Zapisnik sa 34. sjednice

Ad – 1
Komisija je usvojila zapisnik sa 33. sjednice Komisije. Uzdržan je bio Mersudin Dautović, zamjenik člana jer nije prisustvovao 33. sjednici.

Ad – 2
Komisija je donijela Odluku o usvajanju Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji službe Državne izborne komisije.

Ad – 3
Komisija je donijela:

  • Pravila o izmjeni i dopuni Pravila o radu biračkih odbora;
  • Uputstvo o izmjeni Uputstva o načinu čuvanja i korišćenja izbornog materijala;
  • Uputstvo o izmjenama Uputstva o načinu rukovanja i dostavljanja izbornog materijala;
  • Pravila o izmjeni i dopuni Pravila o glasanju putem pisma;
  • Pravila o izmjeni i dopuni Pravila o jedinstvenim standardima za izborni materijal (za izbor odbornika i poslanika);
  • Pravila o izmjeni i dopuni Pravila o jedinstvenim standardima za izborni materijal (za izbor Predsjednika Crne Gore);
  • Uputstvo o izmjenama Uputstva o sadržini i obliku obrazaca u postupku predlaganja kandidata za izbor odbornika i poslanika;
  • Uputstvo o izmjenama i dopuni Uputstva o sadržini i obliku obrasca za podnošenje predloga kandidata za Predsjednika Crne Gore i obrasca za davanje potpisa birača za podršku kandidatu za Predsjednika Crne Gore.

Pravila i Uputstva objavljena su u Službenom listu Crne Gore.

Zamjenik člana Nikola Angelovski je zahtijevao da u vezi sa dopisom broj 295 koji je podnio Državnoj izbornoj komisiji 07.06.2022. godine a odnosi se na primjedbe i sugestije na predloge pojedinih akata, koji će biti predmet razmatranja i donošenja Komisije, da se u Zapisnik unese da Komisija nije uvažila njegove primjedbe i sugestije  iz tačke 1. dopisa, dok je uvažila primjedbe i sugestije iz tačaka 2 i 3 dopisa.

21/06/2022