Zapisnik sa 16. sjednice

Ad – 1
Komisija je većinom glasova usvojila zapisnik sa 15. sjednice Komisije. Uzdržani su bili 2 zamjenika člana jer nijesu prisustvovali sjednici.

Ad – 2
Komisija je jednoglasno donijela dopune dva podzakonska akta kojima je predviđeno da se potpis birača za podršku izbornoj listi može dati i na dvojezičnom obrascu PB-1a (na crnogorskom i albanskom jeziku).
Komisija je svojim podzakonskim aktom predvidjela mogućnost da birači albanske nacionalnosti potpise podrške daju na obrascu i na albanskom jeziku.
Komisija je konstatovala da postoji potreba da u narednom periodu započne proces prevođenja i ostalih obrazaca na albanski jezik u cilju njihovog korišćenja u narednim izbornim procesima.
Komisija je zaključila da će u skladu sa svojim nadležnostima ukazati, opštinskim izbornim komisijama koje sprovode izbore u opštinama u kojim Albanci čine većinu ili značajan dio stanovništva na potrebu dvojezičnog uređenja njihovih web stranica.
U narednom periodu Komisija će u zavisnosti od raspoloživih sredstava, resursa i tehničkih mogućnosti blagovremeno otpočeti aktivnosti u cilju dostupnosti informacija na albanskom jeziku.

 

Attachments

Name Size Type
Zapisnik sa 16. sjednice 190.89 Kb pdf
05/03/2022