Zapisnik sa 116. sjednice

Ad – 1
Komisija je jednoglasno usvojila zapisnik sa 115. sjednice.

Ad – 2
Komisija je razmotrila Nacrt preporuka za bezbjedno održavanje izbora – Crna Gora 2020, sastavljen od strane Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti. Komisija se saglasila da se saglasno hronologiji izbornih aktivnosti, dokument razmatra parcijalno, budući da se radi o zahtjevnim pitanjima, koje je potrebno pažljivo razmotriti. Nakon usaglašavanja sa važećim zakonskim i podzakonskim aktima, Nacrt preporuka je dostavljen NKT-u u dijelu koji je razmatran. Tekst Nacrta preporuka za bezbjedno održavanje izbora – Crna Gora 2020. čini sastavni dio ovog zapisnika. U skladu sa dinamikom sprovođenja izbornih radnji, Komisija će na narednim sjednicama razmatrati ostatak dokumenta.

Ad – 3
Komisija se upoznala sa ponudama za štampanje izbornog materijala, te je konstatovano da su ponude dostavili: Obod, a.d. Cetinje; Grafo Group d.o.o. Podgorica i Merkator International d.o.o. Bijelo Polje. U cilju donošenja Odluke o izboru ponuđaća, Komisija je ocijenila da bi bilo cjelishodno obaviti razgovor sa predstavnicima ponuđača i neposrednoj komunikaciji razgovarati o svim aspektima ponude. Zaključeno je da sastanci budu organizovani u srijedu 15.07.2020. godine, te da će svi ponuđači biti pozvani na sastanak.

Ad – 4
Komisija  je jednoglasno utvrdila Priručnik za obuku biračkih odbora. Komisija se saglasila da zbog epidemije COVID-19, edukativni materijal bude snimljen i distribuiran opštinskim izbornim komisijama. Video će biti postavljen i  na web stranici Komisije.

Ad – 5
Komisija je zaključila da se provjeravaju svi potpisi podrške izbornim listama. U slučaju da je tehnički neizvodljivo provjeriti sve podnesene potpise u zakonskom roku, provjeravaće se najmanje 5000 potpisa potpisa birača za podršku izbornoj listi. Nakon toga, unosiće se i svi preostali potpisi podrške izbornim listama. Za provjeru potpisa koristiće se softversko rješenje Vuka Perišića, šefa Odsjeka za informaciono komunikacione tehnologije Skupštine Crne Gore. Perišić će koordinirati predstavnike Stručne Službe Skupštine koji će unositi podatke u aplikaciju i podnositi izvještaje o provjeri potpisa podrške izbornim listama.

Attachments

Name Size Type
Zapisnik sa 116. sjednice 585.13 Kb pdf
17/07/2020