Zapisnik sa 21. sjednice

Ad – 1
Komisija je većinom glasova usvojila zapisnik sa 20. sjednice Komisije. Uzdržan je bio zamjenik člana koji nije prisustvovao sjednici.

Ad – 2 i 3
Komisija je jednoglasno prihvatila prijedlog člana Komisije Aleksandra Jovićevića i objedinila raspravu po tačkama 2 i 3.
Komisija je nakon razmatranja inicijativa zaključila:
Šablon za glasanje koji služi za lica sa oštećenim vidom će biti sa metalnim prstenovima kako bi se obezbijedila tajnost glasanja.
Kako bi svako lice oštećenog vida moglo da se upozna sa sadržajem glasačkog listića, na svakom biračkom mjestu ubuduće će se nalaziti dva glasačka listića na Brajevom pismu. Oni će biti dio edukativnog materijala i biće informativnog karaktera.
Kutija za glasanje ubuduće ce biti postavljena na ravnu povrsinu do 40 cm kako bi lica niskog rasta i korisnici kolica mogli samostalno da stave glasački listić u glasačku kutiju. Biračko mjesto mora biti uređeno na način da svi članovi biračkog odbora imaju nesmetan pogled na glasačku kutiju.
Po pitanju uređenja biračkog mjesta, Komisija će u skladu sa svojim nadležnostima izdati uputstvo opštinskim izbornim komisijama da ubuduće u unutrašnjosti biračkih mjesta budu postavljene tamno crvene etison trake koje ce olakšati osobama ostećenog vida orjentisanje do stola gdje preuzimaju glasački listić i dalje do kabine za glasanje.
Komisija će uputiti dopis opštinskim izbornim komisijama sa preporukom poštovanja zakonskih odredbi i organizovanja sastanaka između opštinskih izbornih komisija i Saveza slijepih Crne Gore i Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore.
Tokom edukacija neophodno je ukazati opštinskim izbornim komisijama da dostave biračkim odborima glasačke listiće na Brajevom pismu kao i da na biračkom mjestu budu postavljene kabine prilagođene osobama sa invaliditetom.
U skladu sa zaključcima sa sjednice biće izmijenjeni podzakonski akti na narednoj sjednici Komisije.

Attachments

Name Size Type
Zapisnik sa 21. sjednice 193.63 Kb pdf
23/03/2022