Zapisnik sa 25. sjednice

Ad – 1
Komisija je većinom glasova usvojila zapisnik sa 23. sjednice Komisije. Uzdržani su bili 2 zamjenika člana koji nijesu prisustvovali sjednici. Komisija je većinom glasova usvojila zapisnik sa 24. sjednice Komisije. Uzdržan je bio   zamjenik člana koji nije prisustvovao sjednici.

Ad – 2
Komisija je dala Mišljenje po Zahtjevu za mišljenje sekretara Skupštine Prijestonice Cetinje broj 183 od 06.04.2022. godine. Mišljenje je dostavljeno sekretaru Skupštine Prijestonice Cetinje i objavljeno na web stranici komisije.

Ad – 3
Komisija je razmotrila Zahtjev za mišljenje predsjednika Skupštine opštine Nikšić broj 186 od 07.04.2022. godine u vezi primjene člana 25 Zakona o izboru odbornika i poslanika koji se odnosi na imenovanje opštinske izborne komisije, i konstatovala da je već zauzela stav o tom pitanju u Mišljenju broj 219/2 od 15.05.2021. godine. Mišljenje broj 219/2 od 15.05.2021. godine je dostavljeno predsjedniku Skupštine opštine Nikšić.

Ad – 4
Sekretar Državne izborne komisije upoznao je članove Komisije sa Predlogom pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Službe Državne izborne komisije. Predlog pravilnika biće upućen Administrativnom odboru Skupštine Crne Gore saglasno Zakonu o izboru odbornika i poslanika.

Ad – 5
Predsjednik Državne izborne komisije informisao je članove Komisije o inicijativi Centra za demokratsku tranziciju (CDT) za zaključivanje Memoranduma o saradnji između Državne izborne komisije i Centra za demokratsku tranziciju. Komisija je ovlastila predsjednika da zaključi Memorandum o saradnji sa Centrom za demokratsku tranziciju. Komisija je uvidom u Izborni kalendar za sprovođenje izbornih radnji za izbor odbornika u Skupštini opštine Žabljak broj 01-023/22-2 koji je donijela Opštinska izborna komisija Žabljak dana 07.04.2022. godine utvrdila  da isti ne sadrži sve rokove za sprovođenje izbornih radnji, da rokovi u Kalendaru nijesu utvrđeni u skladu sa Zakonom o izboru odbornika i poslanika i  da Kalendar nije objavljen saglasno članu 27 stav 2 Zakona o izboru odbornika i poslanika na zvaničnoj web stranici http://zabljak.dik.co.me, pa je imajući u vidu nadležnost Državne izborne komisije koja se odnosi na staranje o zakonitom sprovođenju izbora i jedinstvenoj primjeni Zakona o izboru odbornika i poslanika, kao i na usklađivanje rada opštinskih izbornih komisija, te vršenje nadzora nad njihovim radom, uputila dopis Opštinskoj izbornoj komisiji Žabljak u kojem je detaljno ukazala na nedostatke i upozorila opštinsku izbornu komisiju na obavezu donošenja kalendara sa svim rokovima definisanim Zakonom i obavezu njegovog objavljivanja na web stranici http://zabljak.dik.co.me

18/04/2022