastanak će biti prilika da se predstave izborne procedure kako bi se ukazalo na moguće dileme u sprovođenju izbornog procesa tokom epidemije COVID-19. Nakon što NKT uputi preporuke, Komisija će donijeti uputstva o sprovođenju izbora u skladu sa mjerama i pozitivnim zakonodavstvom. Zaključeno je da u narednom periodu treba uspostaviti učestalu komunikaciju sa NKT, kako bi se razmatrala sva pitanja koja mogu predmet nedoumica u izbornom procesu.
Komisiju će na sastanku predstavljati Aleksa Ivanović, predsjednik, Nataša Pešić i Milisav Ćorić, članovi.

Ad – 3
Komisija je ramotrila dopis štamparije Grafo Group d.o.o. Podgorica i odlučila da im se uputi zvaničan dopis u kojem će im biti traženo da dostave ponudu u vezi štampanja izbornog materijala, ali i pakovanja i razvrstavanja istog, kao i štampanja rednog broja na šablonu na Brajevom pismom. Isti dopis biće upućen i štampariji Obod na Cetinju. Nakon što ponude budu dostavljene, Komisija će na osnovu kvaliteta ponuda (referenci, certifikata, roka nabavke papira, cijena itd.) donijeti odluku kome će biti dodijeljeno štampanje izbornog materijala.

Ad – 4 
Komisija je jednoglasno utvrdila sadržaj Pravila i uputstava za rad organa za sprovođenje izbora. Član Komisije Milisav Ćorić istakao je da će postojati potreba da se Pravila dopune uputstvima koje će Komisija naknadno donijeti a tiču se sprovođenja izbornog procesa u vrijeme epidemije COVID-19.

Ad – 5
Komisija se upoznala sa dopisom Saveza Slijepih u vezi štampanja rednog broja na Brajevom pismu na šablonu za slabovida i slijepa lica. Komisija je podržala ovu inicijativu, ali je zaključeno da ova radnja bude sprovedena od strane štamparije koja će biti odabrana da štampa i ostali izborni materijal, ukoliko za to budu postojale tehničke mogućnosti.

Ad – 6
Komisija je razmotrila zahtjev Alternativa Crna Gora u vezi skupljanja potpisa podrške izbornim listama. Komisija je ocijenila da nije u njenoj nadležnosti da daje preporuke u vezi prikupljanja potpisa, ali da će ovo pitanje delegirati kao jednu od tema razgovora sa Nacionalnim koordinacionim tijelom za zarazne bolesti.

Ad – 7
Komisija je ovlastila Predsjednika da donese odluku o ponudi Pošte Crne Gore, nakon konsultovanja Stručne Službe Komisije.

Ad – 8
Predsjednik je upoznao članove da još uvijek nije stigao odgovor iz Agencije za zaštitu ličnih podataka da li je predloženo softversko rješenje koje omogućava biračima provjeru da li su podržali neku od podnesenih izbornih lista zakonito. Odlučeno je da se Agenciji uputi urgencija.

Prilog

Naziv Veličina Tip
Zapisnik sa 115. sjednice 586.27 Kb pdf
10/07/2020